Підручник з Громадянської освіти. 10 клас. Гісем - Нова програма

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

«Повага до меншин — умова збереження миру»

Папа Римський Іоанн Павло II

ПРИГАДАЙТЕ

1. Що таке права людини?

2. Які права людини називають невід’ємними?

3. Як відбувалася еволюція уявлень про права людини?

4. Чи всі люди мають рівні права?

МЕТА:

• на підставі аналізу підготовлених повідомлень, презентацій проаналізуйте дієвість механізму, сформульованого у висловлюванні Папи Римського Іоанна Павла II: «Повага до меншин — умова збереження миру».

Меншина — соціальна група, що об'єднує невелику частину членів суспільства за певною ознакою: етнічною, гендерною, сексуальною, за станом здоров’я тощо.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

Підготувати повідомлення (презентації): 1) Як визначається належність до меншини? 2) Етнічна меншина. 3) Акти геноциду та етнічних чисток в історії XX — початку XXI ст. 4) Тендерні та сексуальні меншини. 5) Вікові меншини. 6) Меншини людей із вадами здоров’я.

ХІД РОБОТИ

1. Об’єднайтеся в малі групи за тематикою підготовлених повідомлень і презентацій та обговоріть результати роботи над ними.

2. Повідомте про висновки, яких ви дійшли під час роботи в малих групах.

3. Представте найкращі з підготовлених до уроку повідомлень (презентацій).

4. Сформулюйте узагальнювальні висновки відповідно до мети заняття.

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ ЗА ТЕМОЮ

1. Яке із цих понять позначає участь громадян у діяльності органів державної влади, прийнятті й реалізації політичних рішень через обраних представників?

А загальна демократія

Б пряма демократія

В представницька демократія

Г народна демократія

2. За якої виборчої системи передбачається такий порядок визначення результатів голосування, коли розподіл мандатів між партіями здійснюється відповідно до кількості отриманих ними голосів?

А представницька

Б мажоритарна

В пропорційна

Г змішана

3. Неодмінною ознакою демократичного політичного режиму є

А наявність вільних виборів до законодавчих органів влади

Б панування національної ідеології

В поділ на гілки влади

Г існування в державі конституції

4. Зорієнтована на громадські інтереси діяльність членів соціуму, що приводить до співпраці, солідарності, взаємної довіри між індивідами, є обов’язковим атрибутом

А громадянського суспільства

Б демократичного суспільства

В публічного суспільства

Г вільного суспільства

5. Яка із зазначених характеристик типово НЕ притаманна місцевому самоврядуванню?

А посередництво між місцевим населенням та державними органами влади

Б втілення в життя механізму реалізації населенням своїх громадянських прав

В покладання у вирішенні справ на державу

Г адаптація розпоряджень верховної влади до місцевих реалій

6. Одним із головних принципів функціонування місцевої громади є

А співпраця різних людей заради спільної користі

Б задоволення власних потреб за допомогою інших людей

В доступ до використання державних ресурсів

Г проживання на спільній території

7. Сукупність форм людської діяльності, свідомо орієнтованої на вирішення завдань, що постають перед людською спільнотою, суспільством, — це

А соціальна активність

Б громадська активність

В публічна активність

Г медійна активність

8. Хто може брати участь у громадських слуханнях?

А лише члени місцевої громади

Б члени місцевої громади та запрошені ними особи, представники мас-медіа

В члени місцевої громади, місцеві підприємці, представники мас-медіа

Г будь-хто охочий

9. Яке з визначень найповніше визначає, чим є волонтерство?

А добровільна допомога іншим

Б допомога соціально незахищеним верствам населення

В добровільна соціально спрямована неприбуткова діяльність

Г безкорислива системна допомога соціально незахищеним верствам населення

10. Принцип «самі придумали — самі зробили — самі оцінили» вважається основним для

А учнівського самоврядування

Б шкільного самоврядування

В місцевого самоврядування

Г громадського самоврядування

11. Об’єднання громадян для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших інтересів характеризує

А політичну партію

Б місцеву громаду

В громадську організацію

Г громадський рух

12. Відповідно до українського законодавства молодіжна організація об’єднує учасників віком

А 12—18 років

Б 14—18 років

В 18—28 років

Г 14—28 років