Підручник з Громадянської освіти. 10 клас. Гісем - Нова програма

Якщо ви збираєтеся стати менш значущою особистістю, ніж це дозволяють ваші здібності, я попереджаю, що ви будете глибоко нещасною особистістю.

Абрагам Маслоу

Людину не турбують щастя або самореалізація, якщо вона голодна.

Харлан Кобен

Людина може голодувати від відсутності самореалізації так само сильно, як і від відсутності їжі.

Річард Райт

Часто доводиться чути: «Він ще не знайшов себе». Проте знайти себе неможливо — себе можна тільки створити.

Томас Сас

ТЕМА 2. САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ЛЮДИНИ

1. Життєві цінності

Особистість у суспільстві постійно контактує з іншими особистостями, що вимагає від неї здійснення певних, відповідних до ситуації дій. Процес засвоєння людиною соціальних норм і духовних цінностей, що надає їй змогу успішно функціонувати в суспільстві, називають соціалізацією. Під час соціалізації людина засвоює цінності суспільства та спільнот, до яких вона належить.

Цінності суттєво відрізняються від потреб та інтересів, які також притаманні людині (зверніть увагу на схему). Наприклад, під час Другої світової війни люди, ризикуючи життям, усупереч своїм потребам та інтересам, рятували єврейські сім’ї від нацистів, керуючись своїми моральними цінностями. Здатність на самопожертви задля порятунку інших є однією із цінностей, притаманних високоморальній людині.

Цінності, які людина засвоює в процесі соціалізації, — це те, як суспільство ставиться до різних явищ та об’єктів і розуміє їх позитивне чи негативне значення для людини. Становлення цінностей відбувається під час оцінювання — усвідомлення людиною позитивного або негативного значення будь-яких явищ або об’єктів, ідей або вчинків. Цінності є тим, на що людина орієнтується у своїй діяльності.

Хоча різні людські спільноти можуть мати протилежне ставлення до одних і тих самих предметів та явищ і таким чином нести зовсім різні цінності, є серед них і однакові для всього людства. Однією з таких цінностей є здоров’я.

Здоров’я — це функціональний стан організму людини, який забезпечує тривале життя, фізичну та розумову працездатність, високий рівень самопочуття, соціальну активність.

Самореалізація — реалізація потенціалу особистості в суспільстві.

Адаптивність — здатність пристосовуватися до різних умов.

Мобільність — здатність змінювати своє положення задля досягнення найкращих можливих умов.

1) Як пов'язані між собою потреби, інтереси та цінності? 2) Як можна визначити життєві цінності людини?

Піраміда потреб Маслоу

Висловіть свою думку стосовно доцільності такого розташування потреб у піраміді Маслоу.

Усвідомлення людиною своєї особистості, своїх талантів та особливостей, належності до різних груп і спільнот, визначення кола інтересів дозволяє їй обрати особисто важливі для неї цінності й визначити життєві пріоритети.

Потреби, інтереси й цінності людини перебувають у взаємозв’язку.

2. Самореалізація та особистий розвиток

Іншою з важливих загальнолюдських цінностей є самореалізація людини в житті.

Її суть полягає в тому, щоб знайти таке застосування своїм талантам і здібностям, яке б дозволяло людині задовольняти свої потреби й відчувати себе щасливою. Способи досягнення цього кожна людина обирає собі сама, залежно від цінностей, пріоритетів та можливостей. Проте варто пам’ятати, що самореалізація неможлива без самовдосконалення, розвитку своїх здібностей, праці над собою. Навіть за відсутності конкретних життєвих цілей набуття різноманітних навичок не є зайвим, тому що людина ніколи не може повністю передбачити, що саме їй знадобиться в майбутньому.

Встановлення життєвих цілей є складним процесом і вимагає глибокого осмислення себе та свого становища, що потребує багато часу й певних життєвих обставин. Тому зміна життєвих цілей і пріоритетів є цілком нормальним явищем. Проте й бездіяльність і відмова від спроб зрозуміти себе та світ навколо майже ніколи не приводить до позитивного результату.

Самореалізація, як і повноцінне життя загалом, неможливі поза суспільством. Більшість напрямів самореалізації, які визначають у психології (професійна, соціальна, творча), передбачають активне спілкування особистості із суспільством, реакцію останнього на дії людини. Обмін думками та ідеями з іншими людьми, аналіз їхньої реакції та власне спілкування збагачують людський досвід, розширюють світогляд і загалом корисні для саморозвитку.

