Географія. Повторне видання. 8 клас. Гільберг

§ 44. Статево-віковий склад населення світу та України. Тривалість життя населення

Пригадайте: 1. Як поділяється населення за статтю? 2. Які чинники, на вашу думку, впливають на тривалість життя населення?

Статево-вікова структура населення. Статево-вікова структура не тільки важливий демографічний, а й соціально-економічний показник. Статево-вікова структура залежить від процесів відтворення населення та зовнішньої міграції. Статева структура населення — кількісне співвідношення чоловіків і жінок. На статеву структуру впливають два чинники.

По-перше, статева диференціація смертності в різних вікових групах. У середньому на кожні 100 дівчаток народжується 104-107 хлопчиків. Через вищу смертність серед хлопчиків з часом статеве співвідношення вирівнюється, однак показники середньої тривалості життя жінок значно вищі, тому в зрілому віці переважає жіноче населення.

По-друге, вплив зовнішніх міграцій населення. Активнішу участь у цих процесах беруть чоловіки. Тому в країнах і регіонах, для яких характерна еміграція, — переважають жінки, а в країнах і регіонах імміграції — чоловіки.

Загалом у світі переважає чоловіче населення — на 1000 жінок припадає 1011 чоловіків. Проте в різних регіонах світу статево-віковий склад населення відрізняється. На Африканському континенті, у Латинській Америці, Австралії та Океанії між чоловіками й жінками зберігається рівновага (приблизно 50 : 50). Переважання жіночого населення характерно для країн Європи та Північної Америки. До країн із найбільшими показниками жіночого населення належать Латвія, Естонія, Україна, Росія, Литва.

 • За допомогою додатку 15 з’ясуйте, яке співвідношення між чоловічим і жіночим населенням в Україні.

Дискусійний клуб

Які чинники вплинули на співвідношення чоловічого і жіночого населення у пострадянських країнах?

Значне переважання чоловічого населення характерне для країн Азії. Це пояснюється приниженим статусом жінки в сім’ї та суспільстві, а також високим рівнем смертності, що пов’язано з ранніми шлюбами, важкою працею, частим дітонародженням. Тому Азія, де живе 3/5 населення всього світу, має вирішальний вплив на світову статево-вікову структуру.

Віковий склад населення світу. Вікова структура населення залежить від динаміки народжуваності й смертності з урахуванням вікових особливостей за певний період. Тривале переважання високої народжуваності спричинить збільшення чисельності людей молодшого віку та їхньої частки у всьому населенні. Натомість зниження народжуваності й зростання дитячої смертності призведуть до зменшення кількості людей молодшого віку. Необхідно враховувати й те, що зростання показника середньої тривалості життя збільшить частку людей старшого віку.

У віковій структурі населення виокремлюють три вікові групи населення: діти (до 15 років), дорослі, або працездатні (15-64 роки), і літні (65 років і старше). Верхня межа працездатного населення за міжнародною демографічною статистикою включає людей до 65 років. У віковій структурі населення спостерігається суттєва різниця між країнами та регіонами світу.

Для країн Європи, Північної Америки й певною мірою Австралії з Океанією характерна нижча за середню у світі частка дітей і вища частка літніх людей (мал. 152). Така вікова структура населення зумовлює «старіння» населення. У середньому в розвинутих регіонах люди старше 60 років становлять 1/5 всіх жителів, із них старше 80 років — 3-4 %. Більшість цих людей не виробники, а споживачі. Однак бути старим у Західній Європі або Північній Америці зовсім не означає бути бідним. Літні люди висувають дедалі більше вимог до пенсійного й медичного забезпечення, хоча кількість працюючих не збільшується.

Для Африканського континенту, Латинської Америки та Азії характерна висока частка дітей і мала кількість людей літнього віку. Середні показники для цих регіонів становлять: діти — 30 %, літні люди — 8 % від усього населення країни. За такої вікової структури постають проблеми демографічного навантаження (співвідношення чисельності осіб непрацездатного та працездатного віку; проблеми зайнятості населення та освіти).

Мал. 152. Населення європейських країн «старішає»

До країн з найменшою часткою дітей належать: Німеччина, Іспанія, Японія, Італія, Болгарія (у середньому 14 %). Для Італії, Греції, Японії, Німеччини, Швеції характерна найбільша частка літніх людей (понад 22 %). А до «наймолодших» країн світу зараховують Уганду, Нігер, Сомалі, ДР Конго, Чад. У цих країнах діти становлять майже половину населення країни.

