Географія. Повторне видання. 9 клас. Гільберг

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

ШАНОВНІ ДРУЗІ!

Курс географії «Україна і світове господарство», який ви вивчатимете протягом цього року, дасть змогу зрозуміти економіку України та оцінити її значення й роль у світогосподарських процесах. Він є логічним продовженням курсу, який ви опановували у 8 класі. Торік ви вже чимало дізнались про географічний простір, природні умови й ресурси, населення України та який взаємозв’язок усе це має зі світом. Нині починаєте відкривати для себе сучасну економічну географію Батьківщини. Ви дізнаєтесь, як організовано виробництво, як виявляють закономірності, принципи й чинники формування структури економіки країн і регіонів світу. Знання з цього курсу дозволять зрозуміти, як функціонує економіка держави. Ви зможете свідомо обрати свою майбутню професію.

Економіка України має виразну експортну орієнтацію. Тому розв’язання багатьох її сучасних економічних проблем можливе лише за тісної співпраці з іншими країнами світу. Усвідомлення новітніх тенденцій у розвитку світового господарства дозволить правильно зрозуміти сучасні зміни у вітчизняній економіці.

Знання особливостей національної економіки та світового господарства розкрито в першому розділі підручника. Ви зрозумієте, як вимірюють економічний і людський розвиток країн світу та як на них впливає глобалізація. Глобалізація охопила нині всі сфери людської діяльності. Найбільші корпорації діють у всьому світі, який, залежно від значення у світогосподарських процесах, поділяється на центр і периферію. У країнах «Великої сімки» зосереджено більшість штаб-квартир провідних компаній, які керують міжнародними потоками товарів і послуг. У першому розділі ви зможете зрозуміти, як функціонує світова економіка, як рішення, прийняті керівництвом цих корпорацій, впливають на добробут мільйонів людей у всьому світі та в Україні.

Вивчаючи другий-четвертий розділи підручника, ви дізнаєтеся про особливості сучасного розвитку трьох секторів економіки, про тенденції розвитку сільського господарства України та його значення у світі. Зрозумієте особливості добувної промисловості та як вона визначає економічний розвиток країн світу. Ознайомитесь, як виробляють і постачають електроенергію, які чинники впливають на розвиток металургії, хімічного виробництва, машинобудування, харчової й легкої промисловості тощо. Зможете проаналізувати відповідні світові й вітчизняні ринки товарів та послуг. Вирішальна роль у поступі людської цивілізації належить освіті й науці. Упровадження сучасних медичних технологій у всьому світі дозволяє зберегти здоров’я мільйонам мешканцям планети.

Стан здоров’я кожного / кожної та його добробут залежать не лише від рівня розвитку економіки, а й від її впливу на природне середовище. Ці зв’язки доволі складні. Більшість із них є глобальними. Основні виклики, що постали перед людством, розкрито в п’ятому розділі підручника.

Як працювати з підручником

Текст підручника поділено на параграфи, а параграфи — на пункти. Для зручності орієнтування в тексті й для чіткішого розуміння структури кожного параграфа основні терміни виділено жирним курсивом. Нові терміни й поняття, передбачені навчальною програмою, подано також на другому форзаці підручника в «Покажчику термінів юного економгеографа». Світлим курсивом позначено програмову географічну номенклатуру.

Карти, таблиці, схеми, статистичні дані, світлини надають додаткову інформацію та ілюструють описане в тексті, а також допоможуть вам відповісти на поставленні запитання. У підручнику використано останні на час створення офіційні опубліковані відкриті дані. Розгляд тимчасово окупованих територій України здійснено лише за офіційними відомостями державних органів України. З огляду на те, що реформа управління державою триває, використано адміністративно-територіальний поділ України, який діяв до 2020 року. Пам’ятайте, що статистика змінюється, тому доцільно використовувати ресурси інтернету, звертатись до довідників і картографічного матеріалу.

