Підручник з Громадянської освіти. 10 клас. Гісем - Нова програма

ШАНОВНІ ДЕСЯТИКЛАСНИКИ ТА ДЕСЯТИКЛАСНИЦІ!

Цього начального року ви вивчатимете новий начальний предмет «Громадянська освіта». Він спрямований на те, щоб допомогти молодим громадянам України вирішити важливе для власного майбутнього завдання самовизначення — усвідомлення свого місця в суспільстві, вибору певної позиції, визначення відповідного до неї життєвого шляху та виду діяльності, формування національної самосвідомості, громадянської позиції, загальної культури, світоглядних орієнтирів тощо з огляду на участь України в загальносвітових політичних, економічних і соціокультурних процесах.

За 40 тис. років свого існування людство досить багато дізналося про себе і про світ, у якому живе. Ще давньогрецький філософ Сократ закликав людину пізнавати саму себе. Сьогодні людину та окремі аспекти її існування вивчають понад 800 наук. Проте вона була й залишається таємницею, яку так і не змогли осягнути повного мірою.

Німецький філософ XVIII ст. Іммануїл Кант вважав, що для того щоб зрозуміти своє місце й призначення у світі, людина має знайти відповіді на три запитання: що я можу знати; на що я можу сподіватися; що я маю робити. Проте всі вони зводяться до одного: що таке людина. Знайти відповідь на нього й усвідомити своє призначення у світі, місце в державі й суспільстві як громадянина — головна мета курсу «Громадянська освіта». Допоможе вам у цьому підручник, який ви тримаєте в руках.

Перш ніж розпочати роботу, необхідно ознайомитися зі змістом підручника та його структурою.

Навчальний матеріал об’єднано в сім розділів, кожен із яких складається з кількох тем. На початку кожної теми наведено епіграфи з висловами видатних особистостей. Вони віддзеркалюють їхні погляди на проблеми, що розглядатимуться в тексті. Доцільно звернути на них увагу та визначити особисте ставлення до цих думок після опрацювання теми.

Після епіграфів на вас чекають запитання й завдання рубрики «Пригадайте». Вони допоможуть пригадати вже відомий матеріал, що дозволить краще зрозуміти новий.

У тексті ви зустрінете нові слова, зміст яких може бути для вас незрозумілий. Тому вони виділені чорним шрифтом, а в окремій рубриці на початку теми пояснено, що саме вони означають.

Схеми й таблиці допоможуть вам краще систематизувати навчальний матеріал і спростити його сприйняття.

Під рубрикою «Документ» наведені фрагменти історичних джерел за темою. Необхідно прочитати ці тексти та відповісти на запитання до них.

Матеріали рубрики «Цікаво знати» будуть корисними допитливим учням та ученицям, які хочуть поглибити свої знання. Вони містять додаткову інформацію, цікаві факти, пов’язані зі змістом теми.

Навчальні теми узагальнюють висновки. Вони містять стислий виклад провідних думок, розкритих у тексті. Запитання та завдання, які завершують вивчення теми, спрямовані на формування різноманітних умінь та навичок.

Підручник також містить практичні заняття. їхня мета — допомогти краще засвоїти знання, розвинути вміння, сформувати ставлення до певних явищ через ваш особистий досвід. Практичні заняття спрямовані на формування навичок соціальної взаємодії, вироблення вміння самостійно аналізувати різноманітні ситуації, передусім у своєму життєвому середовищі, уміння самостійно приймати відповідальні рішення, конструктивно взаємодіяти із суспільством тощо.

Завершивши вивчення розділу, ви зможете підсумувати його матеріал і здійснити самоперевірку рівня набутих знань за допомогою тестових завдань.

Наприкінці підручника розміщено основні поняття й терміни, а також плани-схеми для організації самостійної роботи, які стануть вам у пригоді.

Підручник супроводжує електронний освітній ресурс, на якому розміщено тести для самоконтролю, що виконуються в режимі онлайн.

Розділ I

Особистість та її ідентичність

Із-поміж усіх тварин тільки людина здатна сміятися.

Аристотель

Людина! Це чудово! Це звучить... гордо!

Олексій Пешков

Так влаштована людина: завжди прямує до того, чого в неї немає.

Жорж Санд

ПРИГАДАЙТЕ

1. Що таке людина? Які її основні відмінності від тварин?

2. Які форми соціальної організації людей вам відомі?

