Географія. Повторне видання. 8 клас. Гільберг

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 52. Економічно активне населення. Зайнятість населення

Пригадайте: Що таке трудові ресурси?

Найважливішою проблемою трудових ресурсів є їхня повна зайнятість та ефективне використання, що забезпечує економічне зростання та підвищення рівня життя населення країни.

  • Чи все населення працездатного віку працює?

Із 7,3 млрд жителів Землі 3,2 млрд працюють на постійних робочих місцях. Решта зайняті доглядом, творчою, волонтерською працею або іншими видами трудової діяльності чи готуються в майбутньому стати працівниками.

Економічно активне населення. До економічно активного населення належать люди працездатного віку (15-70 років), які беруть участь у суспільному виробництві чи бажають бути його учасниками (мал. 171). До цієї категорії зараховують тих, хто працює у власному домашньому господарстві, та осіб, які досягли працездатного віку, але продовжують навчатися в школі, коледжі, університеті тощо.

Мал. 171. Структура населення з погляду зайнятості

У зарубіжних країнах поняття «економічно активне населення» відповідає робочій силі. Світові трудові ресурси становлять приблизно 60-65 % усього населення, а економічно активне населення — 45-50 %, серед них чоловіків — 54 %, жінок — 46 %. В Україні економічно активне населення становить 17 296,2 тис. осіб (2018 р.), або 41,3 % населення країни.

До якісних характеристик економічно активного населення, належать: рівень освіти, вид діяльності, кваліфікація робочої сили та ін. Глобалізація та інформатизація, розвиток високих технологій висунули принципово інші вимоги до професійної підготовки кадрів, рівня їхньої освіти. Знання стають найважливішим ресурсом в інформаційному суспільстві (мал. 172).

Мал. 172. Економічно активне населення

У діловому світі розвинутих країн робоча сила, яка володіє творчими здібностями, новаторським потенціалом, стала одним із вирішальних чинників сучасного конкурентного господарства. Якість робочої сили безпосередньо позначається на прибутку компаній, тому в цих країнах розроблена й упроваджується державна політика розвитку трудових ресурсів. Одним із її напрямів є масова інтелектуалізація праці. У провідних західних країнах розробляють загальнонаціональні системи підвищення кваліфікації трудових ресурсів.

До економічно неактивного населення міжнародна статистика зараховує всіх, хто, не входить до категорії економічно активного населення.

Зайнятість населення. Зайнятість населення означає не тільки роботу за наймом, а й роботу заради отримання прибутку чи сімейного доходу на власному підприємстві, включаючи виробництво в особистому селянському господарстві з метою ринкової реалізації виробленої продукції.

До складу зайнятого населення не включають тих, хто виконує неоплачувану громадську чи волонтерську роботу або домашні обов’язки.

На початку XXI ст. загальна кількість зайнятих у світовій економіці становила майже 2,5 млрд осіб. На розвинуті країни Заходу припадає 400 млн, на країни з перехідною економікою — 175 млн і на країни, що розвиваються, — 1900 млн осіб. У країнах Заходу і країнах з перехідною економікою майже половину всіх зайнятих становлять жінки. У країнах, що розвиваються, частка жінок, які працюють за наймом, значно нижча. Країнами-лідерами за абсолютною чисельністю зайнятих є Китай, Індія, Індонезія, Бразилія. Серед високорозвинутих країн цей показник найбільший у США та Японії.

Рівень зайнятості населення України становить 66,1 % (2018 р.), а країн Європейського Союзу — 55,1 %. Вищою зайнятістю характеризується чоловіче населення (62,2 %). В Україні найвищий рівень зайнятості населення спостерігається серед осіб віком 35-49 років, а найнижчий — у молоді віком 15-24 роки та осіб віком 60-70 років.