Знайдіть зазначені країни на політичній карті світу.

Статево-вікова структура населення України. У структурі населення України 53,7 % становлять жінки і 46,3 % — чоловіки (на 1000 чоловіків припадає 1163 жінки). Це пояснюється тим, що чоловічий організм менш пристосований до довкілля, а також із шкідливими для здоров’я звичками, характерними більше для чоловіків (куріння, уживання алкоголю), та небезпечними умовами праці чоловіків у багатьох галузях господарства.

У містах співвідношення жінок і чоловіків майже не змінюється, на відміну від сільської місцевості. Чисельне переважання жінок над чоловіками у складі населення спостерігається з 35 років і з віком тільки збільшується.

Статево-віковий склад населення країни — результат взаємодії багатьох чинників. Окрім демографічних чинників народжуваності, смертності, міграційних процесів, на склад населення також впливають історичні та соціально-економічні чинники, що відображає статево-вікова піраміда (мал. 153).

Статево-вікова структура населення України має певні регіональні відмінності: трохи більше молодих людей у західних і південних областях країни, натомість літні люди переважають у Чернігівській, Сумській, Черкаській, Кіровоградській областях. Чоловіків більше в регіонах, де домінують вугільна промисловість, чорна металургія, а також розміщені великі військові об’єкти.

Мал. 153. Статево-вікова піраміда населення України у 2020 р.

Тривалість життя населення. Середня тривалість життя — один із ключових показників, який характеризує якість життя населення. Його розраховує Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй на основі статистичних даних, отриманих від національних інститутів і міжнародних організацій. Найбільша тривалість життя в Монако (89,4), Японії (85,3 років), Сінгапурі (85,3), Макао (84,6), Сан-Марино (83,3).

В Україні цей показник становить (72,01 років). Для чоловіків — 66,92, а для жінок — 76,98 років. Тобто різниця середньої тривалості життя між чоловіками й жінками дорівнює 10,06 років, тоді як, наприклад, у Швеції та Нідерландах — 4 роки, у Німеччині — 5 років.

На тривалість життя впливають: здоров’я (фізичне, духовне, психічне) та спосіб життя (побут, трудова діяльність, відпочинок, освіта тощо) (мал. 154).

Мал. 154. Чинники, що впливають на тривалість життя людини

Дискусійний клуб

Як, на вашу думку, зміниться статево-вікова піраміда України за найближче десятиліття? Чим зумовлені такі зміни?

Висновки

 • Основний вплив на статево-вікову структуру населення мають процеси відтворення населення та зовнішня міграція. Загалом у світі переважає чоловіче населення. Проте існують відмінності між регіонами. В Україні переважає жіноче населення.
 • У віковій структурі населення виокремлюють три вікові групи: діти (до 15 років); дорослі, або працездатні (15-64 роки), літні (65 років і старше). В Україні населення «старішає», а середня тривалість життя становить 68,5 років.

Основні терміни й поняття

Статево-вікова демографічна піраміда — графічне зображення розподілу населення (окремих соціальних груп, регіону, країни, світу) за статтю й віком на певний момент часу.

Статево-вікова структура — не тільки важливий демографічний, а й соціально-економічний показник, який характеризує населення країни.

Запитання та завдання

 • 1. Яку інформацію можна отримати, аналізуючи статево-вікову піраміду?
 • 2. Поясніть, у чому полягають переваги й недоліки високої частки дітей у структурі населення регіону.
 • 3. Назвіть чинники, які впливають на зменшення тривалості життя в Україні.
 • 4. Скориставшись різноманітними джерелами інформації, з’ясуйте, що включає поняття «якість життя населення».

Практична робота 11

Аналіз статево-вікових пірамід України та окремих країн світу

1. Проаналізуйте статево-вікову піраміду населення України (мал. 153).

 • Установіть, яким подіям в історії людства відповідає кожен «провал» піраміди.

2. Розгляньте статево-вікові піраміди Афганістану та Австрії (мал. 155).

 • Установіть співвідношення чоловічого й жіночого населення та основних вікових груп.
 • Назвіть причини виявлених відмінностей.
 • Установіть, як відрізняється середня тривалість життя.
 • Які показники народжуваності й смертності характерні для цих країн?
 • Яку демографічну політику проводять уряди цих країнах?

Мал. 155. Статево-вікова структура населення: А — Афганістану; Б — Австрії

Це цікаво

Згідно зі статистикою, жінки з вищим рівнем освіти народжують пізніше й мають менше дітей.