Географія. Повторне видання. 8 клас. Гільберг

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Тема 3. Етнічний склад населення

Ви дізнаєтеся про:

 • найпоширеніші мовні сім’ї;
 • райони розселення національних меншин в Україні.

Ви навчитеся:

 • розрізняти поняття «раса», «нація», «мовна сім’я»;
 • показувати на карті й називати однонаціональні та багатонаціональні країни, райони розселення національних меншин в Україні;
 • знаходити в різних джерелах інформацію, що характеризує національний склад населення України;
 • оцінювати важливість толерантного ставлення до представників інших рас і національностей.

§ 48. Етноси. Найпоширеніші мовні сім’ї

Пригадайте: 1. Пригадайте план характеристики населення будь-якої країни. 2. Наведіть приклади представників різних рас людей планети. 3. До якої раси належать народи України?

Етнічний склад населення. Сучасний етнічний склад населення — це результат довготривалого й непростого історичного процесу розвитку народу, що включає розселення людей; їхнє пристосування до умов конкретної природної території; взаємодію між різними людськими спільнотами, яка передбачає обмін культурними здобутками й господарським досвідом.

Отже, етнос — стійке соціальне об’єднання людей, що виникло історично, розвивалося в певному природному середовищі й у процесі розвитку набуло тільки йому властивих ознак.

Основні ознаки етносу — мова, спільні територія, віросповідання, ментальність, історична доля, особливості господарювання, побут, звичаї, традиції, морально-етичні норми тощо. За тисячоліття розвитку людства сформувалися різні етнічні форми: племена, народності, нації. На сучасному етапі велика кількість етносів утворюють об’єднання у формі націй.

Нація — вища форма етнічної спільноти, яка утворюється впродовж значного історичного періоду з племен і народностей. Вона вирізняється спільністю походження, психології і характеру, мови, території проживання, економічною єдністю людей, які до неї належать.

Українці є титульною нацією і вони формують національну державу. Решта народів, що проживають в Україні, утворюють етнічні (національні) меншини.

Українці — дуже давній народ. Територія України була заселена майже 600 тис. років тому, про що свідчать археологічні знахідки біля с. Королевого в Закарпатті. (Знайдіть його на карті.) Незважаючи на складну й багатостраждальну історію, українці зберегли свою національну ідентичність.

За даними ЮНЕСКО, світ населяє приблизно 5 тис. етносів і народів, з яких тільки 800 є націями.

Найпоширеніші мовні сім’ї. Мовна сім’я є найвищою таксономічною одиницею у класифікації народів (етносів). У світі існує понад 5 тис. мов. Найпоширеніші мови світу: китайська, іспанська, англійська, гінді, арабська, бенгальська, португальська, російська, японська, німецька, французька. Учені-дослідники виокремлюють до 20 мовних сімей (мал. 166).

Мал. 166. Частка основних мовних сімей у населенні світу

Найбільшою є індоєвропейська сім’я, до якої належить майже 45 % усього населення світу й мовами якої спілкуються 150 народів. Вона має величезний ареал, що охоплює Європу, Південно-Західну Азію, Північну й Південну Америку, Австралію. У Європі 9/10 населення належить до трьох великих мовних груп: германської (німці, австрійці, шведи, англійці), романської (італійці, французи, іспанці, румуни), слов’янської (росіяни, українці, серби, болгари, поляки та ін.). Отже, українська мова також належить до індоєвропейської мовної сім’ї.

Другою за чисельністю є китайсько-тибетська мовна сім’я, яка охоплює 22 % мешканців планети. Найбільша частка тут припадає на китайську мову.

До великих мовних сімей зараховують також нігеро-кордофанську (Західна, Центральна та Південна Африка), афразійську (Північна Африка й Близький Схід), австронезійську (Південно-Східна Азія й Океанія), дравідську (Південна Азія), алтайську (Євразія). Є і так звані ізольовані мови, які не входять до жодної мовної сім’ї та групи (японська, корейська).

Найпоширеніша у світі писемність сформована на основі латинської графіки. Також існує писемність на основі кирилиці, санскриту, арабського алфавіту та ієрогліфічна писемність.

Однонаціональні та багатонаціональні країни. Країни світу класифікують за національним складом населення. Розрізняють багатонаціональні, однонаціональні та двонаціональні країни (табл. 14).

Таблиця 14

Класифікація країн за національним складом населення

Багатонаціональні

Однонаціональні

Двонаціональні

Китай

США

Росія

Польща

Аргентина

Японія

Бельгія

Канада

Знайдіть та покажіть зазначені в таблиці країни на карті.

У світі переважають багатонаціональні країни, з-поміж яких найбільшими є Індія, Китай, Пакистан, Індонезія, США, Росія. Складну етнічну й національну структуру має більшість країн Африки.

Дискусійний клуб

Як ви вважате, чому у світі всі народи різні?

Висновки

 • У світі нині проживає приблизно 5 тис. етносів і народів, з яких тільки 800 є націями. Населення нашої планети розмовляє п’ятьма тисячами мов, які об’єднані у 20 мовних сімей.
 • За національним складом населення країни світу поділяють на багатонаціональні, однонаціональні та двонаціональні.

Основні терміни й поняття

Етнос — спільнота людей, яка має спільні територію, мову, історичну пам’ять, звичаї та обряди.

Національність — належність особи до певної нації, держави або народу.

Запитання та завдання

 • 1. Що таке етнос? Під впливом яких чинників він формується?
 • 2. Які форми етнічного утворення ви знаєте?
 • 3. Назвіть найпоширеніші мовні сім’ї у світі.
 • 4. Покажіть на карті однонаціональні країни.
 • 5. Подумайте, чому з погіршенням економічної ситуації загострюються міжетнічні проблеми?


Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.