Географія. Повторне видання. 8 клас. Гільберг

Тема 3. Води суходолу та водні ресурси

Ви дізнаєтеся про:

 • різноманіття вод суходолу в межах України;
 • основні річкові басейни та системи;
 • шляхи раціонального використання й охорони водних ресурсів України.

Ви навчитеся:

 • називати склад вод суходолу в межах України;
 • показувати на карті річкові системи, озера, лимани, водосховища, канали, артезіанські басейни;
 • формулювати основні поняття з теми;
 • характеризувати водні об’єкти України, шляхи раціонального використання водних ресурсів;
 • пояснювати особливості живлення й водного режиму річок, озер;
 • порівнювати гідрологічні особливості водних об’єктів;
 • визначати падіння та похил річки;
 • оцінювати водні ресурси вашої місцевості, наслідки їх використання.

§ 23. Склад вод суходолу

Пригадайте: 1. Що називають гідросферою? Назвіть її складові. 2. Як на плані місцевості та географічній карті зображують водні об’єкти?

Різноманіття вод суходолу. До вод суходолу належать поверхневі й підземні води (мал. 62). Річки, озера, водосховища, лимани, канали, ставки, болота — усе це поверхневі води території. Через відмінності в кліматі гідрологічні об’єкти України розміщені вкрай нерівномірно. На Поліській низовині великі запаси води, тут густа річкова мережа, значну площу займають болота. На півдні та сході України дається взнаки дефіцит води. (Поясніть, чому.) Люди здавна намагалися компенсувати його створенням штучних водойм — ставків, водосховищ, каналів. В Україні налічують понад 28 тис. ставків.

Мал. 62. Склад вод суходолу

Найбільший об’єм поверхневих вод міститься в річках.

Режим і характер поверхневих вод визначається стоком, який залежить від кількості опадів, випаровування, рельєфу, геологічної будови, ґрунту й рослинності. Поверхневий стік є зональним явищем.

Важливу роль у забезпеченні потреб людини в чистій воді відіграють підземні води території, які залягають у надрах Землі на різній глибині. Підземні води заповнюють пори й пустоти гірських порід. Глибина залягання, напрямок та інтенсивність руху підземних вод залежать від водопроникності гірських порід. Водопроникні породи (піски, галечники, гравій) пропускають воду, а водонепроникні, або водотривкі (глина, сланці), її затримують.

За умовами залягання підземні води поділяють на ґрунтові й міжпластові (артезіанські). Там, де шар водотривких порід, розміщений під водоносним, виходить на поверхню, утворюється джерело. Підземні води мають різний хімічний склад. Води зі значним умістом солей і газів називають мінеральними. Залежно від хімічного складу їх поділяють на хлоридні, сульфатні, магнієві, радонові та ін. Суму розчинених у воді речовин без газів називають мінералізацією. За рівнем мінералізації розрізняють води питного й бальнеологічного призначення.

Дискусійний клуб

 • Яке значення мають запаси вод суходолу для розвитку народного господарства країни?
 • Олександр Довженко так писав про річку свого дитинства Десну: «Річко моя, життя моє, люблю я воду твою, лагідну та життєдайну... Дивлячись на тебе, стаю я добрим, людяним і щасливим». Які емоції викликають у вас ці слова?

Будова річкової долини. Для більшості рівнинних річок України характерні широка долина й широке річище. Правий берег річок високий, а лівий — положистий.

Долина рівнинних річок має певну будову, основними елементами якої є річище (русло), заплава й надзаплавні тераси (мал. 63). Річищем називають частину річкової долини, якою постійно течуть води річки. Заплава — частина річкової долини, яка періодично затоплюється її водами. Тераси утворюються внаслідок тривалої роботи річки й нагадують своєрідні сходинки, що спускаються до її річища. На тераси вода з річки не заходить, але річкові наноси там присутні. Це свідчить про те, що річка поглибила своє річище. У минулому тераси були заплавою, а сучасна заплава — річищем. Вище надзаплавних терас розташовані корінні береги річки.