В Україні існують значні територіальні відмінності в розподілі населення, зайнятого в господарстві. Найвищий рівень зайнятості у Дніпропетровській, Харківській, Луганській, Львівській, Одеській областях та м. Києві. Найнижчий — у Волинській, Тернопільській, Чернівецькій, Чернігівській, Сумській, Кіровоградській, Херсонській і Луганській областях.

Усі зайняті трудові ресурси розподіляють за різними видами економічної діяльності (табл. 17).

Таблиця 17

Розподіл трудових ресурсів в Україні за різними видами діяльності, тис. осіб

Вид діяльності

2000 р.

2019 р.

Сільське, лісове та рибне господарство

4367,0

3010,4

Промисловість

4598,3

2461,5

Будівництво

903,6

699,0

Оптова й роздрібна торгівля; ремонт автотранспорту

3121,3

3801,3

Транспорт, складське господарство, поштова й кур’єрська діяльність

1355,5

999,0

Інформація та телекомунікації

289,2

Фінансова й страхова діяльність

166,1

211,6

Операції з нерухомим майном

815,9

259,7

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

1198,6

870,5

Освіта

1609,7

1388,7

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

1379,6

974,2

  • Як змінилася зайнятість населення за видами економічної діяльності в Україні?

У змінах, які відбуваються в галузевій структурі робочої сили України, спостерігається тенденція до скорочення зайнятості у сфері матеріального виробництва й зростання у сфері послуг. В умовах ринкової економіки збільшується кількість зайнятих на підприємствах колективної і приватної форм власності, а зменшується — у державному секторі господарства.

Основна частина економічно активного населення в країнах, що розвиваються, сконцентрована в сільському й лісовому господарстві. У нових індустріальних країнах кількість зайнятих у сільському господарстві значно нижча. Кваліфікована робоча сила концентрується у виробництві електронного й електричного обладнання, автомобілів, морських суден.

Безробіття та його причини. Нині майже для всіх країн світу характерне таке соціальне явище, як безробіття — перевищення кількості бажаючих отримати роботу над кількістю робочих місць. Безробітні — особи, які не працюють, зареєстровані в службах зайнятості й активно шукають роботу. Це явище має негативні економічні й соціальні наслідки для країни, територій, на яких воно набуло значного поширення. Рівень безробіття обчислюють за співвідношенням кількості офіційно зареєстрованих безробітних до загальної кількості працездатного населення.

Причинами виникнення безробіття є науково-технічний прогрес, який сприяє вивільненню робочої сили, а також зменшення попиту на товари й послуги, що спричинює згортання виробництва. Основна причина безробіття в Україні — кризовий стан економіки країни. Кількість безробітних в Україні в 2019 р. становила 1 486,9 тис. осіб, а рівень безробіття — 8,6 %.

Найвищий рівень безробіття серед європейських країн зареєстрований у Греції, Іспанії, Португалії та на Кіпрі. З пострадянських країн найкращий стан зайнятості населення в Естонії — 5,5 % безробітних, натомість у нещодавно прийнятій до ЄС Хорватії безробіття сягає 8,9 % (2018 р.). Низький рівень безробіття зафіксовано в Норвегії, Австрії, Німеччині. Найвищий цей показник у країнах Африки. Світовим лідером за рівнем безробіття є Зімбабве, де понад 90 % населення не має роботи.

Важливою проблемою європейських країн є безробіття серед молоді. Найменш відчутна ця проблема в Німеччині. Натомість в Іспанії, Греції, Італії та Хорватії ця проблема стоїть дуже гостро.

Дискусійний клуб

Як збільшення потоку мігрантів до країн Європи вплине на рівень безробіття в найближчий час?

Рівень безробіття в Україні залежить також і від пори року. Найнижчим він є восени, а найвищим — узимку. Абсолютні показники безробіття серед міського населення вищі, ніж серед сільського, а серед жінок вищі, ніж серед чоловіків. (Поясніть таку закономірність). Найвищий рівень безробіття характерний для Чернігівської, Рівненської, Тернопільської та Житомирської областей, а найнижчий спостерігається у м. Києві й Одеській області.

