Географія. Повторне видання. 9 клас. Гільберг

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Формуємо ключові компетентності з розділу І. Національна економіка та світове господарство

АКАДЕМІЯ НЕСТАНДАРТНИХ РІШЕНЬ

Кейс 1. СПОСОБИ ОБЧИСЛЕННЯ ВВП

ВВП обчислюють двома способами: за доходами та за витратами. Теоретично результат обчислень в обох випадках має бути однаковим, оскільки витрати одного учасника економічних відносин завжди є доходами для іншого, тому сума всіх витрат має дорівнювати сумі всіх доходів.

За даними міжнародної статистики, як правило, різниця між цими показниками незначна. Проте в деяких країнах вона є істотною (наприклад, нафтодобувні країни Перської затоки). Назвіть інші країни, для яких характерні такі відмінності. Відповідь обґрунтуйте.

Кейс 2. ДІЛОВА ГРА «ЗУСТРІЧ ГЛОБАЛІСТІВ Й АНТИГЛОБАЛІСТІВ»

1. Підготуйте матеріал, що розкриває позитивні й негативні ознаки процесу сучасної глобалізації у світі. На чиєму боці будете ви?

2. Прочитайте лозунг і поясніть причину появи в різних країнах світу мітингів антиглобалістів (мал. 26).

Мал. 26. Транспарант антиглобалістів «Друге обличчя глобалізації»

МІЦНІ ЗНАННЯ — СТРАТЕГІЧНЕ МИСЛЕННЯ

1. Поясніть, у чому полягає унікальність географічної науки.

2. Назвіть види діяльності, у яких широко застосовують знання з економічної географії.

3. Які чинники розміщення (мал. 14 на с. 21), на вашу думку, є головними?

4. Заповніть таблицю довільної форми про географічні методи дослідження, зазначивши назву та суть кожного методу.

5. Чому необхідно проводити комплексні географічні дослідження? Наведіть конкретні приклади.

6. Поясніть секторальну модель структури економіки. Яке співвідношення різних секторів у економіці найбільш розвинених країн?

7. З якою метою використовують показник ВВП на душу населення?

8. Назвіть основні ознаки національної економіки.

9. Для якого сектора економіки характерні ареальні форми просторової організації?

10. Поясніть, чому нині змінилося співвідношення між виробничою й невиробничою сферами.

11. На якому етапі розвитку (табл. 3 на с. 25), на вашу думку, перебуває Україна?

12. Поясніть, за яких умов формується міжнародна спеціалізація.

13. Наведіть аргументи «за» і «проти» віднесення Південної Африки й Китаю до групи країн, що розвиваються. Для доказу використовуйте показники рівня соціального й економічного розвитку.

14. Поясніть, у чому полягає відмінність між типологією та класифікацією країн світу.

15. Поясніть, яке співвідношення простежується між структурою економіки, рівнем розвитку й типом країни.

16. Які наслідки глобалізації світового господарства?

17. Чию точку зору підтримуєте ви — глобалістів чи антиглобалістів? Чому?

18. Поясніть закономірності розміщення штаб-квартир ТНК.