Мал. 63. Будова річкової долини

Швидкі й бурхливі гірські річки мають вузькі долини та круті схили (мал. 64). Річки рівнин течуть повільніше. Звиваючись широкою долиною, вони утворюють численні завороти — меандри. Типові форми утворень на річці — острови, рукави, коси тощо.

Мал. 64. Гірська річка

Частину твердого матеріалу річка несе вниз за течією, а решту відкладає в річищі, формуючи при цьому піщані пляжі. Коли річка виходить з берегів, у межах заплави відкладається родючий мул, що сприяє під вищенню родючості навколишніх земель. Трапляється, що завороти річки розташовані близько і їх розділяє лише вузький перешийок. Під час повені він розмивається і річка вирівнює своє річище.

Вплив рельєфу на річки. З попередніх курсів географії ви знаєте, що характер течії річки залежить від рельєфу території, якою вона протікає. Більшість річок України тече на південь. Від рельєфу також залежить похил і падіння річки.

Падіння річки — це різниця між висотою її витоку й висотою гирла, що виражається в метрах. Наприклад, річка Південний Буг бере початок на Волино-Подільській височині. Висота її витоку становить 321 м. Впадає річка в Чорне море. Висота гирла над рівнем моря — 0 м.

Падіння річки визначають за формулою: П = h1 - h2, де П — падіння річки; h1 — висота витоку; h2 — висота гирла.

 • Визначте падіння річки Південний Буг.

Похилом річки називають відношення її падіння (у сантиметрах) до довжини (у кілометрах). На прикладі річки Південний Буг можна визначити її похил. Як показують дослідження, що більший похил річки, то більшу руйнівну роботу вона виконує.

Похил річки обчислюють за формулою: Пр = П/L, де Пр — похил річки, П — падіння річки, L — її довжина.

Падіння Південного Бугу дорівнює: 321 м — 0 м = 321 м.

Знаючи довжину річки Південний Буг (806 км), можна визначити її похил: 32 100 см : 806 км = 39,8 см/км.

Вплив клімату на формування річкової системи. Клімат території активно впливає на живлення річок, які нею протікають, адже основним постачальником води в річку є атмосферні опади. Річки України мають переважно мішане живлення — дощовими, талими й підземними водами. Значення дощового живлення рівнинних річок України зменшується з півночі на південь. Така ж тенденція спостерігається і з показниками живлення підземними водами.

Густота річкової мережі — показник розгалуженості річкової мережі, виражений відношенням загальної довжини всіх поверхневих водотоків певного басейну чи певної території (у км) до площі (у км2) цього ж басейну чи території. В Україні середня густота річкової сітки становить 0,25 км/км2. Найгустіша вона в Українських Карпатах, зокрема в басейні річок Черемоша й Тиси, у Кримських горах, на Донецькій височині.

Коливання рівня й кількості води в річці протягом року, період замерзання та час скресання криги характеризують режим річки, який залежить від особливостей клімату. У річному режимі річки виокремлюють характерні періоди — повінь, паводок, межень.

Повінь — період високого й тривалого підняття рівня води, що повторюється з року в рік в один і той самий сезон. Основна причина виникнення повені — танення снігів. У цей період вода виходить з берегів і затоплює заплаву річки.

Паводок — швидке й різке підняття рівня води в річці переважно внаслідок випадання великої кількості атмосферних опадів.

Межень — це період, який характеризується малою водністю і низьким рівнем води в річці. Під час межені річки живляться переважно підземними водами.

Річковий стік — стік води в процесі її кругообігу в природі. Для окремої річки — це кількість води, що протікає її річищем за певний проміжок часу (наприклад, за рік). Річковий стік виражений такими показниками: витрата води, об’єм стоку, модуль стоку, шар стоку. Витрату води в річці за рік називають річним стоком. Середня багаторічна величина загального річкового стоку в Україні (крім Дунаю) становить 87,1 км3/рік, з яких 53,5 км3/рік припадає на Дніпро.

