Географія. Повторне видання. 9 клас. Гільберг

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 48. Взаємозв’язок глобальних проблем людства

У зв’язку з чим виникають глобальні проблеми людства? Назвіть три найгостріші з них. Поясніть, чому саме так ви вважаєте.

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ ГЛОБАЛЬНИМИ ПРОБЛЕМАМИ. Усі глобальні проблеми тісно взаємопов’язані. Немає потреби доводити, що енергетична й сировинна проблеми взаємодіють з екологічною, екологічна — з демографічною, демографічна — з продовольчою і т. д. Центральне місце в цій взаємозалежності належить людині та її майбутньому.

Продовольчі та пов’язані з ними проблеми споживання по-різному проявляються в розвинених країнах і країнах, що розвиваються. В останніх це переважно брак продовольства (або навіть голод), недостатній рівень споживання інших товарів і послуг. У розвинених країнах ці проблеми пов’язані зі значними змінами в структурі харчування й характером споживання. У цих країнах досягнуто достатній (або навіть надлишковий) рівень продовольчого та іншого забезпечення. У розвинених державах громадськість активно обговорює необхідність обмеження марнотратного споживання товарів і послуг.

Дізнайтеся більше

За історію людства відбулось 14 550 великих і малих війн, під час яких загинули, померли від ран, голоду, епідемій понад 3,6 млрд осіб.

Глобальні проблеми, по суті, є глобальними балансами. Тільки за умови їхньої рівноваги людство, тобто світ, зможе нормально розвиватись. Порушення рівноваги загрожує серйозними наслідками, аж до загрози існуванню самої людини.

Неможливо подолати одну глобальну проблему, не звертаючи уваги на інші (мал. 157).

Мал. 157. Взаємозв’язок глобальних проблем

Використовуючи малюнок 157, наведіть приклади взаємозв’язків у розв’язанні глобальних проблем.

Ще не винайдено засобів для розв’язання актуальних глобальних проблем, однак шляхи стабілізації та узгодження взаємодії природи й суспільства вже визначені в рамках концепції сталого розвитку.

РОЛЬ СВІТОВОЇ ГРОМАДСЬКОСТІ ТА МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ПОДОЛАННІ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ. В умовах глобалізації формується світове (глобальне) громадянське суспільство, яке також здатне впливати на світові процеси. Громадські організації мають різне спрямування. Розрізняють дві групи міжнародних громадських організацій і рухів. Перші працюють у сфері захисту довкілля, прав людини та роззброєння, проводять моніторинги, сприяють укладенню міжнародних угод. Ці міжнародні громадські організації сприяють прогресивним соціальним і політичним перетворенням, створенню соціальних мереж тощо (наприклад, «Лікарі без кордонів»).

Громадські об’єднання другої групи мають руйнівну роль. Це передусім терористичні міжнародні організації (наприклад, «Аль-Каїда»). Їхні можливості впливу на політику держав і міжнародних організацій обмежені певним регіоном поширення.

Сьогодні робота міжнародних громадських організацій зводиться до привернення уваги світової громадськості до проблем, формування громадської думки, здійснення тиску на владу в певних країнах світу тощо. Ці організації намагаються чинити тиск на ООН, ВООЗ та інші міжнародні міжурядові організації.

Значний внесок у подолання глобальних проблем зробили члени Римського клубу, створеного в 1968 р. Теоретична діяльність клубу охоплює глобальне моделювання, побудову комп’ютерних моделей світу, пошук засобів і шляхів гуманізації життя світового співтовариства і людини, збереження навколишнього середовища тощо.

Збереження миру, зміцнення міжнародної безпеки та роззброєння — головна мета діяльності ООН — це передумова створення необхідного міжнародного «клімату» для подолання глобальних проблем.

Велику роботу з охорони довкілля проводить ЮНЕП — Програма ООН з навколишнього середовища. Основні напрями її роботи:

 • охорона атмосфери;
 • охорона наземних біологічних ресурсів;
 • екологічні аспекти планування населених пунктів;
 • боротьба з ерозією ґрунтів;
 • оцінка впливу на довкілля різних видів енергії;
 • розробка різних аспектів міжнародного права з охорони довкілля;
 • підготовка необхідних кадрів тощо.

Важливе місце в діяльності міжнародних організацій займає продовольча проблема. Значну роль виконує Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО). Вона здійснює:

 • технічну допомогу;
 • огляд світового продовольчого положення;
 • аналіз розвитку сільськогосподарського виробництва.

ПРОЯВ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ЛЮДСТВА НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ. Гострота глобальних проблем у різних країнах неоднакова. Розглянемо, як вони проявляються на території України.

