Географія. Повторне видання. 8 клас. Гільберг

Розділ IV. Населення України та світу

Тема 1. Демографічні процеси й статево-віковий склад населення світу та України

Ви дізнаєтеся про:

 • кількість населення у світі та в Україні;
 • країни з найбільшою і найменшою кількістю населення;
 • країни з численною українською діаспорою.

Ви навчитеся:

 • розрізняти поняття «природний рух населення», «демографічний вибух», «демографічна криза», «демографічна політика», «еміграція», «імміграція»;
 • визначати показники народжуваності, смертності, природного й механічного руху, статевий розподіл, співвідношення вікових груп у структурі населення країни (регіону);
 • показувати на карті регіони світу, країни, а також області в Україні з найбільшою і найменшою кількістю населення, природним приростом населення;
 • знаходити інформацію, що характеризує населення світу й окремих країн, України та її областей;
 • характеризувати демографічну ситуацію в різних регіонах України;
 • аналізувати статево-вікові піраміди України та країн світу;
 • характеризувати демографічні показники населення України за сукупністю картографічних і статистичних матеріалів.

§ 42. Кількість населення у світі та в Україні

Пригадайте: 1. Яка кількість населення світу? 2. На якому материку проживає найбільше населення?

Як визначають кількість населення у світі та в Україні. Знання про кількість населення та його розміщення надзвичайно важливі для характеристики соціально-економічного розвитку країни. Ці питання вивчає наука демографія.

Чисельність населення — кількісний показник, з якого починається характеристика населення будь-якої території. Основним джерелом даних є перепис населення — збирання демографічних, економічних і соціальних даних, що характеризують кожного жителя країни, з метою отримання відомостей про чисельність і склад населення та його розміщення на території країни.

Матеріали перепису є цінним джерелом інформації про географію населення не тільки країни загалом, а й окремих її регіонів і населених пунктів.

У більшості країн світу переписи населення проводять раз на 10 років. В Україні останній перепис населення був у 2001 р. На той час у країні проживало 48 млн 457 тис. осіб (0,8 % населення світу).

 • За діаграмою (мал. 144) з 'ясуйте кількість населення в Україні.

Населення планети росте дуже швидко. На початку XX ст. на Землі проживало трохи більше 1,5 млрд осіб, а через 100 років його кількість зросла до 6 млрд осіб. За даними 2020 р. чисельність населення Землі становить понад 7,8 млрд осіб. Приблизно 60 % жителів Землі проживають у десяти державах: Китаї, Індії, США, Індонезії, Бразилії, Пакистані, Нігерії, Бангладеш, Росії та Японії. Водночас існують малі держави, населення яких не перевищує 1 млн жителів. Це такі держави, як: Ватикан; Сан-Маріно; Монако; Ліхтенштейн; Андорра; Антигуа та Барбуда.

Позначте на контурній карті країни з найбільшою кількістю населення.

За чисельністю населення Україна посідає п’яте місце серед європейських держав (після Німеччини, Італії, Великої Британії та Франції).

Кількість населення постійно змінюється під впливом як природних, так і соціально-економічних чинників.

 • Проаналізуйте діаграму (мал. 144). У які роки відбулися найбільші зміни в чисельності населення України? Пригадайте з історії, які події на це вплинули.

Природний рух населення. Кількість населення країни залежить як від штучних (голод, репресії, війни, переселення), так і від природних причин. Це природний рух населення, який визначають за допомогою показників народжуваності, смертності й природного приросту.

* Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та частини зони проведення ООС.

Мал. 144. Кількість населення України (у сучасних кордонах), млн осіб

Природний приріст населення — різниця між кількістю народжених і кількістю померлих за певний період (народжуваність (Н) — смертність (С) = ПП). Природний приріст населення може бути додатним і від’ємним.

