Географія. 7 клас. Гільберг

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Тема 2. Екологічні проблеми материків та океанів

§ 60. Забруднення навколишнього середовища

Пригадайте: 1. Як виникають екологічні проблеми на планеті? 2. Назвіть шляхи вирішення екологічних проблем на материках.

Проблема забруднення повітря. Під час використання природних ресурсів людиною виникають різні екологічні проблеми. Однією з них є проблема забруднення повітря. Основними джерелами забруднення повітря є промислові підприємства (заводи, фабрики, теплові електростанції) і транспорт. Спалюючи паливо або виробляючи продукцію, вони викидають в атмосферу пил, сажу, різні хімічні сполуки. Забруднене повітря стає загрозою для всього живого. Воно подразнює очі, ніс і горло людини, викликає отруєння, в’януть рослини, гинуть тварини. Забруднене повітря охоплює великі райони й безперешкодно надходить у різні країни, залежно від напрямку вітрів. Наслідками забруднення атмосферного повітря стали такі глобальні проблеми, як потепління клімату, випадання кислотних дощів і утворення озонових «дір».

Про глобальне потепління клімату нині часто йдеться на сторінках газет і в теленовинах. Воно спричинене збільшенням кількості вуглекислого газу й пилу в атмосфері. Забруднене повітря перешкоджає випромінюванню тепла від Землі назад у космічний простір. Тепло нагромаджується й викликає порушення звичних кліматичних умов. Підвищення температур повітря на Землі навіть на 1 °С призведе до танення криги в Арктиці й Антарктиці. Невдовзі підвищиться рівень Світового океану. Унаслідок підняття рівня води в ньому навіть на 1 м будуть затоплені густонаселені прибережні низовини материків. Через потепління клімату почастішали стихійні явища: урагани, смерчі, зливи, повені.

Через забруднене повітря з’явився новий вид атмосферних опадів — кислотні дощі. Вони виникають унаслідок сполучення з атмосферною вологою хімічних речовин, що потрапляють у повітря з труб заводів і ТЕС. Кислотні дощі спричиняють захворювання людей, усихання лісів, отруєння води озер і ставків, унаслідок чого в них гине риба (мал. 162, с. 240). З цієї причини, наприклад, за останні 50 років зникла форель з численних озер Норвегії і Швеції.

Мал. 162. Ураження рослин після кислотного дощу

Мал. 163. Забруднення повітря

Гази, що потрапляють у повітря, руйнують озоновий шар стратосфери (мал. 163, с. 240). У результаті виникають озонові «діри». Найбільша з них виявлена над Антарктидою. Зменшення концентрації озону призводить до збільшення кількості згубного для всього живого ультрафіолетового випромінювання, яке надходить на Землю.

Щоб запобігти забрудненню повітря та екологічним проблемам, що з цим пов’язані, необхідно встановлювати очисні споруди на промислових підприємствах, які б зменшили викиди хімічних речовин.

Проблема забруднення води. Основними джерелами забруднення води є промислові підприємства, з яких неочищені стоки попадають у річки й водойми. Вода забруднюється також змитими з полів мінеральними добривами й отрутохімікатами (мал. 164). До них додаються побутові стоки. Забруднена вода стає непридатною для пиття, купання та поливу рослин. Небезпечно забрудненими є багато річок та озер на різних материках. «Стічними канавами» Європи називають річки Рейн і Дунай. До них можна віднести й наш Дніпро.

Забруднену воду річки несуть у моря й океани. Там додається ще й вода, забруднена нафтою внаслідок аварій трубопроводів і танкерів, що її транспортують. Нафта утворює на поверхні води нафтову плівку, яка перешкоджає надходженню кисню, а тому небезпечна для всього живого. Нині значна частина поверхні Світового океану вкрита нафтовими плямами й перетворена на мертву пустелю. Досить забруднені Північне та Балтійське моря, Мексиканська й Перська затоки.

Основними заходами боротьби із забрудненням води є очищення стоків, що надходять у водойми. Велике значення має запровадження сучасних безстічних технологій у промисловому виробництві.

Мал. 164. Забруднення водойм

Проблема забруднення ґрунтів. Майже всі забруднюючі речовини, що спочатку потрапили в повітря, згодом опиняються в ґрунтах. Крім того, ґрунти забруднюються й від надмірної кількості отрутохімікатів і мінеральних добрив. Самоочищення землі відбувається дуже повільно, тому отруйні хімічні речовини там нагромаджуються. Їх поглинають рослини, уживання яких викликає захворювання людей і тварин. Щоб запобігти забрудненню ґрунтів, мінеральні добрива потрібно вносити дуже обережно, у науково обгрунтованій кількості.

Проблеми радіоактивного забруднення. Забруднення місцевості радіоактивними речовинами може виникнути внаслідок аварії на атомній електростанції. Радіоактивні речовини спричиняють зовнішнє й внутрішнє опромінення людини, що викликає надзвичайно небезпечні для життя захворювання. Унаслідок аварії на Чорнобильській АЕС в Україні в 1986 р. радіоактивно забрудненими виявилися території багатьох областей.

Райони екологічного лиха. Райони з катастрофічним забрудненням природного середовища називають районами екологічного лиха. Такими, наприклад, є південні райони Африки, надмірно забруднені викидами численних ТЕС і промислових підприємств. У Євразії районами екологічного лиха є Аральське море й Перська затока, в Україні — 30-кілометрова зона навколо Чорнобильської АЕС, частини Донецької та Луганської областей.

