Географія. Рівень стандарту. 11 клас. Гільберг

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Розділ 4. СУСПІЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

Скільки буду жити, буду пізнавати Україну.

Василь Симоненко, український поет

ТЕМА 1. УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА

§ 27. Україна: територія, політико-географічне положення, устрій

Які види географічного положення вам відомі? Пригадайте з курсу історії України, як змінювались кордони нашої держави у ХХ—ХХІ ст. Яке значення мають знання про адміністративно-територіальний устрій держави?

УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА ТА ЇЇ ТЕРИТОРІЯ. Однією з обов'язкових ознак держави є її територія. Державна територія — це частина суходолу, окреслена чіткою визначеною лінією державного кордону, яка відділяє територію цієї держави від території інших держав або від території, яка не належить жодній з існуючих держав (наприклад, океан чи море) та на яку поширюється суверенітет і влада певної держави (мал. 100).

Мал. 100. Компоненти державної території України

• Користуючись малюнком 109, назвіть складові державної території.

Державна територія виконує дві важливі функції:

 • визначає просторові межі здійснення державної влади (територіальні межі державного суверенітету) через окреслення лінії державного кордону;
 • виконує просторове структурування державної влади (своєрідний територіальний розріз органів державної влади для її кращої організації та здійснення на місцях).

Найважливішими особливостями території держави є її цілісність і недоторканність.

Державна територія України, статус якої визначають Конституція і закони України, формувалася разом з державою як один з її головних атрибутів. Остаточне формування сучасної державної території України завершилось у 1954 р. (включення до її складу Кримського півострова).

Межі державної території України, окреслені її кордонами із сусідніми державами, визначились у результаті правонаступництва й підтверджені після проголошення в 1991 р. незалежності, двосторонніми угодами України про державний кордон з усіма країнами-сусідами.

• Який політичний статус має АР Крим у системі українського та міжнародного права?

Згідно з Конституцією України, наша країна — унітарна, суверенна й демократична держава, парламентсько-президентська республіка.

Відкриваємо Україну

Від 17 травня 2017 р. діє безвізовий режим для громадян України в зоні Шенген.

ПОЛІТИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ УКРАЇНИ. Політико-географічне положення України можна схарактеризувати на двох рівнях — глобальному та регіональному.

Глобальне політико-географічне положення країни — її відношення до всіх важливих осередків політичної та військової могутності у світі.

• Які види географічного положення ви знаєте? Які сучасні політичні події найбільше вплинули на політико-географічне положення України?

Наша держава розташована в Європі — головному театрі політичного суперництва великих держав світу. Реалізація масштабних міждержавних економічних і військово-політичних союзів у цій частині світу безпосередньо впливає на Україну. Розширення НАТО на схід привело до того, що наша держава має на заході державні кордони з країнами-членами цієї організації. Так само ці країни Східної Європи є членами ЄС. Україна офіційно проголосила курс на інтеграцію до цих міждержавних організацій. Провідні великі держави Європи та США є активними учасниками переговорного процесу в Мінську з мирного врегулювання збройного конфлікту на Донбасі. Також США постачає певні види військової техніки та обладнання, надсилає інструкторів з підготовки кадрів для Збройних сил України. За ініціативи вищих органів влади цієї держав на підтримку України було впроваджено санкції щодо Росії, до яких долучились більшість країн Європи.

Регіональне політико-географічне положення — положення країни відносно системи країн і політичних процесів у межах регіону, де розташована ця країна.

• Назвіть інші країни Європи, що мають подібну особливість свого регіонального політико-географічного положення.

Україна розташована у східній частині Європи й належить до невеликої групи країн цієї частини світу, що не входять до складу її головних міждержавних інтеграційних об'єднань. Окремі політики сусідніх держав виступають із заявами щодо змін існуючих державних кордонів України, зміни політико-адміністративного статусу її окремих регіонів, підтримують деструктивні політичні сили в межах держави.

Особливістю сучасного регіонального політико-географічне положення України є існування територій у її складі, які не підконтрольні уряду України, та безпосереднє сусідство з невизнаною псевдодержавою на частині території, прилеглої безпосередньо до території України, Республіки Молдови. Це значно ускладнює розвиток прикордонних територій. Особливою формою транскордонної співпраці є функціонування добровільних об'єднань — єврорегіонів, які покликані координувати зусилля регіонів і місцевих органів влади на пожвавлення взаємодії між населенням на прилеглих до державного кордону територіях.

ПОЛІТИКО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ. Державний кордон — лінія і вертикальна поверхня, яка проходить по цій лінії, що визначає межі державної території по суходолу, воді, у надрах землі й повітряному просторі. Якщо західні кордони Україна успадкувала від СРСР і вони були не лише визнані міжнародним співтовариством, а й належним чином демарковані, то східні кордони залишались лише адміністративними межами між колишніми союзними республіками, і вони не були чітко визначені. Таким чином, неможливо було встановити, яким господарюючим суб'єктам держав-сусідів належить той чи інший вид майнового комплексу в прикордонні, розмежування земельних ділянок, інфраструктурних об'єктів. Усе це значно ускладнювало господарську діяльність у прикордонні. (Поясніть чому.)

