Підручник з Громадянської освіти. 10 клас. Гісем - Нова програма

Право громади самостійно вирішувати свої справи має такий самий природний і невід'ємний характер, як права і свободи людини.

Джон Локк

Громадська діяльність — це така праця, таке напруження фізичних і духовних сил, коли для людини особистим стає те, що належить не їй особисто, а громаді.

Василь Сухомлинський

Разом люди можуть здійснити те, що їм не під силу зробити поодинці; єднання умів і рук, зосередження їхніх сил може стати майже всемогутнім.

Джин Вебстер

Чого громада забажає, того і пан не поламає.

Українське прислів'я

ПРИГАДАЙТЕ

Як ви розумієте поняття «громада»?

ТЕМА 3. ГРОМАДА

1. Поняття місцевого та територіального громадського самоврядування

Важлива роль у системі демократичного правління належить місцевому самоврядуванню. Воно є тим інститутом публічної влади, у діяльності якого може брати участь кожний громадянин. Завдяки цьому місцеве самоврядування відіграє роль своєрідної проміжної ланки між громадянським суспільством і державою, належачи більше до першого, ніж до другої. У сучасній Європі розуміння місцевого самоврядування визначається прийнятою в 1985 р. Радою Європи Європейською хартією місцевого самоврядування.

У демократичному суспільстві однією з важливих складових місцевого самоврядування вважають територіальне громадське самоврядування. Це самоорганізація громадян за місцем їхнього проживання для самостійної під власну відповідальність реалізації своїх ініціатив у питаннях місцевого значення. Для здійснення цього вони утворюють добровільні самоврядні територіальні організації — громади.

Відповідно до особливостей функціонування місцевого самоврядування традиційно розрізняють англосаксонську (англо-американську) і континентальну (європейську, французьку) моделі. В основі першої моделі лежить принцип «позитивного регулювання», за якого перелік прав та обов’язків місцевого самоврядування визначає законодавство. Англосаксонській моделі притаманні такі риси:

• значна автономія органів місцевого самоврядування стосовно держави;

• відсутність прямого підпорядкування центру органів територіального рівня;

• відсутність уповноважених представників центральної влади, що контролюють органи місцевого самоврядування на місцях;

• контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування непрямим шляхом через суд і центральні міністерства;

• виборність ряду посадових осіб місцевого самоврядування територіальною громадою;

• діяльність органів місцевого самоврядування в межах закріплених у законодавстві повноважень.

В основу континентальної моделі місцевого самоврядування покладено принцип «негативного регулювання», за яким дозволено робити все, що не заборонено законом.

ДОКУМЕНТ

Із Європейської хартії місцевого самоврядування

1. Під місцевим самоврядуванням розуміють право і реальну спроможність органів місцевого самоврядування регламентувати значну частину державних справ та управляти нею, діючи в межах закону, під свою відповідальність і в інтересах місцевого населення.

2. Це право здійснюється радами або зборами, члени яких обрані шляхом вільного, таємного, рівного, прямого й загального голосування. Ради або збори можуть мати у своєму розпорядженні підзвітні їм виконавчі органи.

3. ...не виключено звертання до зборів громадян, референдуму або будь-якої іншої форми прямої участі громадян там, де це допускається законом. Принцип місцевого самоврядування має бути визнаний у законодавстві країни і, за можливості, у конституції країни.

1) Яку джерелі визначено, що таке місцеве самоврядування?

2) Як, відповідно до Хартії, громадяни здійснюють право на місцеве самоврядування?

Для неї є характерним:

• значно вищий рівень централізації порівняно з англосаксонською моделлю;

• наявність системи вертикальної (ієрархічної) підпорядкованості органів місцевого самоврядування центру;

• поєднання місцевого самоврядування на місцях із прямим державним управлінням і функціонуванням на одному й тому самому територіальному рівні обраних територіальною громадою органів місцевого самоврядування й посадовців, призначених центральною владою, що здійснюють адміністративний нагляд за діяльністю самоврядування.

В Україні основним елементом місцевого самоврядування є територіальна громада, яка здійснює самоврядування в порядку, встановленому законом як безпосередньо, так і через обраних представників, а також через виконавчі органи місцевого самоврядування — сільські, селищні та міські, районні та обласні ради. На них покладені окремі повноваження органів виконавчої влади, що стосуються таких сфер життя:

• планування соціально-економічного й культурного розвитку території громади;

• формування й використання місцевого бюджету;

• управління комунальною власністю;

• управління житлово-комунальним господарством, закладами побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, підприємствами транспорту та зв’язку;

• будівництва;

• освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури та спорту;

• регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища;

• соціального захисту населення;

• зовнішньоекономічної діяльності;

• оборонної роботи;

• адміністративно-територіального устрою;

• законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян тощо.