Коли будете працювати з підручником, вам траплятимуться такі рубрики:

• Запитання перед кожним параграфом, які допоможуть пригадати вивчене з попередніх курсів географії або інших предметів, налаштуватися на опанування нового матеріалу. Ця рубрика підводить до тих питань, на які потрібно звернути особливу увагу при вивченні теми, а також активізує процес навчання.

• Запитання до тексту або ілюстрації, які потребують вашої відповіді під час вивчення матеріалу параграфа, аналізу його інформації, власних суджень, виконання завдань, що допоможуть зрозуміти тему.

• Відкриваємо Україну — рубрика, яка розширить пізнання нашої країни й дасть змогу зіставляти її досягнення в економічній і господарській діяльності зі світовими тенденціями. Ви дізнаєтесь про великі нові господарські об’єкти України, їхні технологічні рішення, потужність, унікальні характеристики й можливості.

• Світові можливості — висвітлено важливі економічні події, описано нові господарські об’єкти та їхнє значення в розвитку зарубіжних країн.

• Дізнайтеся більше — інформація, яка має важливе пізнавальне й виховне значення.

• Доведіть або спростуйте — завдання, яке сприяє розвитку аналітичного й критичного мислення.

• ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ: стисло про головне — узагальнена інформація після кожного параграфа, що відображає основний зміст і головну ідею теми уроку. Сприятиме повторенню й запам’ятовуванню вивченого матеріалу.

Після кожного параграфа вміщено блок перевірочних запитань і завдань:

 • «Знаю і вмію обґрунтувати»
 • «Працюю з картою»
 • «Шукаю в інтернеті»
 • «Генерую ідеї»

Блок містить прості й складніші запитання, творчі завдання. Відповідь на прості запитання потребує вашої уваги на уроці або під час самостійного опрацювання параграфа. Для відповіді на складніші запитання вам знадобляться вміння працювати з картами, графіками, діаграмами, схемами. Творчі завдання передбачають знання з інших предметів, використання життєвого досвіду, уміння знаходити й аналізувати джерела інформації, пропонувати шляхи розв’язання проблеми, робити самостійні висновки, обґрунтовувати власну думку.

У підручнику подано тематику практичних робіт і досліджень та алгоритм їхнього виконання. Додатки наприкінці підручника знадобляться вам для виконання практичних робіт, досліджень, реалізації проектів, формування висновків, доведення власної точки зору під час дискусій тощо. Вивчення кожного розділу завершується дискусійними завданнями, рольовими й діловими іграми, груповою роботою, які розміщені в рубриці «Академія нестандартних рішень», та блоком запитань «Міцні знання — стратегічне мислення».

Структура підручника допоможе реалізувати компетентнісний і діяльнісний підходи до навчання, зробить його цікавим, ефективним.

Висловлюємо надію на те, що підручник вам сподобається, стане вашим помічником під час вивчення географії й дасть можливість отримати нові знання про Україну і світ.

Успіхів вам!

З повагою автори

Вступ

Ви дізнаєтесь

 • що є об’єктом вивчення економічної географії
 • що таке географічне середовище

і навчитесь

 • наводити приклади зв’язків економічної географії з іншими науками
 • пояснювати актуальність і необхідність вивчення економічної географії

§ 1. Економічна географія та її роль у вирішенні завдань розвитку країни

Що вивчає фізична географія? Що є об’єктом її вивчення? Що вивчає суспільна географія? Які методи дослідження вона використовує? Що таке географічна оболонка?

ОБ’ЄКТ ВИВЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ. Перше питання, яке виникає при знайомстві з наукою, це — що вона вивчає? Якими способами отримують нові знання та які завдання вона вирішує?

Географія — наука про взаємодію людини і природи, збереження та створення умов для розвитку людства. Для створення умов для власного життя люди взаємодіють із природним середовищем території, а також між собою. Як наслідок складається система зв’язків і відносин між ними, тобто людське суспільство. Суспільство має різні сфери життєдіяльності — економічну, соціальну, політичну та ін.