Народжуваність і смертність населення залежать від різних чинників. Підвищення рівня соціально-економічного розвитку загалом сприяє зменшенню народжуваності. Прагнення до підвищення рівня життя пов’язано з активною участю населення в різноманітній діяльності. Зростання доходів населення залежить від професійної зайнятості. Кар’єрний ріст жінок також не сприяє високій народжуваності. Зменшується народжуваність і в роки економічних криз. Низький природний приріст населення характерний для країн Європи. Тут уже понад два десятиліття спостерігається найнижча у світі народжуваність (Латвія, Болгарія, Росія, Італія, Німеччина), що призводить до швидкого старіння населення. Для України також характерна низька народжуваність і висока смертність, тобто відбувається депопуляція населення (табл. 9). Ріст смертності наприкінці XX — на початку XXI ст. зумовлений складною соціально-економічною та екологічною ситуацією.

Таблиця 9

Народжуваність, смертність і природний приріст (скорочення) населення в 1995-2019 рр. в Україні

Роки

Кількість осіб, тис

Народжені

Померлі

Природний приріст/скорочення(-)

1

2

3

4

1995

492,9

792,6

-299,7

1996

467,2

776,7

-309,5

1997

442,6

754,2

-311,6

1998

419,2

719,9

-300,7

1999

389,2

739,2

-350,0

2000

385,1

758,1

-373,0

2001

376,5

746,0

-369,5

2002

390,7

754,9

-364,2

2003

408,6

765,4

-356,8

2004

427,3

761,3

-334,0

2005

426,1

782,0

-355,9

2006

460,4

758,1

-297,7

2007

472,7

762,9

-290,2

2008

510,6

754,5

-243,9

2009

512,5

706,7

-194,2

2010

497,7

698,2

-200,5

2011

502,6

664,6

-162,0

Продовження табл.

1

2

3

4

2012

520,7

663,1

-142,4

2013

503,7

662,4

-158,7

2014*

465,9

632,3

-166,4

2015

411,8

594,8

-183,0

2016

397,0

583,6

-186,6

2017

364,0

574,1

-210,1

2018

335,9

587,7

-251,8

2019

308,8

581,1

-272,3

* З 2014 р. без урахування тимчасово окупованої території АР Криму і м. Севастополя та частини зони проведення ООС.

Однак у деяких народів історичні й релігійні традиції багатодітності настільки сильні, що висока народжуваність зберігається навіть за відсутності економічних стимулів. У другій половині XX ст. «демографічний вибух» спостерігався в найбідніших регіонах світу: Азії, Африці та Латинській Америці. Високий природний приріст населення характерний і для країн Близького Сходу, що зумовлено відносною молодістю населення, низькою смертністю та високим рівнем медичного обслуговування.

Показники народжуваності, смертності й природного приросту розраховують по країні загалом (абсолютні показники) і на 1000 жителів (відносні показники).

Демографічна політика. Динаміка чисельності населення впливає на соціально-економічний стан країни. Демографічна політика держави - комплекс соціальних, економічних, юридичних та інших заходів з метою зміни або підтримання наявних демографічних тенденцій. Вона буває спрямована або на підвищення народжуваності й збільшення чисельності населення, або на зменшення природного приросту в країні. У розвинутих країнах (Франції, Німеччині, Великій Британії, Швеції, Польщі), а також в Україні демографічна політика держави спрямована на підвищення народжуваності. На державному рівні передбачені певні економічні стимули (щомісячна доплата сім’ям із дітьми, пільги батькам-одинакам, підвищення престижу материнства, оплачувана відпустка по догляду за дитиною тощо).

У більшості країн, що розвиваються, демографічна політика спрямована на зниження народжуваності й дитячої смертності. Особливо це актуально для Китаю та Індії. Із 1984 р. Китай проводив активну демографічну політику, яку ілюструє гасло: «Одна родина — одна дитина» (мал. 145). Держава економічно стимулювала сім’ї з однією дитиною (надбавки до зарплат і пенсій, безкоштовне медичне обслуговування, отримання квартир тощо) і штрафувала сім’ї, які народжували двох і більше дітей.

Мал. 145. Сучасна китайська сім’я

Мал. 146. Сучасна українська сім’я

У країні найвищий у світі шлюбний вік (для жінок — 22, чоловіків — 24 роки). Як наслідок, за останні 50 років природний приріст населення в країні знизився більш, ніж удвічі, збільшилася кількість населення пенсійного віку й різко скоротилася кількість дітей. Тому з 2016 р. Китай послабив «політику однієї дитини».

