Підручник з Громадянської освіти. 10 клас. Гісем - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

І варіант

Глобальні проблеми сучасності

ПРИГАДАЙТЕ

1. Які проблеми називають глобальними?

2. Які глобальні проблеми зараз є найактуальнішими?

3. Які існують три групи глобальних проблем? Назвіть проблеми, які до них належать.

МЕТА:

• на підставі аналізу підготовлених повідомлень (презентацій) дати відповідь на запитання: чи мають вирішення глобальні проблеми.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

Підготувати повідомлення (презентації) за однією із запропонованих тем (теми розподіляє вчитель): 1) Міжнародний тероризм. 2) «Золотий мільярд». 3) Чи існує обмеженість ресурсів? 4) Рух антиглобалістів.

ХІД РОБОТИ

1. Об’єднайтеся в малі групи за тематикою підготовлених повідомлень та обговоріть результати роботи над ними.

2. Повідомте однокласників про висновки, яких ви дійшли під час роботи в малих групах.

3. Представте найкращі з підготовлених до уроку повідомлень (презентацій).

4. Сформулюйте узагальнювальні висновки відповідно до мети заняття.

II варіант

Як ви ставитеся до процесів глобалізації

МЕТА:

• визначити, чи є ви прихильниками або противниками глобалізації; чи стикалися з проявами глобалізації; які позитивні й негативні наслідки цього процесу ви відчули.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

Об’єднатися у дві групи: 1) для організації опитування; 2) для аналізу отриманих результатів.

ХІД РОБОТИ

1. Презентуйте класу результати опитування.

2. Об’єднайтеся в малі групи та обговоріть результати проведеного опитування.

3. Повідомте однокласників про висновки, яких ви дійшли під час роботи в малих групах.

4. Сформулюйте узагальнювальні висновки відповідно до мети заняття.

АНКЕТИ ДЛЯ ОПИТУВАННЯ

Анкета № 1

Чи вважаєте ви себе прибічником або противником глобалізаційних процесів?

Так / Ні

Анкета № 2

Чи знаєте ви, чули або чуєте вперше слово «глобалізація»?

Знаю

Чув

Чую вперше

Важко сказати

Анкета № 3

1. Чи їздили ви за товарами за кордон?

2. Чи користувалися ви послугами іноземних інтернет-магазинів?

3. Чи користувалися ви послугами міжнародних банків?

4. Чи користувалися ви іноземною валютою?

5. Чи користувалися ви мережею Інтернет?

6. Чи їздили ви або ваші близькі за кордон на роботу?

7. Чи навчалися ви за кордоном, відвідували курси, що проводили за іноземними методиками в нашій країні?

Анкета № 4

Тепер багато говорять про процеси глобалізації — зближення країн та народів. Із чим ви пов’язуєте ці процеси?

Повсюдний прояв тероризму

Можливість об’єднувати зусилля для боротьби з тероризмом

Неоколонізаторська політика економічно розвинених країн Заходу

Можливість більш швидкого розвитку відсталих країн

Можливість для розвинених країн використовувати нашу дешеву робочу силу

Можливість для наших людей знайти роботу за кордоном

«Відплив умів» у багаті країни Заходу

Можливість для нашої молоді здобути освіту на Заході

Можливість для розвинених країн використовувати нашу територію для ввезення відходів свого виробництва

Можливість об’єднати зусилля в боротьбі з екологічними катастрофами

Наступ американської культури

Можливість користуватися глобальною мережею Інтернет

Інше

Нічого не чув(-ла) про такі процеси

Важко сказати

Анкета № 5

1. Якою, на вашу думку, е роль західного способу життя й культури в нашому житті?

Залучають до кращих зразків культури

Підривають коріння нашої національної культури

Допомагають молоді опановувати сучасний світ

Формують примітивні смаки

Сприяють тому, щоб побут і поведінка жителів України стали більш сучасними

Руйнують моральні засади нашого суспільства

Сприяють формуванню терпимого ставлення до людей інших рас, національностей, культур і релігій

Формують ідеали й моральні цінності, що не є притаманними жителям України

Ведуть до єднання людей різних національностей на основі єдиної універсальної культури та способу життя

Спричиняють оглупления народу

Не чинять суттєвого впливу

Їх сприймає лише вузька, «елітна» верства населення

Породжують роздратування й неприйняття в більшості населення

Інше

Важко сказати

2. Які з моральних цінностей і норм західного способу життя найбільш активно, на ваш погляд, входять у наше сьогодення?

Особиста свобода й незалежність

Практичність, прагматизм

Уміння багато й напружено працювати

Спрямованість до життєвого успіху за будь-яку ціну

Самостійність і незалежність жінок

Культ грошей

Терпимість до інших поглядів, переконань, вірувань

Індивідуалізм

Культ здоров’я

Підприємливість

Сексуальна свобода

Терпимість до чужого багатства

Оптимізм

Слабкі родинні зв’язки

Інше

Важко сказати

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ ЗА ТЕМОЮ

1. Який із перелічених термінів позначає дедалі глибшу взаємозалежність людей і країн у всьому світі?

А індустріалізація

Б глобалізація

В інтеграція

Г міграція

2. Що або хто виступає головними учасниками міжнародних відносин?

А народи

Б суспільства

В дипломати

Г держави

3. Засобом здійснення міжнародних відносин є

А дипломатія

Б переговори

В торгівля

Г війна

4. Діяльність ООН поширюється на

А Європу

Б країни «третього світу»

В країни з перехідною та ринковою економікою

Г весь світ

5. Верховенство держави на своїй території та її незалежність у міжнародних відносинах охоплює поняття

А міжнародні відносини

Б державна юрисдикція

В державний суверенітет

Г міжнародна організація

6. Що з переліченого формально НЕ є обов’язковою умовою існування міжнародної організації?

А статутний документ

Б джерела доходів

В стійка структура

Г органи управління

7. Коли розпочався процес сучасної європейської інтеграції?

А наприкінці XIX ст.

Б у першій половині XX ст.

В у другій половині XX ст.

Г на початку XXI ст.

8. Як називається розділ міжнародного права, що застосовується під час збройних конфліктів, забезпечуючи захист жертв конфлікту та визначаючи відповідальність за порушення його норм?

А міжнародне право

Б гуманітарне право

В військове право

Г право конфліктів

9. Геополітика — це наука, що вивчає

А міжнародну політику в усьому світі

Б дипломатію як засіб вирішення конфліктів

В світову політику відносно принципу «балансу сил»

Г взаємодію різних країн з урахуванням географічних чинників

10. До якої із цих міжнародних організацій НЕ належить Україна?

А ОБОЄ

Б СОТ

В ООН

Г ЄС

11. Співробітництво з якою міжнародною організацією дає законні підстави для участі України в миротворчих місіях?

А ООН

Б СОТ

В ЄС

Г РЄ

12. Який найуспішніший інтеграційний проект у світі?

А НАФТА

Б ЄС

В СНД

Г АНЗЮСПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.