Людське суспільство живе в ойкумені — частині Землі, яка заселена й освоєна людиною. Тому об’єктом вивчення економічної географії є господарська діяльність людства.

Економічна географія — складова суспільної географії, яка вивчає просторові процеси та форми організації господарської діяльності людства. Економіко-географічні дослідження проводять на різних рівнях — світовому (глобальному), регіональному, країн тощо.

Дізнайтеся більше

Нобелівську премію з економіки присуджують від 1969 р. Пол Круґман у 2008 р. отримав її за дослідження міжнародної торгівлі та економічної географії.

ЕКОНОМІЧНА ГЕОГРАФІЯ В СИСТЕМІ ГЕОГРАФІЧНИХ НАУК займає окреме місце поряд з іншими видами географічних наук (мал. 1). У її складі виділяють наукові напрями, наприклад географію промисловості, сільського господарства тощо. Кожна економіко-географічна наука має власний об’єкт і предмет дослідження. При проведенні відповідних наукових досліджень також застосовують знання з інших суспільно-географічних наук. Тільки таким чином можна досягнути комплексності в розумінні розвитку певної території.

Мал. 1. Місце економічної географії в системі географічних наук

ВЗАЄМОДІЯ ГОСПОДАРСТВА І ПРИРОДИ В ГЕОГРАФІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ. Частина географічної оболонки, яка освоєна людиною, називається географічним середовищем. Географічне середовище — необхідна умова життя й діяльності суспільства (мал. 2). Воно є місцем її проживання, найважливішим джерелом ресурсів, має великий вплив на духовний світ людей, на їхнє здоров’я та настрій.

Мал. 2. Складові географічного середовища

Географічне середовище насамперед впливає на розвиток матеріального виробництва. Різноманіття природи здавна є основою поділу праці, адже добувати корисні копалини можна лише з їхніх родовищ, які дуже нерівномірно поширені на Землі. Для забезпечення своїх потреб людина залучає у виробництво дедалі нові природні ресурси.

Наведіть приклади використання нових природних ресурсів людиною.

У процесі праці та виробництва змінюються й розширюються межі географічного середовища.

Географічне середовище впливає на розвиток суспільства й саме піддається його впливу. Воно здатне пришвидшувати або уповільнювати розвиток суспільства. Компоненти географічного середовища у природних умовах змінюються не так швидко, як за впливу на них людини. Змінюючи довкілля, люди водночас можуть змінити умови свого існування.

Людина відкриває дедалі нові можливості використання географічного середовища у своїх цілях. Господарська діяльність впливає на зміни географічного середовища.

Людство має розв’язувати глобальні екологічні проблеми, щоб прийдешні покоління також могли жити на планеті Земля. Для цього необхідно об’єднувати зусилля всіх країн світу.

Наведіть приклади негативного впливу господарської діяльності людини на природу у світі, Україні, вашій місцевості.

ЗНАЧЕННЯ ЗНАНЬ З ЕКОНОМІЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ. У сучасному світі географія відіграє неабияку роль. Природа, що нас оточує, праця, місця відпочинку, подорожі, освіта й медицина — усе це відбувається у географічному просторі.

Географічні знання допомагають обґрунтувати вибір місць для будівництва промислових і сільськогосподарських підприємств, прокладення транспортних шляхів, освоєння нових родовищ корисних копалин. Водночас вони «підказують», як людині розумно господарювати у своїй країні й на планеті загалом, не завдаючи шкоди природному середовищу. Нині великого значення набули географічні знання для впровадження екологічних способів виробництва, біотехнологій, розвитку рекреації й туризму, утилізації відходів, сміттєпереробки та ін.

Доведіть або спростуйте

«Географічна освіта необхідна для розвитку відповідальних та активних громадян сьогодення і майбутнього світу».

(Міжнародна хартія з географічної освіти, 1995 р.)

