Підручник з Громадянської освіти. 10 клас. Гісем - Нова програма

Ні в чому іншому, як у веденні справ громадянського суспільства, не знаходить людина настільки широкого застосування для своїх талантів і настільки вдалого об'єкта для прояву своїх найкращих якостей.

Адам Фергюсон

Добрі справи ніколи не можна відкладати: будь-яка затримка нерозважлива й часто небезпечна.

Мігель Сервантес

Найголовніший ефект від благодійності та волонтерства — не зібрані гроші, а те, що ми навчаємося бути відповідальними.

Святослав Вакарчук

ПРИГАДАЙТЕ

1. Що таке громадянське життя?

2. Як люди можуть захищати свої права?

ТЕМА 4. ГРОМАДЯНСЬКА УЧАСТЬ У ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА

1. Форми соціальної активності громадян у межах владних інституцій

Усі люди живуть у суспільстві, але всі вони неоднаковою мірою залучені до нього. Іншими словами, у житті однієї людини спілкування з іншими людьми посідає набагато важливіше місце, ніж у житті іншої. Громадян, які з власної ініціативи беруть участь у загальних для спільноти заходах, спрямованих на вирішення проблем усієї спільноти, називають соціально активними.

Важливими ознаками соціальної активності особистості є сильне, стале прагнення впливати на соціальні процеси та дієва участь у суспільних справах, прагнення змінити, перетворити або, навпаки, зберегти, зміцнити існуючий соціальний лад, його форми та елементи. Отже, соціально активна людина не просто активно виражає своє ставлення до певних соціальних проблем, але й докладає зусиль для їх вирішення.

У демократичному суспільстві існує чимало способів соціальної активності. Деякі з них було розглянуто в попередніх темах. Це, наприклад, право кожного громадянина України брати участь у місцевому самоврядуванні. Реалізувати це право він може, узявши участь у:

• місцевому референдумі;

• місцевих виборах (депутатів місцевої ради, інших посадових осіб місцевого самоврядування);

• загальних зборах (конференції) громадян за місцем проживання;

• місцевих ініціативах;

• громадських слуханнях;

• роботі органів самоорганізації населення.

Місцевий референдум — це форма прийняття територіальною громадою рішень із питань, що належать до відання місцевого самоврядування, шляхом прямого голосування. Виключно місцевими референдумами вирішуються питання про найменування або перейменування сіл, селищ, міст, районів, областей.

Загальні збори громадян за місцем проживання — це зібрання всіх або частини жителів села (сіл), селища, міста для вирішення питань місцевого значення. їх скликають за місцем проживання в разі необхідності, але не рідше одного разу на рік для обговорення найважливіших питань місцевого життя. До компетенції зборів належить велика кількість питань, що стосуються всіх сфер життя громади й місцевого самоврядування.

Соціальна активність — сукупність форм людської діяльності, свідомо орієнтованої на вирішення завдань, що постають перед соціальною спільнотою, суспільством.

Волонтерська діяльність (волонтерство) (від фр. volontaire — доброволець) — добровільна, безкорислива, соціально спрямована неприбуткова діяльність окремих людей або організацій. Вона є формою благодійництва та однією із засад громадянського суспільства.

ВИДИ МІСЦЕВИХ ІНІЦІАТИВ

РІВНІ МІСЦЕВИХ ІНІЦІАТИВ

Яку інформацію про місцеві ініціативи можна отримати за наведеними схемами?

Члени територіальної громади мають право ініціювати розгляд у раді (у порядку місцевої ініціативи) будь-якого питання, що стосується місцевого самоврядування. Внесена до розгляду належним чином місцева ініціатива має бути обов’язково розглянута органом самоуправління.

Територіальна громада має право проводити громадські слухання з питань, винесених законом до сфери її відання. Громадське слухання — це офіційне засідання місцевої ради, органу місцевої влади або місцевого самоврядування, на якому депутати та посадові особи ознайомлюються з думками, враженнями, зауваженнями та пропозиціями жителів міста (села, селища, району) із проблеми чи заходу, які орган влади збирається реалізувати. Головними ознаками громадських слухань, які роблять їх одним із найбільш ефективних інструментів спілкування громадянина з владою, є те, що:

• кожен охочий може взяти участь у громадських слуханнях — як фізична особа, так і представник тієї чи іншої організації;

• на відміну від усіх інших форм громадської участі, громадські слухання проводять безпосередньо перед прийняттям владою того чи іншого рішення; Громадські слухання можуть також провести з метою:

• дізнатися думку громадян щодо тактики, стратегії керівництва міста (села, селища), правильності прийнятих керівництвом рішень;

• ознайомити громадян із планами керівництва територіальної громади та результатами його діяльності (заслуховування керівництва громади);

• забезпечити прозорість діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування задля підвищення довіри в жителів до місцевої влади;

• отримати пропозиції та поради від членів громади щодо розв’язання поточних проблем та підтримки громади в разі лобіювання її інтересів перед іншими владними структурами;

• отримати поради від жителів міста (села, селища) — споживачів послуг, як краще розв’язати певну проблему.