Крім усвідомлення власних талантів і здібностей, для успішної самореалізації вкрай важливою є наявність належних умов для особистого розвитку. У більшості випадків людина, основні потреби якої задоволені (сон, безпека, їжа, здоров’я, спілкування), має набагато кращі можливості для втілення в життя своїх планів, ніж та, що таких умов не має. Тому для людини є важливою можливість визначати ті життєві обставини, які вона не здатна змінити, і ті, на які вона має можливість вплинути. Це допомагає усвідомити можливості для самореалізації, продумати шлях для досягнення своїх цілей. До незмінних обставин варто пристосовуватися, або по можливості уникати їх, якщо вони несприятливі. Що стосується тих обставин, на які людина здатна вплинути, то тут важливе розуміння того, чи є це доречним. Зусилля й час, витрачені на зміну обставин, не завжди варті результату.

Що таке самореалізація людини?

ЦІКАВО ЗНАТИ

Американський психолог Абрагам Маслоу створив концепцію мотивації поведінки людини, згідно з якою центральним напрямом розвитку особистості є прагнення людини самоактуалізації, тобто прагнення самовираження і самовдосконалення. Графічно її зображують у вигляді піраміди (с. 10), що має сім рівнів, на кожному з яких розміщено набір людських потреб. Задоволення потреб вищого рівня можливе лише за умови задоволення потреб нижчого. Нові потреби (і цілі) виникають за таким самим принципом — після досягнення цілей попереднього рівня.

ДОКУМЕНТ

В одній із пісень південнокорейського гурту «BTS» є такі рядки:

Де той ти, про якого ти так мріяв?

Кого ти бачиш у дзеркалі?

Я тобі скажу:

Ти маєш йти своїм шляхом,

Навіть якщо живеш лише день,

Зроби хоч щось, забудь про свою слабкість. Гей, ти, тож про що ти мрієш?

До чого закликають автори тексту? Як це пов'язано з питанням самореалізації?

3. Мобільність і адаптивність

Оскільки людське життя непередбачуване й будь-яке прогнозування завжди містить похибку, людина має бути здатною швидко адаптуватися до нових обставин і бути мобільною. Це допомагає ефективно діяти в майже будь-яких ситуаціях.

Вдале поєднання в різних життєвих обставинах цих двох умінь може значно розширити можливості людини.

Для цього необхідно вміти критично оцінювати себе та своє середовище, розуміти переваги та недоліки кожного вибору в конкретній ситуації: що краще — пристосуватися до умов чи залишити місце для дії?

Дослідники, що працюють у сфері соціології, розрізняють вертикальну та горизонтальну мобільність. Вертикальна — зміна індивідом позиції в суспільстві з менш цінної (із точки зору суспільства) на більш цінну (або навпаки). Зазвичай більш цінна позиція передбачає більші престиж, фінансові можливості, повагу самого суспільства. Горизонтальна мобільність — це переміщення індивіда у просторі зі збереженням своєї позиції в суспільстві. Якщо статус теж змінюється, то це називають міграцією.

Що впливає на вибір людини: адаптуватися чи діяти?

ВИСНОВКИ

Потреба в самореалізації посідає важливе місце в житті кожної людини. Для її здійснення необхідні кілька чинників, серед яких — усвідомлення себе особистістю, розвиток своїх талантів, уміння адаптуватися до різних обставин.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Чим потреби відрізняються від інтересів?

2. Що таке цінності людини?

3. Як ви вважаєте, чи є самореалізація умовою досягнення людиною щастя?

4. Яким є значення адаптивності в житті людини?

5. Які чинники необхідні для самореалізації?

6. У чому полягає різниця між мобільністю та адаптивністю?

7. Чи погоджуєтеся ви з думкою, що здоров’я є головною цінністю в житті будь-якої людини? Відповідь аргументуйте.

8. Які з наведених до теми епіграфів вам сподобалися, а які — ні? Чому?

9. Дізнайтеся про кілька життєвих історій, герої яких досягли успіху завдяки мобільності, тобто переїзду. Обговоріть ці історії у групах. Чи можуть вони бути прикладом для наслідування?

10. Існує багато альтернативних варіантів піраміди потреб Маслоу з іншим переліком та іншим розташуванням рівнів. Спробуйте створити власну піраміду потреб. Обґрунтуйте запропоноване вами розташування.

11. Напишіть есе на тему «Мої життєві цінності».

12. Як ви розумієте вислів ученого Чарльза Дарвіна: «Виживає не найсильніший вид і не найрозумніший, а той, який краще за всіх пристосовується до змін»? Як він пов'язаний із вивченими поняттями мобільності та адаптивності?