Підручник з Громадянської освіти. 10 клас. Гісем - Нова програма

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Чи можна пожертвувати правами однієї людини для захисту прав багатьох

ПРИГАДАЙТЕ

1. Що таке права і свободи людини?

2. Які покоління прав людини існують? Які права до них належать?

3. Охарактеризуйте групи прав і свобод людини.

4. Які обставини призводять до порушення прав людини?

5. Яка існує система захисту прав людини?

МЕТА:

• на підставі аналізу підготовлених повідомлень, презентацій дати відповідь на питання: чи можна пожертвувати правами однієї людини для захисту прав багатьох?

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

Підготувати повідомлення (презентації): 1) Невід’ємні права людини. 2) Захист прав людини. 3) Чи існують права людини за тоталітарних та авторитарних режимів.

ХІД РОБОТИ

1. Об’єднайтеся в малі групи за тематикою підготовлених повідомлень та обговоріть результати роботи над ними.

2. Повідомте однокласників про висновки, яких ви дійшли під час роботи в малих групах.

3. Ознайомте однокласників із найцікавішими з підготовлених до уроку повідомлень (презентацій).

4. Сформулюйте узагальнювальні висновки відповідно до мети заняття.

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ ЗА ТЕМОЮ

1. Яке із цих прав є невід’ємним?

А право на громадянство

Б право на приватну власність

В право на життя

Г право на повернення на батьківщину

2. Гуманізм визначає як основну цінність

А людину

Б природу

В соціум

Г право

3. Головним принципом Декларації прав людини й громадянина ООН є те, що

А кожна людина має право на життя й свободу

Б усі люди народжуються вільними та рівними у своїх правах

В людська гідність є головною цінністю кожної людини

Г усі люди мають бути захищеними від дискримінації

4. Яке покоління прав людини затвердило право всіх людей на життя, свободу та приватну власність «від природи»?

А перше

Б друге

В третє

Г четверте

5. Здатність і можливість свідомого вольового вибору індивідом своєї поведінки називається

А свободою

Б правом

В обов’язком

Г відповідальністю

6. Яка група прав людини визначає можливість доступу людини до духовних здобутків своєї спільноти й людства?

А соціально-економічні

Б культурні

В громадянські

Г політичні

7. Відповідно до якої концепції держава надає права громадянину й розпоряджається ними на власний розсуд?

А позитивістської

Б гуманістичної

В природно-правової

Г демократичної

8. Як називають посадовця, який здійснює парламентський контроль за дотриманням державою прав людини?

А омбудсмен

Б дипломат

В депутат

Г гарант

9. У який спосіб права людини, затверджені ООН, включені до українського законодавства?

А через Конституцію України

Б через спеціальні акти ООН

В через окремий кодекс законів

Г через розпорядження Президента України

10. Яка із цих міжнародних організацій стежить за дотриманням прав людини у світі?

А ЄС

Б ВООЗ

В ОБОЄ

Г ООН

11. Європейський суд із прав людини розглядає скарги окремих осіб, неурядових організацій та груп щодо порушення їхніх прав

А європейськими державами

Б державами — членами ООН

В державами — членами Ради Європи

Г будь-якими державами

12. Коли людина може звернутися до Європейського суду з прав людини?

А після вичерпання всіх національних засобів захисту своїх прав

Б у випадку порушення її прав державою

В у випадку, якщо вона не довіряє національним правовим механізмам

Г коли в національному законодавстві не передбачені інші можливості для захисту її прав