ТЕМА 1. Я — ЛЮДИНА. САМОІДЕНТИФІКАЦІЯ. МОЇ ПОТРЕБИ ТА БАЖАННЯ

1. Що таке людина

Реалії життя XXI ст. спонукають сучасну людину жити в досить напруженому темпі. Проте інколи в гонитві за досягненням своєї чергової мети вона зупиняється і вражено дивиться на навколишній світ. Безліч разів, скажімо, вам доводилося йти до школи цим парком, а ви ніколи не замислювалися над тим, скільки років старим липам, що там ростуть. П’ятдесят, сто, а може, і більше? Куди ми постійно поспішаємо? Яким є наше призначення? Для чого взагалі ми живемо? Рано чи пізно кожна людина ставить собі ці питання.

Для того щоб визначити свої потреби та бажання, своє ставлення до навколишнього світу та своє місце в ньому, необхідно зрозуміти, ким ми с. Усі ми люди, але що ж таке людина? На перший погляд, тут немає нічого складного. Кожен із нас упевнено виділяє людину з навколишнього світу. Її відмінність від усіх інших істот є очевидною. Однак у чому саме вона полягає? У цьому сенсі людина й сьогодні залишається таємницею. Можна лише наблизитися до пізнання того, чим є людина.

Спроби науковців та філософів визначити головну характеристику людини, яка б відрізняла її від усіх інших живих істот, стали причиною існування різних наукових понять, що описують окремі аспекти такого складного явища, яким є людина.

Дослідники вважають, що людина на 70% істота біологічна (їсть, спить тощо) і на 30% істота соціальна (формується в соціумі й залежить від нього).

Дитинча тварини від народження має інстинкти, що допомагають йому орієнтуватися в тому, що їстівне, а що ні, на кого можна нападати, а кого боятися. Людська дитина після народження — найбільш не пристосована до життя серед усіх живих істот. І повноцінною людиною вона може стати лише в середовищі собі подібних, які дадуть їй знання про навколишній світ, навчать працювати, спілкуватися й жити з іншими людьми.

Однак, формуючись і розвиваючись як соціальна істота, людина залишається одночасно частиною природи. Це визначає її фізичні життєві потреби — їжа, повітря, певні фізико-хімічні властивості середовища, у якому вона може нормально існувати (склад атмосфери, рівень радіації, тиску тощо). Отже, людина — істота біологічна. Проте соціальне і біологічне в ній нерозривно поєднані. Так, усі люди мають майже однакову будову організму, проте повністю розвинути всі закладені в ньому можливості людина може лише в суспільстві. Однією з таких можливостей є здатність до спілкування з іншими людьми через розмову, читання й письмо, а також самовираження. Тому, на думку дослідників, людина — істота біосоціальна, що існує, формується й розвивається під впливом двох середовищ — природного та соціального.

Індивід (від латин. individuum — неподільний) — окремий організм, який існує самостійно, зокрема людина; одиничний представник людства.

Особа — індивід, який завдяки своїм здібностям та іншим характеристикам здатен виконувати різні ролі в суспільстві.

Соціальне — те, що стосується або належить до суспільства (соціуму).

Громадянин — людина, що належить до постійного населення держави, користується правами та виконує обов'язки, встановлені законами цієї держави.

ЦІКАВО ЗНАТИ

Людина може виражати свою особистість у різний спосіб, зокрема через вигадування і створення чогось нового, тобто творчість. Творчість як вид людської діяльності має свої особливості (зверніть увагу на схему, с. 8). Хоча в повсякденному спілкуванні творчістю часто називають креативність, і навпаки. Насправді між ними є різниця. Креативною називають ту особистість, яка здатна не лише особливо вдало генерувати нові ідеї, але й втілювати їх у життя.

Оскільки людина живе в суспільстві, то співвідносить свою поведінку з тим, як її сприймає суспільство та як вона впливає на нього.

Який існує взаємозв'язок між людиною та суспільством?

ЦІКАВО ЗНАТИ

Існує історико-філософський жарт про те, яке визначення людини дав давньогрецький мислитель Платон. Одного разу його запитали: «Що таке людина?». «Це тварина, що ходить на двох ногах», — відповів філософ. Тоді йому заперечили: «Тож птахи теж ходять на двох ногах!» Обміркувавши це заперечення, Платон уточнив визначення: «Людина — це істота, що ходить на двох ногах, але без пір'я». І тоді жартівники підкинули вчителеві обскубаного півня, на шиї якого висіла дощечка зі словами: «Людина за Платоном». Відповіддю мислителя стало нове визначення: «Людина — істота безкрила, двонога і з широкими нігтями, здатна до державного знання».