Витрата води в річці — кількість води, яка протікає за одиницю часу крізь поперечний переріз водотоку. Витрата води є найголовнішою характеристикою стоку води річки та єдиною, що експериментально вимірюється. Витрата води дорівнює добуткові площі поперечного перерізу (м3) на пересічну швидкість течії (м/с). Одиниця виміру — м3/с.

Витрату води в річці обчислюють у літрах за секунду (л/с) або в кубічних метрах за секунду (м3/с). Витрата води в річці — W(м3/с) дорівнює площі поперечного перерізу річки — S (м2), помноженій на швидкість течії — V (м/с). Отже, W = S • V.

Найбагатоводніша річка України — Дніпро. Її середньорічна витрата води в гирлі сягає 1700 м3/с.

Якщо ви знаєте витрату води за секунду, то зможете вирахувати середню величину річного стоку. Її визначають за формулою: R = W • t, де R — річний стік, W — витрата води, t — час (кількість секунд у році). Вимірюють цю величину в м3 або км3.

Для річок характерний твердий стік. Це всі завислі й розчинені у воді тверді матеріали, які утворюються в результаті руйнування гірських порід, через які протікає річка. Найвищі показники твердого стоку мають гірські річки, а також ті, що протікають височинами. Тому найбільше твердого матеріалу переносять як правило, річки лісостепу, степу, Українських Карпат та Кримських гір. Твердий стік виноситься річками в моря й озера, відкладається там біля гирла у вигляді наносів на дні річки або нагромаджується у вигляді островів, що утворюють дельту. Найбільші дельти утворилися в гирлах Дніпра й Дунаю.

Висновки

 • До вод суходолу належать поверхневі та підземні води.
 • Гідрологічні об’єкти на території України розміщені нерівномірно.
 • Річки України мають переважно мішане живлення.
 • Поверхневі, підземні та морські води становлять водні ресурси країни.

Основні терміни й поняття

Повінь — період високого й тривалого підняття рівня води, що повторюється з року в рік в один і той самий сезон.

Паводок — швидке й різке підняття рівня води в річці переважно внаслідок випадання великої кількості атмосферних опадів.

Межень — період, який характеризується малою водністю і низьким рівнем води в річці.

Похил річки — відношення її падіння (у см) до довжини (у км).

Твердий стік — увесь твердий матеріал, який переноситься річкою в розчиненому й завислому стані.

Запитання та завдання

 • 1. З’ясуйте особливості розподілу річкової мережі в Україні.
 • 2. Назвіть ознаки рівнинної та гірської річок.
 • 3. Назвіть основні частини річкової долини.
 • 4. Чому в більшості річок України високий правий берег і положистий лівий?
 • 5. Які води суходолу характерні для вашої місцевості? Охарактеризуйте їх тип живлення.
 • 6. Який зв’язок існує між рельєфом місцевості й річками?
 • 7. Від чого залежить живлення річки?
 • 8. Як можна визначити похил і падіння річки?
 • 9. Як визначають витрату води в річці?
 • 10. Визначте падіння річки Дніпра, якщо висота витоку становить 200 м, а висота гирла — 0 м.
 • 11. Визначте похил Дніпра, якщо падіння річки становить 220 м, а загальна протяжність — 2201 км.
 • 12. Визначте витрату води в річці, якщо поперечний переріз її русла має вигляд трапеції, де ширина водної поверхні становить 46 м, ширина дна 36 м, середня глибина — 3,2 м, а швидкість течії — 0,5 м/с.

Це цікаво

Найбільша річкова дельта в Україні належить Дніпру. Її загальна площа становить 350 км2, довжина — 47 км. Тут налічується 13 великих рукавів. Натомість дельта Дунаю охоплює площу 560 км2, однак у межах України знаходиться тільки 120 км2.

Готуємося до наступного уроку

Підготуйте невелику презентацію про одну з річок України (на вибір), користуючись додатковими джерелами інформації (довідники, енциклопедії, інтернет).