Географія. 7 клас. Гільберг

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 2. Джерела географічної інформації про материки й океани

Пригадайте: 1. Які ви знаєте джерела географічної інформації? 2. Якими джерелами інформації вам доводилося користуватися?

Джерела вивчення й дослідження материків і океанів. Знання про Землю, її природу, населення та його господарську діяльність накопичувалися протягом тисячоліть. Завдяки дослідженням багатьох сміливих мандрівників і вчених-географів поступово виникла загальна картина сучасного світу. Учені створювали енциклопедії, довідники, підручники, складали карти, відкривали нові землі, розповідали про життя народів світу.

Первинну географічну інформацію збирали за допомогою основних методів дослідження — спостереження та вимірювання. Цими методами користуються під час експедицій і безпосереднього перебування біля об’єкта дослідження. Часто їх застосовують на науково-дослідних кораблях і експедиційних маршрутах. На основі отриманої первинної географічної інформації створюють моделі, макети форм рельєфу, циклонів і антициклонів, природних комплексів тощо.

Описи — це вторинна інформація. Нині функцію опису виконують різноманітні відеозасоби (кіно, радіо, телебачення тощо).

Новим джерелом вторинної географічної інформації є географічна інформаційна система (ПС). Через комп’ютерні програми відбувається зчитування інформації, її аналіз і випуск зібраної географічної інформації.

Нині Землю вивчають із космосу за допомогою автоматичних станцій, штучних супутників, геофізичних ракет (мал. 2). Багато автоматичних станцій відправлено на інші планети для вивчення їх природи. Створюються міжнародні наукові експедиції, відбувається обмін науковою інформацією між ученими різних країн.

Сучасна географія володіє інформацією про геологічне минуле нашої планети, про особливості будови й розвиток кожної геосфери, про компоненти природи, їх взаємозв’язки, які в наш час перебувають під впливом діяльності людини.

Карти материків і океанів, їх класифікація. Географію неможливо вивчати без карт. Географічні карти є основним джерелом вивчення території. Уміння читати географічну карту допомагає отримати корисну інформацію про природу, населення та його господарську діяльність. Географічні карти класифікують за такими ознаками: за охопленням території, масштабом, змістом і призначенням (мал. 3).

За охопленням території розрізняють карти: світові, окремих материків, їх частин, країн.

За масштабом карти поділяють на великомасштабні (масштаб 1:200 000 і більше), середньомасштабні (від 1:1 000 000) і дрібномасштабні (дрібніші за 1:1000 000). Великомасштабні карти називаються топографічними. Дрібномасштабними є світові карти, де земна поверхня зображена узагальнено. Вони не придатні для детальних вимірювань. Більш детально місцевість зображена на середньомасштабних картах.

Мал. 2. Штучний супутник Землі

Мал. 3. Класифікація карт

За змістом (тематикою) географічні карти бувають загальногеографічні та тематичні. На загально географічних картах позначають рельєф, води, населені пункти, шляхи сполучення тощо. Зміст тематичних карт визначає компоненти зображення (явища природи, господарства тощо).

За призначенням географічні карти можна поділити на навчальні, синоптичні, туристичні, навігаційні, військові.

Нині географічні карти широко використовують у різних галузях господарства, а також у навчанні, у культурній і науковій сферах діяльності людини.

Роль карт у житті людини. Карти є значним винаходом людини. Вони виникли навіть раніше, ніж писемність. Карти використовували під час географічних досліджень, на них наносили нові географічні об’єкти. Тому їх можна було використовувати як джерело інформації про місцевість.

Карти дають можливість визначити місце розташування географічних об’єктів та ознайомитися з їх властивостями.

Без карт неможливі експедиційні дослідження, туристичні походи, подорожі, мореплавания, промислове й сільськогосподарське будівництво тощо. Вони є засобом масової інформації і пропаганди наукових знань.

Сучасні дослідження з фізичної та економічної географії не обходяться без глибокого вивчення картографічних матеріалів. За допомогою карт можна проаналізувати особливості природи й господарства, взаємозв’язок виробництва із сировинною базою та споживачами.

Карти потрібні будівельникам залізниць, гідростанцій, працівникам сільського господарства для раціонального використання землі; вони необхідні для спорудження великих промислових і цивільних об’єктів.

Географічна карта є незамінною під час вирішення господарських завдань, пов’язаних із вивченням, охороною, освоєнням території. Розвідки корисних копалин, облік та оцінка сільськогосподарських земель, вод, лісів, проведення меліоративних робіт, проектування доріг, каналів та інших промислових і природоохоронних об’єктів неможливі без карт і планів місцевості. Топографічні карти мають різнобічне застосування у військовій справі, а також у пішохідному туризмі, спортивному орієнтуванні. Карти необхідні морякам, льотчикам, космонавтам, метеорологам і багатьом іншим фахівцям.

Карти в навчальному закладі так само потрібні, як і підручники. Вони не тільки допомагають більш чітко уявити розташування об’єктів і явищ, а й дають можливість установлювати причинно-наслідкові зв’язки та взаємозалежності, які існують між природними й суспільними об’єктами.

Запитання та завдання

  • 1. Поясніть, чому географічні карти є важливим джерелом географічних знань і стали соціокультурним надбанням людства.
  • 2. За якими ознаками класифікують сучасні географічні карти? Наведіть приклади.
  • 3. Який масштаб мають карти шкільного атласу?
  • 4. Назвіть представників професій, які часто використовують карти у своїй роботі.

Сторінка дослідника

Підготуйте повідомлення (презентацію) про значення для людини географічних знань про материки й океани, використовуючи різноманітні джерела інформації.

Цікавий факт

Власником незвичайної карти є А. Енгельбрехт з німецького портового міста Нойштадт. Почавши службу в торговельному флоті в 15-річному віці, він вирішив вести літопис своїх подорожей на спині. Для початку замовив татуювання у вигляді карти півкуль. Після кожного рейсу ця татуйована карта доповнювалася зображеннями пройденого маршруту. Єдина незручність — сам власник може помилуватися незвичною картою лише за допомогою дзеркала.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.