Підручник з Громадянської освіти. 10 клас. Гісем - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Усюди цінність школи дорівнює цінності її вчителя.

Адольф Дістервег

Школа — це майстерня, де формується думка молодого покоління, треба міцно тримати її в руках, якщо не хочеш випустити з рук майбутнє.

Анрі Барбюс

Після хліба найважливіше для народу — школа.

Жорж Жак Дантон

Метою школи завжди має бути виховання гармонійної особистості, а не спеціаліста.

Альберт Ейнштейн

ПРИГАДАЙТЕ

1. Що таке соціальні ролі?

2. Що ви знаєте про шкільне самоврядування у своєму навчальному закладі?

ТЕМА 5. ШКОЛА — ПРОСТІР ДЕМОКРАТІЇ

1. Шкільна громада та шкільне самоврядування (учнівське, учительське, батьківське)

Одним із визначальних чинників соціалізації індивіда виступає школа. Це стало можливим завдяки тому, що в сучасному суспільстві шкільна освіта для всіх доступна й обов’язкова. Через систему взаємодії вчителів та учнів молодь ознайомлюється з накопиченими в суспільстві знаннями, духовними надбаннями й соціальним досвідом. Школа дозволяє дитині навчатися, використовувати власні індивідуальні ресурси й можливості, орієнтуватися в основних видах суспільно корисної діяльності й підготуватися до виконання суспільних обов’язків. Учителі, учні та їхні батьки об’єднані у шкільну громаду. Завданням шкільної громади є взаємовигідна співпраця заради підготовки учнів до дорослого життя поза межами навчальних планів. Активна участь учнів у житті шкільної громади допоможе їм набути корисних соціальних навичок. Також така форма співпраці передбачає спільну відповідальність за освітні успіхи.

Однією з можливих для учнівської молоді форм участі в житті шкільної громади є шкільне самоврядування. Завдяки йому вона має можливість впливати на розвиток свого навчального закладу й одночасно набувати необхідних у майбутньому соціальних навичок — співпраці з іншими людьми, уміння знаходити спільну мову, розв’язання конфліктних ситуацій, об’єднання осіб із різними поглядами для досягнення спільної мети, уміння почути іншого та прийняти його позицію, якщо вона об’єктивно краща для спільної справи, тощо.

Шкільне самоврядування сприяє усвідомленню того правила, що те, яким є й буде навколишній світ, залежить від самої людини, і ніхто за неї не змінить його на краще. Діяльність у громаді сприяє також тому, що в людській спільності виділяються й формуються особи з якостями лідерів. Небезпідставно в багатьох сучасних розвинених демократичних країнах активна участь у діяльності органів самоврядування своїх навчальних закладів вважається одним із визначальних чинників формування особистості майбутніх громадсько-політичних діячів у демократичному суспільстві.

В об’єднаннях різних людей вони завжди необхідні для того, щоб цей колектив міг працювати, підпорядковуючись спільній меті, якою у школі є організація навчання. У ній беруть участь усі учасники шкільної громади — учні, батьки, учителі.

Якою є мета існування шкільного самоврядування?

ДОКУМЕНТ

Із висловлювань учителів шкіл, які в організації навчання використовують ідею побудови шкільної громади

Поєднання учнів, сім'ї та вчителів у єдину громаду дозволяє створити в школі атмосферу безпеки та турботи, а це значно покращує поведінку та результати навчання, дозволяє оперативніше реагувати на проблеми, які виникають, і створює сприятливі умови для повного розкриття потенціалу особистості та її самореалізації.

Чи погоджуєтеся ви з такою позицією? Спробуйте навести приклади зі шкільного життя, які б підтверджували або спростовували її.

2. Принципи та цінності учнівського самоврядування. Моделі учнівського самоврядування

Учнівське самоврядування може набувати різних форм. Це можуть бути і зібрання учнів у межах одного класу чи паралелі, і так звані шкільні учнівські парламенти, які обирають на загальношкільних виборах. Завданням учнівського самоврядування є організація різних сфер навчального процесу. Вибір моделі учнівського самоврядування залежить від бажання та ініціативи шкільної громади та розмірів учнівського колективу. Незалежно від моделі важливим принципом учнівського самоврядування є дотримання схеми: ви придумали — ви зробили — ви оцінили. Тобто учнівство має бути самостійним в обговоренні питань та ухваленні рішень. Таким чином, кожен учасник має усвідомити власну відповідальність за успіх спільної справи.

Існування учнівського самоврядування не означає виключення із цього процесу вчительства і батьківства. Вони можуть ділитися інформацією щодо принципів організації самоврядування, механізмів ухвалення та втілення рішень, правил формулювання обговорення питань і проблем, передавати досвід попередників, знайомити учнівство з уже існуючими традиціями шкільного самоврядування.

