Географія. 7 клас. Гілецький

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Розділ IV. Природа материків та океанів і людина

У процесі вивчення розділу ти ознайомишся з природними ресурсами та їх класифікацією за оболонками Землі. Дізнаєшся про основні напрями використання природних ресурсів у господарській діяльності, що розуміють під раціональним та нераціональним природокористуванням. Проаналізуєш побічні наслідки природокористування, які спричиняють порушення природної рівноваги у природних комплексах. Дізнаєшся про формування антропогенних ландшафтів.

Більш детально розглянеш причини і характер забруднення навколишнього середовища, значення міжнародного співробітництва для розв’язання екологічних проблем.

Тема 1. Природні ресурси материків та океанів

§ 54. Природні ресурси материків та океанів

Пригадай або здогадайся

  • 1. Які природні багатства використовує людина в господарській діяльності?
  • 2. Для задоволення яких потреб використовуються природні багатства окремих природних оболонок Землі?

Природні ресурси та їхня класифікація

Що таке природні ресурси? Слово «ресурс» означає запас, тобто те, що може бути використане людиною в господарській діяльності.

Під природними ресурсами розуміють компоненти і сили природи, які безпосередньо використовуються у господарській діяльності. Зазвичай вони слугують сировиною або джерелом енергії для виробництва. Наприклад, залізна руда є сировиною, тобто тим матеріалом, з якого на заводах виробляють сталь (мал. 4.1). Щоб отримати метал, на цих заводах спалюють вугілля та природний газ, які дають енергію для його виплавлення з очищеної руди. Отже, залізна руда, вугілля, природний газ є природними ресурсами. Ліс використовується як сировина для виробництва меблів, паперу. Енергію Сонця нині все ширше використовують не тільки для вирощування культурних рослин (соняшника, рису тощо), а й як джерело енергії для виробництва електричної енергії.

Однак з урізноманітненням видів господарської діяльності людства все більше елементів географічної оболонки на сьогодні також розглядаються як природні ресурси. Так, узбережжя водоймищ і самі водоймища, ліс, сонячне сяяння використовуються для активного відпочинку, який передбачає різноманітні мандрівки, купання, дихання чистим повітрям (мал. 4.2). Відновлення здоров’я і працездатності людини під час відпочинку на лоні природи сьогодні прийнято називати рекреацією, а всі елементи природного довкілля, які для цього використовуються — рекреаційними ресурсами.

Мал. 4.1. Видобуток і вивезення залізної руди (зверху) та отримана з неї розплавлена сталь (внизу)

Що таке класифікація природних ресурсів? Під класифікацією ресурсів розуміють групування їх за певною ознакою. Найзручніше це робити за приналежністю до однієї з природних оболонок Землі. Таким чином матимемо чотири групи природних ресурсів — ресурси літосфери, атмосфери, гідросфери та біосфери.

Ресурси літосфери. Літосфера утворена гірськими породами, які є сировиною або паливом у виробництві, тобто корисними копалинами, або мінеральними ресурсами. Поверхню земної кори, яка на більшості території суходолу представлена ґрунтом, розглядають як земельні ресурси. Як джерело енергії все більше використовується тепло надр Землі, яке може передаватися до поверхні гарячими джерелами, гейзерами (мал. 4.3).

Ресурси атмосфери. Своєрідним природним ресурсом атмосфери є енергія Сонця, яка нагріває земну поверхню завдяки прозорості повітряної оболонки Землі. Енергію Сонця використовують для впрошування сільськогосподарських культур, нагрівання і випаровування води, сушіння, виробництва електроенергії (мал. 4.4). Атмосферні опади є також ресурсом атмосфери, який має значний вплив на урожайність вирощуваних культурних рослин. Енергія вітру все ширше в останні десятиріччя використовується для виробництва електроенергії. Енергію Сонця і вітру, річний хід температур повітря, кількість та режим випадання опадів разом розглядають як кліматичні ресурси.