Проте й поза межами владних інституцій існують способи вияву позиції щодо того чи іншого питання, важливого для суспільства.

Участь людини в таких масових заходах, як демонстрації, мітинги, пікети, марші та походи, уже є формою соціальної активності. У такий спосіб вона демонструє іншим свою підтримку тієї чи іншої спільноти, її цінностей, уявлень про найкращий шлях розвитку для соціуму.

Активна участь громадянина в інституціях місцевого самоврядування є однією з основ побудови демократичного громадянського суспільства.

Як соціальна активність впливає на діяльність державних органів?

ЦІКАВО ЗНАТИ

Революція Гідності й агресія Роси проти нашої країни призвели до розгортання в Україні потужного волонтерського руху. Так, завдяки волонтерству протестувальники були забезпечені всім необхідним, тривалий час постачали до армії продовольство, одяг, амуніцію, медичні засоби, ремонтували бойову техніку, надавали психологічну підтримку тощо. Саме волонтери стали рушіями змін у реформуванні міністерства оборони, системи охорони здоров’я, освіти тощо. За короткий час виникла низка волонтерських організацій, які стали впливовою силою в суспільному й політичному житті.

ЦІКАВО ЗНАТИ

Із 1970-х рр. великі світові компанії почали стратегічно планувати свою участь у вирішенні важливих для суспільства питань. Одним зі способів цієї активності стало стимулювання своїх працівників до волонтерської діяльності — від виділення окремих днів у робочому графіку для спільної праці на користь громади до спеціальних волонтерських відпусток. Кожен працівник такої компанії може взяти певну кількість днів відпустки як за власний рахунок, так і за рахунок підприємства для участі в цих заходах.

Наведіть приклади діяльності волонтерів у сучасній Україні.

2. Волонтерська діяльність

Однією із форм соціальної активності та важливим чинником побудови громадянського суспільства є волонтерська діяльність. Вона може відбуватися як організовано, волонтерськими групами за підтримки державних та громадських організацій, так і безсистемно, у вигляді спонтанної допомоги іншим людям. Переважно це хворі, люди з особливими фізичними потребами, літні люди, безпритульні, багатодітні сім’ї та сироти. Волонтерство також може спрямовуватися на будь-яку особу чи групу осіб, що потребують допомоги.

Спектр благодійної діяльності волонтерів дуже великий. Вони можуть виступати організаторами заходів, спрямованих на залучення широкого загалу: освітніх проектів, змагань, фестивалів, концертів, збору коштів та речей для благодійних ініціатив. Крім цього, самі волонтери можуть безкоштовно працювати консультантами з юридичних та фінансових питань, веб-розробниками, перекладачами, соціальними робітниками тощо.

У Європі волонтерство є одним із давно усталених соціальних інституцій. У 2012 р. було затверджено Європейську хартію прав та обов’язків волонтерів, що встановлює стандарти волонтерської діяльності та рекомендації. Існують рекомендації Агенції ООН із волонтерства, що пропонують способи ефективної взаємодії волонтерів із державними органами влади. Для розвитку міжнародної волонтерської діяльності серед молоді було створено Європейську конвенцію про заохочення міжнародної довгострокової волонтерської служби для молодих осіб, яка встановлює правову основу для міжнародного волонтерства. Таким чином, європейське волонтерство має чіткі стандарти діяльності. В Україні правовий статус волонтерської діяльності перебуває в стадії формування.

Що таке волонтерство?

ВИСНОВКИ

Соціальна активність — одна із форм взаємодії людини із суспільством, спосіб долучення до вирішення суспільно важливих питань. Вона може набувати різних форм, таких як участь у місцевому самоуправлінні або волонтерській діяльності, і відбуватися у співпраці з державною владою або автономно.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Що таке соціальна активність? У яких формах проявляється соціальна активність громадян?

2. Проведіть дискусію, чи може соціальна активність заважати діяльності державних органів влади.

3. Чи є волонтерство формою соціальної активності суспільства?

4. Які чинники сприяють розвитку волонтерства?

5. З'ясуйте, чим волонтерство відрізняється від благодійності.

6. Що спонукає людей до волонтерської діяльності?

7. Обговоріть у групах. Чи дійсно у 2014 р. волонтерство стало «рятувальним колом» України?

8. Поясніть, як ви розумієте епіграфи до теми.

9. За допомогою пошукових систем знайдіть в Інтернеті інформацію і підготуйте повідомлення про діяльність волонтерів у світі або сучасній Україні.

10. Напишіть есе на тему «Добро починається з тебе».