ДОКУМЕНТ

Приклади функцій учнівського самоврядування, запропоновані вчителями

• Участь у складанні плану роботи школи на новий навчальний рік;

• проведення соціологічних досліджень із проблем життєдіяльності учнівських колективів;

• забезпечення порядку, організація чергування в школі, у класі;

• участь у проведенні педагогічних нарад, на яких розглядають питання життєдіяльності учнівських колективів;

• організація дозвілля учнів: підготовка й проведення конкурсів, творчих свят, змагань;

• проведення загальношкільних лінійок, зборів, конференцій;

• організація дозвілля на перервах;

• організація роботи з благоустрою школи та шкільної території;

• організація роботи зі збереження шкільного майна, води, електроенергії, підручників, із дотримання санітарно-гігієнічних вимог та самообслуговування;

• організація літнього відпочинку учнів.

Які із цих функцій ви вважаєте доречними для учнівського самоврядування, а які — ні? Чому?

Іншим принципом учнівського самоврядування є те, що залучені до нього особи мають сприймати його як частину особистого життя, а не як нав’язаний тягар чи обов’язок. Хоча варто намагатися залучати якнайбільше учнів до самоврядування, ця участь має бути перш за все добровільною, а формування органів самоврядування мусить починатися з учнівської ініціативи.

Якими є принципи учнівського самоврядування?

3. Взаємодія учнівства, учительства, батьківства і шкільної адміністрації в організації шкільного життя. Урядування та управління школою

У 1987 р. в Ізраїлі було засновано школу, де за кожне рішення, що стосувалося навчальної програми, голосували учнівство, учительство і батьківство. Ця школа першою у світі назвала себе демократичною. Учнівство отримало можливість вибирати, що і як вони хочуть вивчати. Демократичне самоврядування забезпечило для цього можливості й механізми.

Учениці старших класів проводять уроки в день самоврядування. У цей день учні виконують обов'язки вчителів та адміністрації школи

Як проведенняднів самоврядування у школах сприяє налагодженню співпраці між учителями та учнями?

Така модель швидко почала поширюватись у США та європейських країнах. Сьогодні вона передбачає, що всі питання шкільного життя — від організації навчального процесу до стилю одягу й меню у шкільній їдальні — вирішують колегіально. Головний принцип життя демократичної школи передбачає кілька складових:

• виникає проблема, що потребує вирішення;

• формується загальна воля до прийняття рішення;

• альтернативи обговорюють учні, батьки, адміністрація та вчителі;

• рішення приймаються на загальних зборах або органом самоврядування, де представлені позиції всіх «фракцій»;

• адміністрація та вчителі виступають радниками й рівноправними учасниками прийняття рішень.

Існування яких із перелічених принципів демократичної школи особисто ви вважаєте можливим у своїй школі, а яких — ні? Чому? Що, на вашу думку, необхідно було б змінити для втілення їх у життя?

4. Школа й місцева громада

Співпраця школи й місцевої громади передусім передбачає ознайомлення учнівства із принципами роботи місцевого самоврядування. Це допоможе зрозуміти, як влаштоване управління їх населеним пунктом і яку участь вони зможуть узяти в ньому в майбутньому.

Учнівство самостійно або разом з учительством та батьківством може створювати й долучатися до нескладних ініціатив: досліджувати минуле свого краю, пам’ятки, туристичні цікавинки, влаштовувати акції з прибирання, проводити відкриті шкільні заходи (творчі вечори, концерти, ярмарки тощо) або долучатися до їхньої організації місцевою громадою.

Як пов'язана школа із життям місцевої громади?

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Що таке шкільна громада?

2. Яке місце посідає школа в соціалізації індивіда?

3. Як шкільне самоврядування пов'язане з побудовою громадянського суспільства?

4. Якою є роль учителів в учнівському самоуправлінні?

5. Які принципи учнівського самоуправління ви можете назвати?

6. Підготуйте онлайн-проект учнівського самоврядування.

7. Як ви розумієте зміст епіграфів до теми?

8. Існує жарт, що в школі є три переваги: вихідні, канікули і друзі. Якими є переваги школи особисто для вас? Поясніть свою точку зору.

9. Складіть перелік рис, які, на вашу думку, повинна мати сучасна школа. Обґрунтуйте їх необхідність.

10. Напишіть есе на тему «Якою є школа, де я навчаюся, залежить від мене».

11. За допомогою пошукових систем знайдіть в Інтернеті інформацію про успішні українські й зарубіжні приклади застосування моделей учнівського самоврядування. Результати подайте у вигляді повідомлення або презентації.