Географія. Повторне видання. 9 клас. Гільберг

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Розділ 5. Глобальні проблеми: причини виникнення та шляхи розв'язання. Сталий розвиток

Глобальні проблеми: причини виникнення та шляхи розв'язання. Сталий розвиток

Ви дізнаєтесь

 • які є глобальні проблеми людства
 • про причини виникнення глобальних проблем
 • що таке «сталий розвиток» та його складові

і навчитесь

 • наводити приклади конфліктонебезпечних регіонів на карті Європи та світу
 • характеризувати поширення глобальних проблем та їхній прояв на території України
 • аналізувати сутність, причини виникнення, особливості розвитку сучасних глобальних проблем
 • показувати на карті країни, що володіють ядерною зброєю, найбільші у світі райони екологічної катастрофи
 • аналізувати наслідки прояву глобальних викликів для окремих регіонів і країн світу, роль світової громадськості та міжнародних організацій у їхньому розв’язанні
 • обґрунтовувати можливі шляхи подолання глобальних проблем

§ 47. Глобальні проблеми людства, причини їхнього виникнення

Як людство впливає на географічне середовище? Чи завжди людська діяльність сприяє виживанню людини як біологічного виду? Які небезпеки найбільше загрожують людству та планеті в цілому?

ПОНЯТТЯ ПРО ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА, ПРИЧИНИ ЇХНЬОГО ВИНИКНЕННЯ. У ході розвитку цивілізації перед людством неодноразово виникали складні проблеми, навіть планетарного масштабу. Повною мірою ці проблеми проявилися в другій половині XX ст. Вони викликані цілим комплексом причин.

Ніколи раніше чисельність населення планети не зростала так стрімко — у 2,5 раза за життя лише одного покоління, нарощуючи цим силу «демографічного пресу». Ніколи до цього людство не вступало в постіндустріальний етап розвитку. Ніколи раніше для його життєзабезпечення не було потрібно такої кількості природних ресурсів. Ніколи до цього не виникало такої глобалізації світової економіки, єдиної світової інформаційної системи.

КЛАСИФІКАЦІЯ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ. До головних глобальних проблем належать проблеми:

 • війни і миру;
 • тероризму;
 • екологічна;
 • сировинна й енергетична;
 • демографічна та продовольча;
 • подолання відсталості країн, що розвиваються.

Усі ці проблеми можна назвати пріоритетними, оскільки вони стосуються виживання людства. Вони породжені різними чинниками, поява яких пов’язана з інтернаціоналізацією господарського життя. Глобальні проблеми людства стали важливим об’єктом міждисциплінарних досліджень, у яких беруть участь різні науки.

Дізнайтеся більше

• Ліси нашої планети зникають зі швидкістю 6 млн га на рік, у результаті чого атмосфера не отримує щорічно до 15 млрд т кисню.

• Протягом усієї історії людства з надр Землі вилучено близько 110 млрд т вугілля, 85 млрд т нафти, 40 млрд т залізної руди.

ПРОБЛЕМА ВІЙНИ І МИРУ. Збереження миру й усунення загрози смертельної для людства ядерної війни залишається однією з найважливіших. На початку XXI ст. налічується кілька десятків конфліктонебезпечних регіонів на планеті, де велись бойові дії. У світі нині майже 50 локальних конфліктів, де ведуть бойові дії (наприклад, Сирія).

Особливу небезпеку становить неконтрольоване розширення «клубу ядерних держав». Офіційно у світі існує сім таких країн: США, Росія, Велика Британія, Франція, Китай, Індія, Пакистан. Близькі до створення ядерних військ Ізраїль, Іран, КНДР.

Доведіть або спростуйте

Чи погоджуєтеся ви з твердженням: «Глобальні проблеми людства не здатна самостійно розв’язати жодна, навіть наймогутніша країна світу»?

ПРОБЛЕМА ТЕРОРИЗМУ. Міжнародний тероризм є однією з найгостріших глобальних проблем сучасності. Суть тероризму — насильство з метою залякування для досягнення певних політичних цілей.

Міжнародний тероризм набуває поширення на планеті. Він проявляється як у регіонах традиційних міжнародних конфліктів (наприклад, Близький Схід), так і в найрозвиненіших країнах світу (наприклад, теракт у Парижі у 2016 р.).

У XXI ст. тероризм став частиною політичних процесів світу.

Подолання міжнародного тероризму як глобальної проблеми потребує колективних зусиль усієї світової спільноти.

Доведіть або спростуйте

В основі сучасного тероризму лежать суперечності між цивілізаціями. Чи поділяєте ви цю думку?

ЕКОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА. Людство дедалі більше турбує стан навколишнього середовища. Із часу появи індустріального суспільства небезпечне втручання людини в природу різко посилилося, що загрожує глобальною небезпекою для людства.

Екологічна проблема — це зміна природного середовища в результаті антропогенного впливу, що веде до порушення структури й функціонування ландшафтів і призводить до негативних наслідків. Сучасна екологічна ситуація у світі — це вже не проблема, а справжня криза. Екологічна криза сьогодні проявляється в невідповідності потреб суспільства можливостям біосфери.