Мал. 4.2. Мандрівка горами — один із видів активного відпочинку

Мал. 4.3. Гейзери в Ісландії використовуються для обігрівання оранжерей, будинків, а також як об’єкти туризму

Мал. 4.4. Сонячна і вітрова електростанція у Нідерландах

Ресурси гідросфери. Прісні води, які зосереджені у річках, озерах, в надрах Землі, меншою мірою у льодовиках після очищення чи без нього, використовують для пиття та інших побутових потреб. Води гідросфери, які придатні для використання людиною називають водними ресурсами. Води річок завдяки тому, що вони течуть, надають руху турбінам електростанцій чи в минулому крутили колеса млинів (мал. 4.5). Силу текучих вод прийнято розглядати як гідроресурси. Води Світового океану у своєму природному стані не придатні для пиття, зрошення полів, але можуть використовуватися для добування з них розчинених солей та прісної води, купання. Тому їх розглядають як окремий вид ресурсів гідросфери.

Ресурси біосфери. Рослини і тварини, які утворюють четверту оболонку Землі — біосферу, також розглядаються у господарській діяльності людини як біологічні ресурси. Серед рослинних ресурсів (дикоростучих рослин) дуже важливими є лісові (мал. 4.6). До тваринних ресурсів належать дикі тварини, які використовуються людиною. Тепер особливо важливим видом тваринних ресурсів залишаються рибні ресурси океану.

Мал. 4.5. Одна з найпотужніших гідроелектростанцій у світі «Ітайпу» на річці Парана

Мал. 4.6. Сучасна заготівля лісу

Використання природних ресурсів

Напрями використання природних ресурсів. Найбільш активно використовують природні ресурси у промисловості, сільському господарстві, а також для зміцнення здоров’я людей, відпочинку (рекреації). Серед ресурсів для промисловості найбільше значення мають мінеральні, водні та гідроресурси, лісові та рибні. Для сільського господарства дуже важливі земельні та водні ресурси (мал. 4.7), а також кліматичні. До рекреаційних ресурсів відносять як елементи природи (сприятливий клімат, узбережжя морів чи озер, лісові масиви, мінеральні джерела і т. ін.), так і культури (пам’ятки культури, місця історичних подій).

Мал. 4.7. Якщо атмосферних опадів не вистачає, то застосовують штучне зрошення полів

Природокористування і його види. Не всі види господарської діяльності людини пов’язані з процесами безпосередньої взаємодії з природою. Так, для виробництва автомобілів потрібні не залізна руда чи сира нафта, а готові метали, пластмаса, гума. Для підприємства з випікання хліба потрібне готове борошно, а не родюча земля.

Ті види господарської діяльності, які передбачають безпосередню взаємодію з природою, називають природокористуванням. Воно включає вирощування культурних рослин, видобуток корисних копалин, заготівлю лісу, вилов риби, забирання води для подальшого очищення і розподілення, тобто використання природних ресурсів.

Однак в результаті природокористування людина завдає шкоди природі, руйнуючи існуючі взаємозв’язки, забруднює довкілля, надає йому непривабливого вигляду. Тому, використовуючи природні ресурси, необхідно водночас вживати заходів, спрямованих на подолання негативних наслідків від природокористування. Якщо ці заходи добре продумано і вони забезпечують відновлення привабливості довкілля, можливості довгого їх використання без шкоди для природи, то таке природокористування називають раціональним (мал. 4.8). Якщо не вживати заходів, спрямованих на збереження довкілля, то таке природокористування називають нераціональним.

Мал. 4.8. Вигляд відпрацьованого кар’єру при нераціональному (зверху) та раціональному (внизу) природокористуванні

Опрацювавши параграф, спробуй відповісти

  • 1. Що називають природними ресурсами?
  • 2. Якими видами ресурсів представлено природні оболонки Землі?
  • 3. У яких видах господарської діяльності найактивніше використовуються природні ресурси?
  • 4. Що таке природокористування? Чим різняться раціональне і нераціональне природокористування?

Застосуй знання, дізнайся більше

  • 1. Випиши природні ресурси різних оболонок Землі, які використовуються людиною для отримання енергії.
  • 2. Встанови, який вид ресурсів використовується практично в усіх видах господарської діяльності, що їх зараховують до природокористування.

Назви зображені об’єкти чи явищаПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.