Демографічна політика Індії орієнтована на родину з двома дітьми. Вона включає медичні заходи й пропагування підвищення рівня життя внаслідок скорочення кількості дітей у родині. За останні 40 років природний приріст населення в країні зменшився втричі.

Проте не всі держави, що розвиваються, проводять демографічну політику. Наприклад, уряди більшості мусульманських держав узагалі заперечують втручання держави в планування сім’ї, оскільки іслам засуджує будь-яке обмеження народжуваності. Через фінансову скруту демографічна політика фактично відсутня в найбідніших країнах Африки.

В Україні демографічна політика спрямована на збільшення народжуваності (мал. 146). Держава виплачує батькам допомогу при народженні дитини. Поки мати доглядає за дитиною (до трьох або до шести років) за нею зберігається робоче місце. Багатодітні родини мають певні пільги. Однак така демографічна політика виявилася малоефективною й поки що не дала бажаних результатів.

Висновки

 • Населення Землі зростає швидкими темпами. Нині на нашій планеті проживає понад 7,8 млрд осіб. Станом на 1 січня 2020 р. в Україні проживає 41,9 млн осіб.
 • Найбільш заселені країни світу — Китай, Індія, США, Індонезія, Бразилія, Пакистан, Нігерія, Бангладеш, Росія та Японія.
 • Для України характерний від’ємний природний приріст населення.
 • 3 метою регулювання кількості населення країни уряд проводить демографічну політику.

Основні терміни й поняття

Демографічна політика — комплекс соціальних, економічних, юридичних та інших заходів держави задля підтримання чи зміни наявних демографічних тенденцій.

Демографія — наука, що вивчає населення.

Перепис населення — збирання демографічних, економічних і соціальних даних про населення країни.

Природний приріст населення — різниця між кількістю народжених і кількістю померлих за певний період.

Запитання та завдання

 • 1. Як визначають кількість населення на певній території?
 • 2. Назвіть основні чинники, що впливають на кількість населення.
 • 3. Як змінюється кількість населення України на сучасному етапі? Поясніть, чому.
 • 4. Що таке демографічна політика? Яку демографічну політику проводять на сучасному етапі різні країни світу? Наведіть приклади.
 • 5. Використовуючи карти атласу та статистичні дані, з’ясуйте, у яких регіонах України спостерігається позитивний приріст населення. Які чинники на це вплинули?
 • 6. З’ясуйте, скільки населення проживає у вашому населеному пункті.

Дослідження

 • 1. Проведіть соціологічне дослідження у вашому класі: скільки однокласників (однокласниць) — єдина дитина в сім’ї; скільки мають ще брата чи сестру; у скількох сім’ях більше двох дітей. Побудуйте діаграму, узявши за основу отримані дані.
 • 2. Підготуйте інформаційний проект (презентацію) на тему «Дослідження П. Чубинського».

Практикум

 • 1. Визначте показники природного приросту населення України та заповніть таблицю.

Рік

Народжуваність, на 1 тис. осіб

Смертність, на 1 тис. осіб

Природний приріст населення, %о

1940

28

14,6

1965

15,3

7,6

1991

12,1

12,9

2001

9,0

16,6

2005

11,0

16,3

2010

10,8

15,2

2015

10,7

14,9

2019

8,1

14,7

 • 2. Визначте, як змінилася кількість населення в Україні на кінець 2000 р., якщо загальна кількість населення на початку року становила 49 млн осіб, народжуваність 7,9 %о, а смертність - 15 %о.

Це цікаво

 • За прогнозами ООН, у разі збереження нинішніх темпів збільшення населення в 2050 р. у світі налічуватиметься 9,7 млрд жителів.
 • Аналітики ООН дійшли висновку, що приблизно через сім років Індія випередить Китай за демографічними показниками. Крім того, до 2050 р. населення Індії, Китаю, Індонезії, Нігерії, Пакистану й США досягне позначки 300 млн жителів. Найвищі темпи приросту населення очікуються в Африці.