Географія дає повні знання про природу, населення й господарство, необхідні для розроблення напряму розвитку будь-якої країни. Знаючи особливості поширення корисних копалин і природні умови й ресурси різних країн світу, можна правильно зрозуміти їхнє значення для світового господарства.

Напрацювання економічної географії є основою регіональної політики в усіх країнах світу. Їхнє застосування сприяє подоланню диспропорцій у соціально-економічному розвитку територій.

Економічна географія виконує унікальну функцію, а саме — синтезує все різноманіття інформації про навколишній світ. Подає її в зручному для сприйняття вигляді за допомогою карт, довідників, енциклопедій, баз даних, геоінформаційних систем тощо.

Знання з економічної географії сприяють розв’язанню цілого комплексу виробничих і соціальних проблем та прийняттю раціональних і виважених рішень. Що більше взаємопов’язаних чинників здатний ураховувати економгеограф, то меншим є ризик помилитися. Будь-який посібник для підприємця-початківця починається з твердження про важливість правильного вибору місця розташування компанії та ринку збуту товарів як передумови успішного ведення бізнесу.

Відкриваємо Україну

Відомі українські імена економгеографіє: Володимир Геринович, Олексій Діброва, Максим Паламарчук.

Географія є важливим компонентом багатьох професій. Ось окремі з них: агроном, археолог, дипломат, журналіст, містобудівник, ландшафтний архітектор, лісник, маркетолог, митник, пілот, статистик тощо.

Спробуйте продовжити перелік професій, для яких важливі знання з географії.

Найважливіший аспект географії — формування світогляду, інтелектуального та професійного кругозору майбутнього фахівця. Географічні знання необхідні кожній людині, щоб усвідомити свої роль і місце в житті.

Світові можливості

Відомі світові імена економгеографів: Вальтер Кристаллер, Август Льош, Уолтер Ізард.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ: стисло про головне

• Економічна географія — складова суспільної географії, яка вивчає просторові процеси та форми організації господарської діяльності людства. Об’єкт її вивчення — господарство.

• Географічне середовище є необхідною умовою життя суспільства. Що воно різноманітніше, то кращі умови для життєдіяльності суспільства.

• Господарська діяльність людини впливає на географічне середовище, що призводить до змін географічного середовища, а також розширення його меж.

• Найважливіший аспект географії — формування світогляду, інтелектуального та професійного кругозору майбутнього фахівця.

• Географія є важливим компонентом багатьох професій.

Знаю і вмію обґрунтувати

 • 1. Зазначте, що є об’єктом вивчення економічної географії.
 • 2. Наведіть приклади взаємозв’язку економічної географії з іншими науками.
 • 3. Яка відмінність між поняттями «географічне середовище» та «природне середовище»? Поясніть.
 • 4. Чи можна стверджувати, що сучасне суспільство почало менше залежати від природних ресурсів?
 • 5. Як ви розумієте вислів: «Історія є географією в часі, а географія — історією в просторі»? (Жан-Жак Елізе Реклю, видатний французький географ)
 • 6. Назвіть професії, в яких застосовують знання з географії. Як твоя омріяна професія може бути пов’язана з географією?

Працюю з картою

Покажіть на карті світу території зі складними природними умовами. Як вплинуло це на їхній господарський розвиток?

Шукаю в інтернеті

Відвідайте сайт «Словник суспільної географії» (https://geohub.org.ua/geography) та ознайомтесь з сучасними науковими визначеннями термінів економічної географії.

Генерую ідеї

Уявіть, ви науковий співробітник або співробітниця і проводите дослідження на тему «Географія вищої освіти в Україні». Використовуйте статистичні дані Державної служби статистики України. Сформулюйте мету дослідження й запропонуйте та обґрунтуйте два-три методи дослідження, якими ви скористаєтесь.

Мал. 3. Емблема Державної служби статистики України

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

ЗмістПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.