Якою є мораль цього жарту?

2. Різні «виміри» людини. Ідентичність і самовизначення

Людина поєднує в собі біологічні та соціальні риси. При цьому термін «людина» науковці використовують, щоб визначити людину в біологічній класифікації як вид, що наділений розумом. Це поняття відображає спільні якості всіх людей. Окремого представника людства, якому властиві передусім природні якості, носія спільних якостей людського роду, називають індивідом. Як уже згадувалося, людина є істотою, що не може повноцінно існувати поза суспільством. У будь-якому суспільстві є норми і правила, дотримання яких дають змогу людям співіснувати разом. Людина мусить вивчати ці правила, щоб успішно функціонувати в суспільстві. Саме тут індивід стає особою.

Людина як особа завжди має свою індивідуальність — сукупність своєрідних і неповторних якостей — психічних, фізичних, соціальних, що відрізняють одну людину від іншої. Усвідомлення людиною своєї індивідуальності, значення своїх якостей у суспільстві перетворює її на особистість. Коли говорять про людину у відношенні до держави, то її називають громадянином.

Шлях усвідомлення людиною себе, своєї унікальності й водночас подібності до інших людей та належності до різних соціальних груп, свого місця у світі приводить до визначення її ідентичності, а сам процес називають самоідентифікацісю (самовизначенням).

Самоідентифікація — ототожнення особою, групою осіб або спільнотою людей себе за певними ознаками; визначення образу себе, своїх моральних орієнтирів та цінностей, що визначають власну поведінку і рішення.

Прагнення самовизначення завжди було важливою потребою людини й однією з головних її відмінностей від тварини, адже самоідентифікація пов’язана з усвідомленням людиною свого «я» і своєї окремішності від усього, що її оточує, а тварини це робити не здатні. Психологи також зазначають, що самоідентифікація людини є неодмінною умовою її психічного здоров’я. Людина із чітким усвідомленням свого «я» відчуватиме себе у світі реальною, живою, цілісною. Вона буде здатна усвідомлювати ідентичність інших людей. Така особистість сприйматиме життєві перешкоди (соціальні, етичні, духовні та біологічні) із твердим відчуттям реальності та індивідуальності самої себе та інших людей.

Ідентичність — сукупність установок, уявлень, пов’язаних із власним самоусвідомленням (самоідентифікацісю) індивіда та його самооцінюванням у суспільстві.

За схемою розкрийте особливості творчості як виду людської діяльності.

Розуміння своєї ідентичності допомагає людині краще усвідомлювати й виражати, ким вона є не лише як особистість, але і як частина спільноти — сім’ї, мовного й культурного середовища, народу чи нації, формальних та неформальних спільнот. Входження до цих спільнот відбувається під час соціалізації особистості. Про це детальніше поговоримо в наступних темах.

У яких «вимірах» перебуває людина за час свого життя?

ВИСНОВКИ

Людина — унікальна жива істота, яку неможливо до кінця зрозуміти. Вона розвивається під впливом природного та соціального середовища.

Для характеристики людини можуть використовувати різні поняття залежно від того, які якості людини беруть за основу для визначення.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Що таке феномен людини?

2. Що означає термін «соціальне»?

3. Поясніть термін «індивід». Чим індивід відрізняється від особи?

4. У чому, на вашу думку, полягає складність пошуку відповіді на питання «Що таке людина?».

5. Як ви розумієте поняття самоідентифікації (самовизначення)?

6. У чому полягає розуміння людини як біосоціальної істоти?

7. Охарактеризуйте прояви залежності людини від природного й соціального середовища.

8. Поясніть, як ви розумієте твердження, що знання про себе необхідні людині для того, щоб бути людиною. Чи поділяєте ви цю думку?

9. Чому усвідомлення людиною своєї ідентичності є важливим для кожного? Поміркуйте, якими є визначальні складові вашої ідентичності.

10. Обговоріть у групах характеристики людини, втілені в епіграфах до теми. Висловіть свою думку щодо прочитаного.

11. Напишіть есе на тему «Що для мене означає бути людиною».

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст