Географія. Рівень стандарту. 11 клас. Гільберг

КАРТА ЛІТОСФЕРНИХ ПЛИТ ЗЕМЛІ

1:110000000

ДОРОГІ ДРУЗІ!

У цьому навчальному році ви вивчатимете курс «Географічний простір Землі». Він пов'язаний не тільки з попередніми курсами географії, а й є узагальнювальним, а також інтегрує знання, здобуті на заняттях з астрономії, фізики, економіки, історії, інформатики, біології тощо.

Підручник починається зі вступу. Основна частина підручника складається із чотирьох розділів: «Топографія та картографія», «Загальні закономірності географічної оболонки Землі», «Загальні суспільно-географічні закономірності світу», «Суспільна географія України».

Підручник має практичне спрямування. Різноманітні рубрики й завдання передбачають розгляд найскладніших тем курсу за допомогою виконання практичних робіт, досліджень, проведення дискусій, обговорень, розроблення власних проектів, а також самостійної роботи з літературою, інтернет-ресурсами, економічними, політичними та фізичними картами, обробки й аналізу статистичних і картографічних матеріалів.

Коли будете працювати з підручником, вам траплятимуться такі рубрики:

Цілісний світ — інформація про політичну, економічну, культурну, науково-освітню взаємодію країн, їхню єдність у розв'язуванні глобальних проблем, впровадження ідей сталого розвитку.

Відкриваємо Україну — рубрика, яка розширить пізнання нашої країни й дасть змогу зіставляти її досягнення в економічній і господарській діяльності зі світовими тенденціями.

Унікальний досвід — досягнення у впровадженні інноваційної економічної діяльності, інформація про нові господарські об'єкти та їхнє значення в розвитку країн.

Дізнайтеся більше — інформація, яка має пізнавальне й виховне значення.

Запам'ятайте: стисло про головне — узагальнена інформація після кожного параграфа, що відображає основний зміст і головну ідею теми уроку. Сприятиме повторенню й запам'ятовуванню вивченого матеріалу.

Після кожного параграфа вміщено блок перевірочних запитань і завдань. Він має рубрики: «Знаю і вмію обґрунтувати», «Працюю з картою», «Шукаю в Інтернеті», «Генерую ідеї», містить прості й складніші запитання, творчі завдання. Подано алгоритми виконання практичних робіт, тематику досліджень. Ці матеріали знадобляться вам для виконання практичних робіт, досліджень, реалізації проектів, формування висновків, доведення власної точки зору під час дискусій тощо.

Така структура підручника допоможе реалізувати на уроці компетентнісний і діяльнісний підходи до навчання, а також зробить навчання цікавим, ефективним і корисним.

Висловлюємо надію на те, що підручник вам сподобається, стане вашим помічником під час вивчення географії й дасть можливість підготуватися до ЗНО.

Успіхів вам!

ВСТУП

Географічна освіта необхідна для розвитку відповідальних та активних громадян сьогодення і майбутнього світу.

Міжнародна хартія географічної освіти (1995 p.)

§ 1. Головні завдання географії в сучасному світі

• Що вивчає фізична та економічна і соціальна географія?

ГЕОГРАФІЯ ЯК СИСТЕМА НАУК. Географія бурхливо розвивається. У XX ст. зроблено чимало нових відкриттів у всіх сферах географічної науки. Географія — наука, яка вивчає просторовий прояв природи, населення та господарства різних регіонів і Землі в цілому. Це ціла система природничих і суспільних наук. Усі вони вивчають будову географічної оболонки, її складових, причини розвитку тих чи інших природних явищ і процесів, аналізують соціально-економічні та екологічні проблеми тощо. Система географічних наук складається з окремих дисциплін (мал. 1).

Мал. 1. Система географічних наук

До самостійних наук належать: фізична географія, соціально-економічна географія, історична географія, картографія, геоінформатика, комплексні та прикладні науки. Фізична географія вивчає природу поверхні Землі та її різноманітні ландшафти. Соціально-економічна географія вивчає територіальну організацію суспільства та його складових частин — населення, економічної, соціальної, політичної сфер. Обидві ці науки є основними відгалуженнями географії. Картографія — наука про географічні карти, методи та способи їх створення й використання. Картографії належить особливе місце в географії, адже карти використовують не лише географічні науки, а й у господарській практиці — наприклад, у лісовому господарстві, у військовій справі, авіації, судноплавстві тощо.

Геоінформатика — наука, технологія і прикладна діяльність, пов'язані зі збором, збереженням, обробкою, аналізом і відображенням просторових даних, а також із проектуванням, створенням і використанням географічних інформаційних систем.

Різні компоненти природи вивчають окремі науки про Землю — науки, що займаються вивченням планети Земля. Вони відокремилися від географії внаслідок накопичення великої кількості наукових знань про Землю й у зв'язку з необхідністю глибокого вивчення різних компонентів природи та економіки. Це — геоморфологія, океанологія, гідрологія, географія ґрунтів, біогеографія.