У демократичному суспільстві місцеве самоврядування виконує такі функції:

• уособлює один із найдавніших інститутів демократії та важливий елемент політичної системи суспільства;

• відіграє роль з’єднувальної ланки між населенням і державними структурами;

• здійснення загальнодержавних і регіональних програм на місцевому рівні;

• зміцнення територіальної цілісності держави, зниження соціального напруження й ризику міжнаціональних конфліктів;

• формування адаптованої до місцевих особливостей економіки;

• втілення в життя механізму реалізації населенням своїх громадянських прав і свобод;

• розв’язання широкого кола найбільш близьких для населення соціальних проблем і задоволення його основних соціальних потреб;

• вирішення державних завдань силами місцевих органів шляхом передачі їм відповідних державних повноважень. Діяльність місцевого самоврядування має важливе значення для розвитку суспільства. Завдяки місцевому самоврядуванню у громадян розвиваються такі якості, як самостійність, енергійність і підприємливість, вони перестають очікувати всього «згори», а звикають покладатися на себе. За наявності повноцінного функціонування системи місцевого самоврядування громадське життя не зосереджується в центрі, а рівномірно розподіляється всією державою. Поряд із приватним інтересом у громадян виникає та розвивається суспільний. Місцеве самоврядування сприяє тому, що громадяни отримують можливість для практичного знайомства й участі в громадських справах. Одночасно із цим воно стає своєрідною школою для підготовки майбутніх державних діячів високого рівня, обізнаних у соціальних проблемах пересічних громадян.

Які сторони взаємодії людини та громади ілюструє фотографія?

ДОКУМЕНТ

Із книги французького державного діяча й політолога XIX ст. Алексіса де Токвіля «Демократія в Америці»

...Саме в громаді полягає сила свободи народу. Громадські інститути відіграють для встановлення незалежності ту саму роль, що й початкові школи для науки, і вони відкривають народу шлях до свободи й навчають його послуговуватися тією свободою, насолоджуватися її мирним характером. Без громадських інститутів нація може сформувати вільний простір, однак справжнього духу свободи вона так і не набуде.

1) У чому вбачав роль громади мислитель?

2) Поясніть, як ви розумієте порівняння громадських інститутів із початковими школами для науки.

3) Наведіть приклади того, як участь у громадському житті впливає на формування особистості молодої людини.

Чому в демократичному суспільстві розвинене самоврядування громадян?

2. Людина і громада

Термін «громада» використовується не лише в значенні територіальної громади як ланки системи місцевого самоврядування, закріпленої в законодавстві України. Іншим його значенням є розуміння громади як форми об’єднання людей, що ставить перед собою певні спільні завдання. Характерними рисами, притаманними цій спільноті, вважаються такі:

• спільна територія проживання її членів, що дозволяє їм спілкуватися й контактувати між собою;

• наявність повного або часткового самоврядування;

• спільне вирішення своїх соціально-побутових проблем на основі активної співпраці;

• підтримка одне одного та взаємодопомога;

• морально-виховний вплив на членів громади.

Із життям у складі великої чи малої громади пов’язане життя кожної людини, хоча ми часто не замислюємося над цим.

Громадою для людини стають сім’я, клас, школа, сусіди по під’їзду, будинку, вулиці, жителі її села або міста, спільноти за інтересами тощо. Проте необхідно розуміти, що громада — це не люди, які лише перебувають поряд, керуючись своїми власними приватними інтересами. Громада — це співпраця, партнерство заради загальної користі. Можна роками жити в будинку або на одній вулиці й не знати своїх сусідів, а участь у спільній, корисній для всіх справі здатна об’єднати малознайомих людей у громаду.

Що дає людині участь у житті громади? Завдяки цьому вона усвідомлює, що, об’єднавши зусилля, завжди легше досягти бажаного. Громада допомагає людині зрозуміти, як вона залежить від її активної позиції та небайдужості до проблем спільноти. Вона сприяє соціалізації індивіда, формуючи в ньому чимало необхідних для життя соціальних якостей. Саме із цим пов’язана важлива роль громади у формуванні громадянського суспільства.

Чи завжди людина належить до громади?

ЦІКАВО ЗНАТИ

Останнім часом в Україні одним з етапів розвитку місцевого самоврядування стало залучення громади до розподілу місцевих бюджетів. Це відбувається шляхом голосування громадою за проекти з покращення місцевого добробуту. Ці проекти фінансують місцеві бюджети. Така практика отримала назву «бюджет громадської участі», «громадський бюджет» тощо.

Дізнайтеся про місцеві проекти своєї громади. Які з них були втілені в життя?

ВИСНОВКИ

Демократичне правління передбачає наявність місцевого й громадського самоврядування. Саме завдяки цьому кожний громадянин має змогу брати участь у вирішенні питань, які стосуються його безпосередньо, і бути учасником демократичного процесу.

Для європейських країн важливе значення має прийнята Радою Європи Європейська хартія місцевого самоврядування, що визначає стандарти самоврядування, на які мають орієнтуватися всі демократичні держави.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Що таке місцеве самоврядування?

2. У чому полягає значення діяльності місцевого самоврядування для розвитку суспільства?

3. Що таке громада?

4. Охарактеризуйте роль і місце місцевого й територіального громадського самоврядування в демократичному суспільстві.

5. Якими є особливості, функції та значення діяльності місцевого самоврядування?

6. Проаналізуйте висловлювання про громаду й громадську діяльність, наведені в епіграфах до теми. Поясніть, як ви їх розумієте.

7. Яку роль відіграє для людини участь у житті громади?

8. Підготуйте повідомлення про діяльність органів місцевого самоврядування у вашому населеному пункті.

9. Ознайомтеся з діяльністю шкільного самоврядування у вашому навчальному закладі. На підставі яких принципів, правил і цінностей воно функціонує? Якою є його структура?

10. Існує думка, що вміння людини жити в громаді є засобом формування та розвитку громадянського суспільства. Чи поділяєте ви це твердження? Чому?

11. Кардинал Української греко-католицької церкви Любомир Гузар сказав: «Люди творять громаду». Цим він звертав увагу, що якими є люди, такою й буде громада і життя в ній. Напишіть есе на цю тему.