Географія. 8 клас. Гільберг

Географія. 8 клас. Гільберг

Підручник відповідає Державному стандарту базової і повної загальної середньої освіти та програмі з предмета. Містить навчальний матеріал про географічні об’єкти України, процеси та явища, що відбуваються на території нашої країни, корисні копалини, водні ресурси різних регіонів України.

Значну увагу приділено формуванню в учнів навичок практичного застосування географічних знань і вмінь. Підручник добре ілюстрований, містить карти, схеми, таблиці. Рубрики, узагальнення, запитання та завдання урізноманітнюють процес здобуття знань.

Для учнів, учителів, методистів, батьків.

Вступ

§ 1. Об’єкти вивчення й методи досліджень фізичної та суспільної географії України. Джерела географічної інформації

§ 2. Географічні відомості про територію України в минулому. Сучасні географічні дослідження

Розділ I. Географічна карта і робота з нею

Тема 1. Географічна карта

§ 3. Зображення України в картографічних творах. Елементи карти, картографічні проекції та види спотворень на географічних картах

§ 4. Способи зображення географічних об’єктів і явищ на картах. Класифікація карт

§ 5. Навчальні карти, атласи. Національний атлас України. Електронні карти. Геоінформаційні та сучасні навігаційні системи. Картографічні інтернет-джерела

Тема 2. Топографічні карти

§ 6. Топокарта. Читання та практичне використання топографічних карт

§ 7. Плани міст, схеми руху транспорту

Розділ II. Географічний простір України

Тема 1. Україна на політичній карті Європи та світу

§ 8. Політична карта світу, її елементи та процес формування. Державний лад: форми правління та адміністративно-територіальний устрій країн. Державний лад в Україні

§ 9. Географічне положення України, його види

Тема 2. Формування території України

§ 10. Територіальні зміни меж України у XX ст. Адміністративно-територіальний устрій України

Тема 3. Україна на карті годинних поясів

§ 11. Міжнародна система відліку часу. Годинні пояси. Час в Україні

Розділ III. Природні умови і ресурси України

Тема 1. Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси

§ 12. Форми земної поверхні. Простягання низовин, височин, гір, річкових долин. Фізична карта України. Карта «Фізична поверхня»

§ 13. Геологічна історія Землі. Геологічне літочислення. Геологічні ери

§ 14. Основні тектонічні структури на території України

§ 15. Формування рельєфу України

§ 16. Корисні копалини України. Паливні корисні копалини

§ 17. Рудні й нерудні корисні копалини: басейни, райони залягання та видобутку. Мінеральні води та грязі. Проблеми раціонального використання мінеральних ресурсів

Тема 2. Клімат і кліматичні ресурси

§ 18. Кліматотвірні чинники

§ 19. Повітряні маси, їх властивості та взаємодія

§ 20. Кліматичні показники

§ 21. Несприятливі погодно-кліматичні явища та прогноз погоди

§ 22. Вплив природно-кліматичних умов на здоров’я й господарську діяльність людини. Охорона атмосферного повітря

Тема 3. Води суходолу та водні ресурси

§ 23. Склад вод суходолу

§ 24. Основні річкові басейни та системи

§ 25. Озера, лимани, водосховища, канали

§ 26. Болота, підземні води України

§ 27. Водні ресурси України

Тема 4. Ґрунти та ґрунтові ресурси

§ 28. Умови ґрунтоутворення. Основні типи ґрунтів

§ 29. Ґрунтові ресурси України

Тема 5. Рослинність

§ 30. Рослинність України

Тема 6. Тваринний світ України

§ 31. Різноманітність тваринного світу України

Тема 7. Ландшафти України

§ 32. Ландшафт як просторово-цілісна система. Районування природних ландшафтів, їх відображення на картах. Антропогенні ландшафти

§ 33. Рівнинні ландшафти, їх різноманітність. Природні зони України: мішані ліси, широколисті ліси

§ 34. Природні зони України: лісостепова, степова. Використання та охорона рівнинних ландшафтів

§ 35. Гірські ландшафти Українських Карпат, особливості їх зміни з висотою, використання та охорона

§ 36. Гірські ландшафти Кримських гір, особливості їх зміни з висотою, використання та охорона

§ 37. Чорне море

§ 38. Азовське море

Тема 8. Природокористування

§ 39. Використання природно-ресурсного потенціалу України. Основні види забруднень довкілля в Україні. Вплив екологічної ситуації на життєдіяльність населення

§ 40. Природно-заповідний фонд України. Національна екологічна мережа. Природно-заповідні об’єкти вашої місцевості

§ 41. Моніторинг навколишнього середовища. Основні заходи щодо раціонального використання природних ресурсів та охорони довкілля. Природокористування в умовах сталого розвитку

Розділ IV. Населення України та світу

Тема 1. Демографічні процеси й статево-віковий склад населення світу та України

§ 42. Кількість населення у світі та в Україні

§ 43. Механічний рух населення. Українська діаспора

§ 44. Статево-віковий склад населення світу та України. Тривалість життя населення

Тема 2. Розселення

§ 45. Густота населення у світі та в Україні

§ 46. Міське й сільське населення

§ 47. Урбанізація

Тема 3. Етнічний склад населення

§ 48. Етноси. Найпоширеніші мовні сім’ї

§ 49. Національний склад населення України: особливості й регіональні відмінності

Тема 4. Релігійний склад населення

§ 50. Релігійний склад населення України та світу

Тема 5. Зайнятість населення у світі та в Україні

§ 51. Трудові ресурси

§ 52. Економічно активне населення. Зайнятість населення

Додатки