Сучасні екологічні проблеми проявляються по-різному, проте можна виділити такі найважливіші їхні аспекти (мал. 151):

 • критичне забруднення майже кожної сфери природи;
 • погіршення стану й деградація компонентів навколишнього середовища;
 • виснаження природних ресурсів;
 • погіршення комфортності проживання людини в природному середовищі.

Мал. 151. Екологічні проблеми сучасності

Основною причиною виникнення глобальних екологічних проблем є нераціональне природокористування. Проблема виснаження природних ресурсів посилюється тим, що країни з низьким рівнем розвитку намагаються подолати своє економічне відставання за рахунок посиленої експлуатації власних природних ресурсів, і як результат — різке погіршення стану довкілля.

Загострена екологічна ситуація — це результат тривалого й неконтрольованого господарського розвитку, а також швидкої урбанізації. Однак можуть бути також й інші чинники (мал. 152).

Мал. 152. Основні чинники виникнення екологічних проблем

Подумайте, як урбанізація зумовлює екологічні проблеми.

Серед основних шляхів розв’язання екологічних проблем виділяють такі:

 • перехід до матеріале- й енергоощадних технологій, а в перспективі — до замкнених циклів використання ресурсів, що дасть змогу перейти до безвідходного виробництва;
 • використання нагромадженого за тисячоліття людської діяльності досвіду традиційного раціонального природокористування;
 • розосередження екологічно шкідливих виробництв, які не можна закрити;
 • розширення природно-заповідних територій, особливо в тундрі, тропічних пустелях, вологих екваторіальних лісах;
 • екологічна освіта, просвіта та виховання.

СИРОВИННА Й ЕНЕРГЕТИЧНА ПРОБЛЕМИ. Глобальна енергетична проблема — це насамперед проблема надійного забезпечення людства паливом та енергією. Уперше вона проявилась у 70-х роках XX ст., коли вибухнула енергетична криза, яка ознаменувала кінець ери дешевої нафти. Ця криза вплинула на всю світову економіку.

Головною причиною виникнення глобальних енергетичної та сировинної проблем вважають постійне зростання обсягів видобування мінеральної сировини. Як наслідок — виснаження багатьох басейнів і родовищ мінерального палива, збіднення багатьох покладів руд, зростання кількості вилученої з надр пустої породи. Це зумовлює освоєння родовищ у віддалених районах, що призводить до помітного збільшення територіального розриву між центрами видобування й споживання та впливає на збільшення витрат на перевезення видобутої мінеральної сировини. Тому зростає залежність країн Західної Європи, Японії, США від імпорту багатьох важливих видів мінеральної сировини.

Шляхи розв’язання сировинної та енергетичної проблем мають багато спільного (мал. 153).

Мал. 153. Шляхи розв’язання сировинної та енергетичної проблем

Спробуйте визначити пріоритетність шляхів розв’язання сировинної та енергетичної проблем для України.

Розв’язання сировинної та енергетичної проблем є пріоритетним для людства. Для забезпечення сталого розвитку країнам слід знайти шляхи, які забезпечують економічне зростання і процвітання при одночасному зменшенні витрат енергії та сировини (мал. 153).

Пригадайте, у яких країнах світу найбільше використовують нетрадиційні джерела енергії.

Енергозбереження можливе за рахунок удосконалення устаткування, випуску більш економічної техніки тощо.

Найбільших успіхів на шляху енергозбереження домоглись розвинені країни світу. Натомість у СНД економіка залишається ще дуже енергоємною. Це характерно і для більшості країн, що розвиваються. Наприклад, у цих країнах втрати попутного природного газу, що видобувається разом з нафтою, становлять майже 80 %.

Розв’язання енергетичної проблеми, крім економії енергії та вдосконалення енергетики, передбачає широке використання альтернативних джерел енергії, передусім вітрової, сонячної, геотермальної.

ДЕМОГРАФІЧНА ТА ПРОДОВОЛЬЧА ПРОБЛЕМИ. Суть демографічної проблеми полягає в стрімкому зростанні населення Землі. Його можна простежити, аналізуючи періоди часу, через які населення планети досягало кожного наступного мільярда жителів (мал. 154). У другій половині XX ст. розпочався демографічний бум, що характеризує надзвичайно швидке зростання населення планети. Причини такої глобальної демографічної ситуації подано на малюнку 155.

Мал. 154. Періоди часу, через які населення Землі досягало кожного наступного мільярда жителів, млрд осіб

Обчисліть за малюнком 154 інтервал подвоєння кількості населення Землі.

Мал. 155. Причини зростання кількості населення

Демографічні проблеми — складні й мають суттєві географічні відмінності. Якщо країни, що розвиваються, відчувають демографічний вибух, то для низки країн світу (у т.ч. для України) характерна демографічна криза. Зниження чисельності населення внаслідок перевищення смертності над народжуваністю спричиняє природне зменшення населення. Таке явище притаманне багатьом країнам світу.

