Підручник з Громадянської освіти. 10 клас. Гісем - Нова програма

Щоб країна могла жити, необхідно, щоб жили права.

Адам Міцкевич

Обов'язок без права — рабство; право без обов'язку — анархія.

Фелісіте де Ламанне

Права людини не конкурують із народним суверенітетом.

Юрген Габермас

Девіз громадянина: бути, а не здаватися.

Латинське прислів'я

Той, хто не знає меж своїх бажань, ніколи не буде добрим громадянином.

Василь Сухомлинський

ПРИГАДАЙТЕ

1. Як ви розумієте поняття прав і свобод людини?

2. Які існують їх види?

3. Кого називають громадянином?

ТЕМА 3. ЛЮДИНА І ДЕРЖАВА

1. Концепції взаємовідносин «людина—держава»

Із часом формування сукупності прав і свобод людини виникли дві концепції їх відношення до держави.

Природно-правова концепція прав і свобод людини передбачає, що незалежно від волі держави людина від народження має невід’ємні природні права, на які держава не має права посягати, але мусить охороняти від будь-яких зазіхань. Згідно з позитивістською концепцією, обсяг прав і свобод людини встановлено державою як верховною силою, наділеною правом розпоряджатися долями індивідів на власний розсуд. У сучасному світі набули поширення обидві концепції.

Чи завжди держава була охоронцем прав і свобод громадян?

2. Права і свободи людини та відповідальність держави за їх дотримання, гарантування та захист

Згідно з Конституцією України, держава виступає гарантом дотримання прав і свобод людини й громадянина. Реалізація цього відбувається через систему органів державної влади, до яких належать:

• Верховна Рада України;

• Президент України;

• Конституційний Суд України;

• органи виконавчої влади;

• правоохоронні органи;

• політичні партії та громадські організації;

• міжнародні правові організації.

Крім цього, у межах держави існують гарантії, які надає держава своєму населенню. Серед них розрізняють соціально-економічні гарантії, які передбачають наявність соціальної стабільності, матеріальної основи для належного життя людини; політичні гарантії, завданням яких є забезпечення стабільних політичних структур та належного рівня політичної культури в соціумі; юридичні гарантії, які охоплюють усі правові засоби, що забезпечують реалізацію прав, свобод та обов’язків людини і громадянина.

У випадку, якщо держава не виконує своїх зобов’язань із гарантування й дотримання прав і свобод людини й громадянина, її громадяни, а також інші постраждалі особи можуть звернутися до відповідних судових установ із позовом проти держави, а також до правозахисник організацій — національних або міжнародних.

ЦІКАВО ЗНАТИ

Парламентський контроль за дотриманням конституційних прав і свобод людини й громадянина та захист прав кожного на території України і в межах її юрисдикції на постійній основі здійснює Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Іншою назвою є термін «омбудсмен», що в перекладі зі шведської означає «представник». Уперше ця посада була створена в 1809 р. у Швеції, а нині поширена в більш ніж 100 країнах світу.

За допомогою пошукових систем Інтернету дізнайтеся, хто в Україні зараз обіймає посаду омбудсмена.

ДОКУМЕНТ

Із Декларації незалежності США 1776 р.

Ми дотримуємося тих очевидних істин, що всі люди створені рівними і що творець заповів їм певні невід'ємні права, серед яких право на життя, свободу, прагнення щастя; що для забезпечення цих прав людьми засновані уряди, які користуються своєю владою за згодою керованих. Якщо який-небудь уряд перешкоджає досягненню цих цілей, то народ має право змінити або знищити його і заснувати новий уряд на таких підставах і засадах, організовуючи його владу в таких формах, які найкраще гарантуватимуть його безпеку та щастя.

Проаналізуйте уривок із документа. Якої концепції прав людини дотримувалися її автори? Обґрунтуйте свою точку зору.

3. Обов'язки громадянина

Із правами і свободами людини та громадянина нерозривно пов’язана їхня відповідальність, що реалізується в наявності обов’язків. Конституційно-правовий інститут обов’язків почав формуватися після Другої світової війни. Проте й до цього обов’язки громадян були закріплені в національних законодавствах. Найпоширенішими серед обов’язків, які держава покладала на своїх громадян, були дотримання законів, сплата податків, військова повинність тощо.

Обов’язки громадян України, як і їхні права, закріплені Конституцією України. Основним конституційним обов’язком громадян України є дотримання її Конституції та законів. Також у ній закріплено такі обов’язки:

• захищати Вітчизну;

• шанувати державні символи України — Державний Прапор, Герб та Гімн;

• не завдавати шкоди природі й відшкодовувати завдані їй збитки;

• охороняти культурну спадщину;

• піклуватися про дітей та непрацездатних батьків;

• сплачувати податки та збори.

За недотримання цих обов’язків громадянином України настає кримінальна відповідальність.

Чи є виконання обов'язків гарантією дотримання прав і свобод людини?

ВИСНОВКИ

Існують дві концепції ролі держави у функціонуванні прав і свобод людини, проте незалежно від цього держава є гарантом дотримання прав і свобод людини й громадянина. Громадяни, у свою чергу, мають перед державою певні обов’язки, закріплені в її конституції та розвинені в законах.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Які існують концепції прав і свобод людини щодо держави?

2. Хто виступає гарантом дотримання прав і свобод людини й громадянина?

3. Які обов'язки мають перед Україною її громадяни?

4. Які загрози можуть виникнути з приводу дотримання прав і свобод людини в Україні?

5. Обговоріть у групах. Чи потребують права людини постійної боротьби за них?

6. Давньоримський мислитель Сенека стверджував: «Рівність прав не в тому, що всі ними користуються, а в тому, що вони всім надані». Як ви розумієте цю думку? Чи погоджуєтеся ви з нею?

7. Напишіть есе за одним з епіграфів до теми.

8. Підготуйте повідомлення про обсяг обов'язків громадянина в різних державах.

9. Чи може держава, яка є гарантом дотримання прав і свобод громадян, порушувати права і свободи?