Природничі науки. 1 частина. 11 клас. Гільберг

Роль ферментів і вітамінів у метаболізмі

Пригадаймо, ферменти (від лат. fermentum — закваска) — це білкові молекули, або РНК-молекули, які є біологічними каталізаторами процесів обміну речовин і перетворення енергії в клітинах та організмі. Ферменти класифікують за місцем утворення, хімічним складом і типом каталітичних реакцій. За типом реакцій їх поділяють на шість класів: оксидоредуктази, трансферази, гідролази, ліази, ізомерази та лігази. За біологічним значенням ферменти поділяють на метаболічні, травні й захисні.

Метаболічні ферменти — група ферментів, що каталізують анаболічні й катаболічні реакції в клітинах. Вони можуть міститися в ядрі (РНК-полімераза, ДНК-полімераза), у мітохондріях (дегідрогенази й цитохроми дихального ланцюга), на рибосомах (синтетази білків).

Травні ферменти — група ферментів, що розщеплюють органічні сполуки складної будови та їхні комплекси до простіших. У травному тракті людини є протеази (каталізують розщеплення білків), ліпази (ферменти розщеплення ліпідів), амілази (ферменти розщеплення вуглеводів), нуклеази (розщеплюють нуклеїнові кислоти до нуклеотидів).

Захисні ферменти захищають від токсичних речовин (наприклад, антиоксидантні ферменти пероксидаза, каталаза й супероксиддисмутаза), від утрат крові (наприклад, ферменти зсідання крові — тромбін, фібрин). Основним захисним ферментом є лізоцим, що міститься в лейкоцитах, шкірі, слизових оболонках і рідинах організму (слини, слізної рідини). Лізоцим розщеплює речовини, що є основою клітинної оболонки бактерій і захищає слизові оболонки ока, порожнини рота, кишечника від інфекцій.

Отже, роль ферментів полягає в забезпеченні метаболізму клітин, розкладанні речовин складної будови до простіших і забезпеченні захисту від несприятливих чинників.

Вітаміни також необхідні для нормального обміну речовин. Вони беруть участь у хімічних реакціях й активізують фізіологічні процеси (мал. 3.19).

Мал. 3.19. Функції вітамінів в організмі