Рівень безробіття в Україні та у світі залежить від існування великих індустріальних центрів та економічної активності територій. Для України характерний високий рівень прихованого безробіття, яке зменшується в літній період завдяки тимчасовій зайнятості населення в різних галузях, де роботодавці не фіксують офіційного працевлаштування. За даними Міжнародної організації з міграції (МОМ), 6,5 млн громадян України, які працюють за кордоном, становлять найбільшу частку «прихованого безробіття».

До початку світової економічної кризи в Україні спостерігалася тенденція до скорочення кількості безробітних. Причому рівень безробіття серед економічно активного населення знижувався в усіх регіонах. Проте негаразди у світовій економіці та пандемія, що зачепили й Україну, знову спричинили зростання рівня безробіття. Ця тенденція поки що зберігається.

Проблеми зайнятості населення. Однією з найбільших проблем для кожної країни світу є забезпечення безробітних роботою, а відповідно — і заробітною платою, що створить необхідні умови життя.

Вирішити проблеми зайнятості та безробіття покликана активна й послідовна політика соціального захисту населення. Важливим напрямом запобігання безробіттю серед молоді є реалізація спеціальних програм, які забезпечують розширення зайнятості молоді завдяки створенню додаткових робочих місць. Мета державних і регіональних програм — сприяння зайнятості населення, задоволення потреби громадян у праці.

За допомогою карт атласу визначте кількість зайнятих і кількість безробітних у вашому обласному центрі.

Висновки

  • Людей працездатного віку, які беруть участь у суспільному виробництві чи бажають бути його учасниками, зараховують до економічно активного населення. В Україні це 41,3 % населення країни.
  • До зайнятого населення належать особи, які займаються економічною діяльністю з метою отримання доходу. Рівень зайнятості населення України становить 66,1 %.
  • Особи, які не працюють, однак зареєстровані в службах зайнятості й активно шукають роботу, належать до категорії безробітних. Безробіття залежить від співвідношення попиту й пропозиції на робочу силу. В Україні безробіття більше поширене в сільській місцевості, ніж у містах. Рівень безробіття в Україні становить 8,6 %, у країнах Євросоюзу — 10,8%.

Основні терміни й поняття

Безробітні — особи, які не працюють, але зареєстровані в державній службі зайнятості й активно шукають роботу.

Безробіття — перевищення кількості бажаючих отримати роботу над кількістю робочих місць.

Економічно активне населення — частина населення країни, яка працює в національному господарстві й зайнята суспільно корисною працею.

Зайняте населення — ті, хто займається економічною діяльністю з метою отримання доходу.

Рівень безробіття — співвідношення кількості офіційно зареєстрованих безробітних і загальної кількості працездатного населення.

Запитання та завдання

  • 1. Яка відмінність між поняттями «трудові ресурси» та «економічно активне населення»?
  • 2. Що таке рівень зайнятості населення? Як його визначають?
  • 3. Назвіть основні причини безробіття. Які з них найбільше впливають на рівень безробіття в Україні? Що таке приховане безробіття?
  • 4. Назвіть основні проблеми зайнятості населення у вашій області. Запропонуйте шляхи подолання безробіття у вашому населеному пункті.
  • 5. Які, на вашу думку, ділові й особистісні якості людини можуть гарантувати конкурентноспроможність на ринку праці й професійний успіх? Які географічні знання при цьому будуть необхідні?

Практикум

Розрахуйте рівень зареєстрованого безробіття на підставі таких даних: кількість трудових ресурсів в області — 400 тис. осіб., із них: населення працездатного віку — 1360 тис. осіб., безробітних, зареєстрованих у державній службі зайнятості, — 40,8 тис. осіб.

Дослідження

Користуючись статистичним щорічником вашої області й даними обласного центру зайнятості, дослідіть, як змінилася структура зайнятого населення за видами економічної діяльності в регіоні. Дані узагальніть у формі діаграми чи таблиці. Прокоментуйте отримані результати.