Природничі науки. 2 частина. 11 клас. Гільберг

Ґрунти

Як утворились ґрунти

Значні простори поверхні суходолу, вкриті різними за складом і будовою ґрунтами, утворюють тонку, але енергетично та геохімічно активну оболонку, так звану педосферу. Знання властивостей і походження ґрунтів є основою ґрунтознавства — науки, що сформувалася на перетині геологічних і біологічних наук.

Ґрунт — це верхній шар земної кори (літосфери). Ґрунт — це природно-історичне утворення, що виникло в результаті зміни поверхневого шару літосфери під дією води, повітря, тваринних і рослинних організмів. Ґрунтовий покрив розташований на межі взаємодії літосфери, атмосфери, гідросфери. Водночас він є компонентом біосфери.

Як і будь-яке природне тіло, ґрунти утворюються в результаті взаємодії певних чинників (мал. 10.1). Ними є материнська гірська порода, організми, клімат, рельєф, час.

Мал. 10.1. Ґрунтоутворювальні чинники

Найпоширенішими материнськими породами є континентальні відклади. Поміж показників клімату найважливішими для ґрунтоутворення є опади й приплив сонячної енергії (тепло та світло). Так, нерівномірне періодичне випадання опадів місцями створює несприятливий водний режим ґрунту з характерною зміною періодів засухи періодами надмірного зволоження. Важливим чинником є температура повітря й ґрунту, яка впливає на швидкість хімічних і біологічних процесів. На перебіг ґрунтоутворювальних процесів суттєво впливає рельєф. Рівнинний рельєф сприяє накопиченню й збереженню родючості ґрунтів. Значна крутизна не сприяє накопиченню родючого ґрунтового горизонту, його змивають водотоки, зносять вітри, руйнують зсуви. Вода в ґрунті є одним з основних чинників ґрунтоутворення й найголовнішою умовою родючості. Лише за потрібного для нормального росту й розвитку рослин умісту води й елементів живлення в ґрунті та сприятливих повітряних і термічних умов можна отримати високий урожай.

І, безперечно, основна роль в утворенні ґрунту належить організмам, — адже лише після їхньої появи на Землі виникли ґрунти. Ґрунтоутворення — біологічний процес. Він починається з поселення на гірській породі організмів.