Підручник з Громадянської освіти. 10 клас. Гісем - Нова програма

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Створюємо шкільні медіа

ПРИГАДАЙТЕ

1. Що таке мас-медіа?

2. Якими є їхні функції в соціумі?

3. Якою є основна мета мас-медіа?

4. У чому полягає відповідальність мас-медіа перед соціумом?

МЕТА:

• набути досвіду створення медіапродукту на прикладі шкільної газети.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

1. Створити п’ять малих груп, які отримують різні завдання. чотири групи впродовж тижня збирають і готують інформацію за певними напрямками — навчання, поведінка, участь у громадському житті й відпочинок учнів свого навчального закладу. П’ята відіграє роль редакції, яка опрацьовує зібрані матеріали й готує їх до друку.

2. Після випуску газети групи обговорюють, як працювали, із якими проблемами зіткнулися, чого навчилися, та оцінюють власну роботу.

ХІД РОБОТИ

1. Презентуйте створену газету.

2. Представте в групах алгоритм роботи й проблеми, які довелося долати.

3. Обговоріть представлені презентації та оцініть роботу.

4. Сформулюйте узагальнювальні висновки відповідно до мети заняття.

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ ЗА ТЕМОЮ

1. Як називається нагляд і контроль держави за мас-медіа?

А реклама

Б лобізм

В цензура

Г «джинса»

2. Як називають гарантовану державою можливість людини безперешкодно висловлювати думки в мас-медіа?

А свобода пересування

Б свобода совісті

В свобода слова

Г свобода зібрань

3. Медіа — це

А інструменти та засоби передачі будь-якої інформації з будь-якою метою

Б відомості, що прийняті та усвідомлені споживачем і визнані ним як важливі

В вид інформації, розрахований на масового споживача

Г засоби поширення інформації для масового споживання

4. Що із запропонованого НЕ є ознакою медіатексту?

А вторинність

Б завершеність

В потокове виробництво

Г колективне виробництво

5. Яка основна відмінність соціальної реклами від інших її видів?

А спрямованість на широкі кола населення

Б фінансується благодійними організаціями або державою

В не розрахована на отримання прибутку в кінцевому результаті

Г створюється задля використання в політичній боротьбі

6. Основоположним принципом якого підходу до пояснення свободи слова є те, що людська гідність не може бути забезпечена без свободи слова?

А ліберального

Б утилітарного

В позитивістського

Г демократичного

7. Що з наведеного нижче вважається головним принципом роботи професійного журналіста?

А виховування патріотичних громадян своєї країни

Б формування суспільної думки, корисної для загального блага

В забезпечення читачів інформацією, що відповідає їхнім смакам та очікуванням

Г надання читачам цінної, повної, достовірної інформації

8. Цензура в демократичних суспільствах характеризується

А втручанням держави у творчу діяльність митців задля недопущення поширення небажаних для влади ідей

Б обмеженням поширення відомостей, що зображують владу в негативному світлі

В забезпеченням стабільності державного ладу поряд із дотриманням прав і свобод людини

Г існуванням системи обов’язкових дозволів, сертифікацій, реєстрацій, ліцензій, які мають отримати мас-медіа для роботи

9. Як у середовищі журналістів називають приховану рекламу?

А «джинса»

Б фейк

В медіа

Г маніпуляція

10. Якщо в медіатексті активно використовують емоційно забарвлені слова, оцінні судження, заклики до конкретних дій, він є

А професійним

Б неупередженим

В маніпулятивним

Г інформативним

11. Наявність чого з переліченого в медіатексті рекомендують вважати ознакою його достовірності?

А даних соціологічних досліджень

Б двох або більше джерел інформації

В коментарів експертів

Г цитат з офіційних документів

12. Доступність із найвіддаленіших куточків планети до єдиного інформаційного простору найповніше забезпечує

А реклама

Б преса

В телебачення

Г Інтернет