Від часу проголошення незалежності України триває процес делімітації (нанесення на топографічні карти лінії проходження державного кордону) та демаркації (установлення прикордонних стовпів, облаштування прикордонної смуги, створення відповідної інфраструктури контролю за перетином і перебуванням) державних кордонів з колишніми союзними республіками. Сьогодні не вирішеним залишається питання визначення лінії проходження державного кордону в Азовському й Чорному морях. Анексія Кримського півострова у 2014 р. значно ускладнила вирішення цього питання. Таким чином, постає питання юрисдикції нафто- й газопромислів на шельфі, законності ведення геологічної розвідки корисних копалин, товарного рибальства та комерційного судноплавства в територіальних водах до чіткого встановлення їхніх точних меж.

Після політичних і воєнних подій 2014 р. в Україні виник специфічний різновид державного кордону — лінія розмежування на території частини Донецької і Луганської областей та по адміністративній межі між АР Крим і Херсонською областю. Вони мають відповідне облаштування.

Євроінтеграційний курс України, проголошений 2014 р., сприяв перетворенню державних кордонів із країнами-членами ЄС на кордон, що об'єднує. Упровадження режиму вільного переміщення громадян України у країнах Шенгенської зони, активізація співпраці між регіональними органами влади в рамках єврорегіонів, реалізація масштабних інфраструктурних проектів сприяє економічній співпраці з країнами, які є західними сусідами України.

Окреме місце в системі державних кордонів України займає державний кордон з Республікою Молдова. Частина його перебуває під постійним моніторингом представництва ЄС. Це сприяє координації зусиль органів влади з боротьби з нелегальною міграцією та контрабандою.

РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ. Адміністративно-територіальний устрій — це поділ території держави на певні частини, який здійснюють для організації управління територією та населенням, що там проживає.

Реформування адміністративно-територіального устрою в Україні зумовлене тим, що його було створено за часів існування СРСР. Курс на євроінтеграцію передбачає передачу повноважень на місця, посилення ролі місцевого самоврядування в межах створення об'єднаних територіальних громад. Існуюча система централізованого управління за системою «регіон — район/місто обласного значення — місцеві органи влади» за своїми територіальними параметрами, людністю, розподілом владних повноважень і прав не відповідає відповідним нормам ЄС. Тому в рамках євроінтеграційного курсу було розпочато децентралізацію. Основою відповідної реформи є утворення об'єднаних територіальних громад з кількох колишніх місцевих органів влади. Цей процес наразі є добровільним, хоча на завершальному етапі впровадження можливе і примусове утворення відповідних громад у рамках реалізації Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад» (2015 р.). Реалізація цього закону має забезпечити посилення гарантій місцевого самоврядування, підвищення його ролі у вирішенні питань життєдіяльності населення.

Важливою складовою цієї реформи є передача значних повноважень і коштів для їх реалізації центральним органам влади у формі субсидій і субвенцій. Таким чином відбувається децентралізація в Україні. Децентралізація державного управління — це розширення повноважень місцевих органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування за рахунок повноважень центральних органів.

ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ: стисло про головне

 • Державна територія України визнана міжнародними угодами, а політико-адміністративний устрій — Конституцією України та її чинним законодавством.
 • Офіційним зовнішньополітичним курсом України є інтеграція в ЄС і НАТО. Тому основні зусилля центральних органів влади спрямовано на розбудову партнерських відносин із цими міждержавними організаціями та їхніми провідними країнами-членами.
 • Регіональне політико-географічне положення України в Європі має певні специфічні риси — позаблоковість, наявність анексованої території, існування невизнаних псевдодержавних утворень, що контролюють частину її державної території.
 • Ділянки державного кордону України, з одного боку, це кордони з країнами-членами ЄС, з якими інтенсифікується співпраця, а з іншого — лінія розмежування з анексованим Кримським півостровом. Також існує доволі специфічна форма — лінія розмежування сторін на частині території Донецької і Луганської областей. Її було створено в рамках Мінських домовленостей з регулювання конфлікту на Донбасі.
 • Існуючий адміністративно-територіальний устрій України потребує реформування з огляду на євроінтеграційну політику держави. Триває утворення об'єднаних територіальних громад та передача їм частини повноважень і коштів у рамках децентралізації влади.

Знаю і вмію обґрунтувати

 • 1. Що є державною територією? Коли було остаточно сформовано державну територію України?
 • 2. Чим делімітація відрізняється від демаркації?
 • 3. Яка роль історичного минулого в сучасному адміністративно-територіальному поділі України?
 • 4. Які зміни в політико-географічному положенні України відбулися в останні роки? Чи можна їх назвати позитивними? Поясніть свою відповідь.
 • 5. Що таке об'єднана територіальна громада? Обґрунтуйте доцільність їх утворення у вашому районі.

Працюю з картою

Користуючись картою шкільного атласу, встановіть, які країни, що межують з Україною, є членами НАТО. Коли вони приєдналися до цього військово-політичного блоку?

Шукаю в Інтернеті

За даними офіційного сайту Державної прикордонної служби України встановіть, які пункти пропуску через державний кордон є діючими. Поясніть їхнє розміщення.

Генерую ідеї

Відслідкуйте протягом тижня телевізійні канали новин. Розкажіть, з лідерами яких держав зустрічалися перші особи України (Президент, Прем'єр-міністр, Голова Верховної Ради) останнім часом. Які питання обговорювали? З лідерами яких країн контакти на вищому рівні відбуваються найчастіше? Чим це можна пояснити?

Дослідження

Орієнтовні теми (на вибір учня/учениці)

Гельсінські угоди (Заключний акт наради з безпеки і співробітництва в Європі) — програма дій для будівництва єдиної, мирної, демократичної Європи.