Які глобальні проблеми людства мають прояв на території України?

Проблема війни та миру для України, після початку проведення Антитерористичної операції на сході держави у 2014 р., за втручання в її внутрішні справи та підтримки з боку інших країн антиурядових сил і незаконних збройних формувань, стала дуже важливою.

Актуальною для України є енергосировинна проблема. Імпорт нафти та природного газу становить 43 % від споживання.

Торкнулася України й продовольча проблема. Економіка країни на 12 % залежить від імпорту продуктів харчування.

Демографічна проблема загострилась в Україні в останнє десятиліття. Для країни характерна інтенсивна депопуляція — майже 400 тис. осіб на рік. Спостерігається погіршення стану здоров’я населення.

За даними Інституту демографії НАН України, у 2020 р. середня тривалість життя в Україні жінок становить 73 роки, а чоловіків — 63 роки.

Екологічна криза в Україні зумовлена такими чинниками:

 • високий рівень концентрації виробництва;
 • застарілі технології перероблення сировини;
 • тривалий період експлуатації мінерально-сировинних ресурсів.

Основні забруднювачі природного середовища в Україні: хімічна, металургійна, добувна промисловості, АЕС і ТЕС, автотранспорт тощо.

Мал. 158. Засмічення пластиковими відходами долини первоцвітів на Закарпатті

• У яких заходах зі збереження довкілля ви брали участь?

Виділяється особлива територія зони екологічного лиха — 30-кілометрова зона відчуження Чорнобильської АЕС, пов’язана зі значним радіоактивним забрудненням.

На екологічний стан території України також впливає забруднення вод і повітря з інших країн. Шкідливі викиди в атмосферу з країн Західної та Центральної Європи з повітряними потоками переносяться до Західної України, значна частина забруднення хромом надходить із дніпровською водою з Білорусі. Таким чином, екологічні проблеми України прямо пов’язані з аналогічними проблемами сусідніх держав і Європи в цілому.

Відкриваємо Україну

В Україні лише 7 % території є умовно чистою. Це переважно природно-заповідний фонд. Забруднені та дуже забруднені території становлять відповідно 40 % та 30 %.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ: стисло про головне

• Важливу роль у збереженні довкілля відіграє світове громадянське суспільство.

• Одним з основних завдань суб’єктів світового суспільства є привернення уваги громадськості до екологічних проблем і вироблення спільно з урядами держав, міжнародних об’єднань держав способів розв’язання цих проблем.

• Екологічні проблеми України тісно пов’язані із загальноєвропейськими, адже природа не визнає державних кордонів.

Знаю і вмію обґрунтувати

1. Поясніть, який взаємозв’язок є між глобальними проблемами.

2. Як ви розумієте зміст девізу «Грінпіс»: «Думай глобально — дій локально!»?

3. Назвіть три основні екологічні проблеми України транспортного походження. Обґрунтуйте шляхи їхнього розв’язання. Результат подайте у вигляді таблиці 21.

Таблиця 21

Основні екологічні транспортні проблеми

Шляхи розв’язання

1

4. Створенням моделі майбутнього світу займається міжнародна організація Римський клуб. За характером прогнозів учені розділилися на оптимістів та песимістів. Песимісти вважають, що, не розв’язавши глобальних проблем, людство поступово почне вимирати із середини XXI ст. Оптимісти переконані в тому, що, використовуючи новітні досягнення науково-технічного прогресу, людина успішно подолає проблеми та житиме в гармонії з природою. Який погляд на майбутнє людства ви поділяєте: песимістичний чи оптимістичний? Обґрунтуйте свою думку.

Шукаю в інтернеті

Використовуючи ресурси інтернету, зробіть прогноз розвитку людства.

Генерую ідеї

Підготуйте доповідь з теми «Роль молоді в розв’язанні глобальних проблем людства». Висловіть свою думку про те, як зміниться життя людини, якщо не відвернути загрозу тієї чи іншої проблеми та яка ваша роль і всієї молоді світу в розв’язанні глобальних проблем.

ДОСЛІДЖЕННЯ

Тема: Прояв глобальних проблем у своєму регіоні

Алгоритм виконання

1. З’ясуйте на офіційному сайті Департаменту екології та природних ресурсів у вашому регіоні, які екологічні проблеми є провідними.

2. З’ясуйте за текстом підручника, які з них є глобальними.

3. Зазначте причини виникнення й прояву цих глобальних проблем у вашому регіоні та запропонуйте шляхи їхнього розв’язання. Заповніть таблицю 22.

Таблиця 22

Глобальна проблема

Причини виникнення

Шляхи розв’язання