На життя й діяльність людей впливають стихійні природні явища, чимало з яких нерідко мають катастрофічні наслідки. Тому в сучасних умовах зростає роль наукового передбачення (географічного прогнозу) цих явищ, своєчасного попередження про їх виникнення.

Види забруднення навколишнього середовища. Забруднення — це зміна якості навколишнього середовища, що призводить до негативних наслідків.

Розрізняють природні й антропогенні забруднення. Природне забруднення виникає в результаті природних причин — виверження вулканів, землетрусів, катастрофічних повеней, пожеж. Антропогенне забруднення — результат людської діяльності. Нині загальна потужність джерел антропогенного забруднення перевищує потужність природних (мал. 165).

Мал. 165. Забруднення навколишнього середовища

Забруднення (див. табл. 3) поділяють за масштабами на:

 • а) глобальні (планетарні): озонові «діри», кислотні дощі, парниковий ефект, підвищення рівня радіації і забруднення Світового океану;
 • б) регіональні: забруднення окремих частин країни, басейну річки, моря;
 • в) локальні: вихлопні гази автомобілів, викид газоподібних чи твердих відходів підприємств.

Таблиця 3

Види забруднень навколишнього середовища

Міжнародне співробітництво в розв’язанні екологічних проблем. Протягом останніх десятиріч у світі утворилася досить розгалужена система міжнародного співробітництва, спрямована на вирішення проблем взаємодії людини й природи.

У світовій практиці співробітництва значне місце посідають міжурядові програми, міждержавні багатосторонні та двосторонні програми (наприклад, з охорони від забруднення вод Рейну, Дунаю, Чорного моря, забруднення атмосфери в Європі тощо). Існують і глобальні природоохоронні проекти, пов’язані, наприклад, з вивченням стану озонового шару Землі, який останнім часом значно порушений, збереженням недоторканості природи Антарктиди, вирішенням проблем забруднення Світового океану, глобальною зміною клімату тощо.

Мал. 166. Емблема МСОП

Міжнародні організації з охорони природи. Основними складовими системи є різні організації ООН, передусім Програма ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП). Крім того, нині працює велика кількість різних міжнародних неурядових організацій. Вони опікуються окремими аспектами глобальних проблем навколишнього середовища. Наприклад, Міжнародний союз охорони природи (МСОП) не лише бере участь у розробці наукових основ охорони так званої дикої природи, а й проводить широкі практичні програми з метою її збереження. Так, останнім часом за ініціативою МСОП було засновано багато нових природоохоронних територій (мал. 166).

Мал. 167. Емблема організації «Грінпіс»

 • Пригадайте їх головні типи.

МСОП також публікує Червоний список видів організмів, яким загрожує знищення. У справі врятування планети Земля беруть активну участь громадські рухи й організації. Яскравим їх представником є екологічна організація «Зелений світ» («Грінпіс»), осередки якої створено і в Україні (мал. 167).

Серед інших міжнародних організацій варто згадати організацію «Друзі Землі», яка виступає захисником тваринного світу та довкілля. А організація «Оксфам» бере участь у довгострокових програмах з удосконалення землеробства, охорони здоров’я та поліпшення умов життя людей у бідних країнах, здійснює гуманітарну допомогу під час стихійних лих, екологічних катастроф тощо. «Міжнародна організація за виживання» проводить заходи щодо збереження корінних мешканців материків і місцевого довкілля.

Дослідження

Шляхи розв’язання екологічних проблем

1. Назвіть основні причини забруднення Землі й дослідіть, як вони діють.

2. Розкрийте наслідки забруднення природи Землі. Укажіть шляхи усунення причин забруднення Землі.

3. Запропонуйте шляхи, які усунуть (зменшать) сучасні забруднення Землі.

Запитання та завдання

 • 1. Назвіть основні проблеми, що стосуються забруднення середовища.
 • 2. Які існують види забруднення?
 • 3. Для чого створюються міжнародні організації з охорони природи?
 • 4. Що таке глобальна проблема?

Працюємо з картою та атласом

Знайдіть на картах атласу регіони, де сталися екологічні та природні катастрофи. Поясніть природу їх виникнення.

Цікавий факт

Мал. 168. Печі для використання деревного вугілля після вирубування лісів Амазонії

Поблизу екватора в Африці, Південній Америці, Євразії ростуть вологі екваторіальні ліси. Незважаючи на всю їх значущість, ці ліси зникають із загрозливою швидкістю, їх вирубують для промислових цілей (мал. 168). Як наслідок, в атмосфері накопичується вуглекислий газ, через що значно підвищується температура повітря на планеті. Виникає загроза раптового потепління на Землі.

Повторимо головне

 • Земні багатства називають природними ресурсами, які поділяють на вичерпні та невичерпні.
 • Природокористування — це процес використання природних ресурсів людиною. Нераціональне природокористування — це нерозумне, споживацьке використання природних ресурсів. Раціональне природокористування передбачає таке використання ресурсів, коли людина отримує необхідні їй природні багатства, а природному середовищу не завдається шкода.
 • Забруднення навколишнього середовища виникає під час використання природних ресурсів людиною. Розрізняють природні й антропогенні забруднення. Забруднення поділяються на: механічні, хімічні, фізичні, біологічні.
 • Протягом останніх десятиріч у світі утворилася досить розгалужена система міжнародного співробітництва, спрямована на вирішення проблем взаємодії людини й природи. Міжнародними організаціями з охорони природи є: різні організації ООН, передусім Програма ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП), Міжнародний союз охорони природи (МСОП).


Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.