Відповідно до прогнозу ООН до 2025 р. населення Землі зросте до 8,58 млрд осіб. При цьому частка економічно розвинених країн у загальній чисельності людства знизиться, а країн, що розвиваються — зросте.

Для розв’язання демографічної проблеми ООН ухвалила «Всесвітній план дій щодо народонаселення». Однієї демографічної політики недостатньо. Вона має супроводжуватись поліпшенням економічних і соціальних умов життя людей.

Дізнайтеся більше

• Згідно з даними ФАО нині на планеті голодує понад 500 млн осіб, а ще 1 млрд осіб постійно недоїдають.

• За даними ООН, до якісної питної води не мають доступу 1,3 млрд жителів Землі.

Демографічна проблема тісно пов’язана з продовольчою. До середини XXI ст. для забезпечення постійно зростаючого населення Землі продовольством обсяги сільськогосподарського виробництва необхідно збільшити в п’ять разів. У країнах, що розвиваються, поширені голод і хронічне недоїдання, а в розвинених країнах — навпаки, ожиріння й надмірна вага. Для подолання продовольчої проблеми людство має повною мірою використовувати ресурси рослинництва, тваринництва та рибальства, надавати перевагу інтенсивному шляху ведення сільського господарства.

ПРОБЛЕМА ПОДОЛАННЯ ВІДСТАЛОСТІ КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ. Соціально-економічна нерівність окремих країн світу сягає своїм корінням далекого минулого: багаті й бідні країни, як і багаті й бідні люди, існували в усі часи. Поляризація багатства в сучасному світі не зменшується, а навпаки — зростає.

На початок XXI ст. у світі існує 1,2 млрд бідних людей (ті, хто живе менше ніж на 1 дол. США на день). Більшість бідних людей — це жителі країн, що розвиваються, наприклад Гаїті, Мадагаскара, Зімбабве та ін.

Успіх руху країн на шляху подолання відсталості визначають такі чинники:

 • витрати на освіту та підготовку кадрів;
 • реалізація досягнень науково-технічного прогресу;
 • інтеграція у світове господарство.

Відсталість найменш розвинених країн пояснюється цілим комплексом причин: високі темпи зростання населення, слабкий розвиток ринкового механізму (перевага надається торгівлі), несформованість громадянського суспільства, висока частка неписьменного населення, монокультурність в експорті, відсталість сільського господарства, де частка зайнятих становить понад 80 % усього працюючого населення цих країн, велика зовнішня заборгованість.

Maл. 156. Логотипи організацій, які надають допомогу країнам, що розвиваються

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ: стисло про головне

• Глобальні проблеми охоплюють увесь світ, усе людство та створюють загрозу для його сьогодення й майбутнього.

• До головних проблем належать: 1) проблема війни і миру, 2) тероризму, 3) екологічна, 4) сировинна та енергетична, 5) демографічна та продовольча, 6) подолання відсталості країн, що розвиваються.

• Глобальність проблем потребує таких самих глобальних дій. Жодна проблема не може бути розв’язана окремо, адже всі проблеми взаємопов’язані й потребують об’єднаних зусиль, спільних дій усіх держав і народів.

Знаю і вмію обґрунтувати

 • 1. Назвіть глобальні проблеми світу. Які з них стосуються особисто вас?
 • 2. Коли, на вашу думку, виникли глобальні проблеми людства?
 • 3. Назвіть географічні аспекти енергетичної та сировинної проблем. Вкажіть шляхи їхнього подолання.
 • 4. Підготуйте доповідь на тему «Нетрадиційні джерела енергії».
 • 5. Назвіть енергоощадні технології, які впровадили у вас удома (школі).
 • 6. Уявіть, що на Землі зникли запаси нафти. Які зміни стануться в повсякденному житті людей?

Шукаю в інтернеті

Використовуючи інтернет-ресурси:

• Проаналізуйте показник ІРЛ країн світу. Яке місце посідає Україна в цьому рейтингу? Які пріоритетні напрями в розв’язанні проблем в Україні дозволять піднятись нашій державі в рейтингу за показником ІРЛ?

• Підготуйте повідомлення про найяскравіші приклади енергозбереження та економії ресурсів.

Генерую ідеї

Прочитайте уривок зі статті «Ідеальна температура для економіки». Пригадайте з курсу фізичної географії України, яка середня річна температура на території нашої держави. Встановіть, як зміниться економічна продуктивність у ній у результаті глобального потепління.

«Відповідно до дослідження, проведеного командою науковців зі Стенфордського університету (США), глобальна економічна продуктивність сягає свого піка за середньої річної температури близько 13 °С. На основі аналізу економічних показників 166 країн за період між 1960 і 2010 рр. було встановлено, що зі зростанням температури продуктивність швидко падає... Проблема: якщо підтвердиться, що глобальне потепління триватиме і надалі на всій планеті (температура підвищиться на 4,3 °С у 2100 р.), середні глобальні прибутки можуть скоротитись на 23 %. Лише кілька регіонів, у яких нині холодний клімат, такі як північ Європи чи Росія, можливо, економічно покращать свій стан зі зростанням температури».

Із журналу L’ОBS (2015 р., № 2660, с. 20)Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.