У кожної галузі географії є свій предмет досліджень, але він пов'язаний і з іншими науками. Географічна наука має справу з простором і людиною в часі, розуміючи, що саме на людині зосереджена більша частина досліджень. Географія чимало може дати іншим наукам і чимало отримати від них.

ОБ'ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕОГРАФІЇ — це частина матеріального світу, явища, певні властивості, а також зв'язки між ними, що мають просторовий прояв і можуть бути картографовані.

Упродовж останніх десятиліть у географії дедалі більше уваги приділяють вивченню просторових закономірностей різних форм діяльності людства. Тому стала поширеною точка зору про те, що об'єктом вивчення всієї географії є географічне середовище (ойкумена) — як частина географічної оболонки, яка суттєво змінена внаслідок життєдіяльності людства. Географічне середовище формується в результаті впливу суспільства на довколишню природу впродовж конкретного історичного етапу. При цьому основа географічного середовища залишається природною, але на неї діє велика кількість чинників суспільного характеру. Таким чином більшість ландшафтів є антропогенізованими.

Залежно від об'єкта дослідження географічні науки поділяють на фізико-географічні — досліджують природу Землі, ландшафти, природні процеси та явища, що відбуваються на поверхні планети; соціально-економічні — досліджують географічне розміщення населення й виробництва, умови й особливості його розвитку в різних країнах і районах. Вони утворюють різні геосистеми.

Поміркуйте, як саме людина має враховувати у своїй діяльності знання про взаємозалежність складових географічної оболонки.

ПОНЯТТЯ «ГЕОСИСТЕМА». РІВНІ ГЕОСИСТЕМ. Геосистеми — природні системи різних рівнів, які охоплюють взаємодіючі частини літосфери, гідросфери, біосфери й атмосфери. Компоненти геосистеми пов'язані між собою циклами перетворення речовин і потоками енергії, процесами гравітаційного переміщення твердого матеріалу, вологообміном, біогенною міграцією хімічних елементів. Людина впливає на ці територіальні системи. Така геосистема є більш-менш однорідною ділянкою оболонки Землі з однотипними фізико-географічними умовами, певною сукупністю біоти, характерним для неї речовинно-енергетичним обміном, видами господарського використання. Отже, кожна геосистема — це окремий ландшафт з усією сукупністю видів господарського використання території населенням.

Усі природні компоненти геосистеми (рельєф, гірські породи, приземний шар атмосфери, води, ґрунти, рослинний і тваринний світ) перебувають у постійному взаємозв'язку та розвитку. З розвитком на Землі живих організмів між природними тілами встановилися сталі й тісні генетичні зв'язки, які визначають цілісний характер геосистеми.

Завдяки обміну речовин й енергій геосистема піддається зміні в часі. Завдяки такому обміну між літосферою, атмосферою, біосферою і гідросферою в географічній оболонці утворилися специфічні умови, за яких сформувалось людське суспільство, для якого географічна оболонка стала географічним середовищем.

• Доведіть, що збереження географічної оболонки є необхідною науковою основою раціонального використання в господарстві природних умов і ресурсів, охорони їх і відновлення.

Вирізняють три основні рівні організації геосистем: планетарний, регіональний, локальний (місцевий) (мал. 2).

Мал. 2. Рівні геосистем

Планетарний представлений на Землі географічною оболонкою. До геосистем регіонального рівня належать великі й складні за будовою структурні підрозділи географічної оболонки — фізико-географічні зони, сектори, країни. Під системами локального рівня розуміють відносно прості геосистеми, з яких побудовані регіональні геосистеми, — складові ландшафтів та інші.

ПІЗНАВАЛЬНА ТА КОНСТРУКТИВНА РОЛЬ ГЕОГРАФІЇ. Роль географії в суспільстві визначають, передусім, її пізнавальним і світоглядним значенням. Пізнавальна роль географії полягає в накопиченні та збереженні знань про географічну оболонку та її складові, своєрідність окремих країн і регіонів, а також формуванні географічної картини світу. Єдність і комплексність природи — результат закономірних взаємозв'язків між її компонентами. Географія дає знання про цілісність географічного середовища. У цьому, передусім, і полягає велика практична цінність географічних знань. Ці знання використовують у керуванні соціально-економічним розвитком територій, для обґрунтування регіональної політики та регіональних цільових програм тощо. Для цього застосовують методи конструктивної географії.

Конструктивна географія виникла на стику традиційних фундаментальних складових географічної науки: природничої, соціальної, економічної, ландшафтознавства, раціонального природокористування та охорони природи. Їх взаємов'язок яскраво проявляється в сучасних складних процесах техногенізації й антропогенізації навколишнього середовища.

Зростає конструктивна роль країнознавства в пошуках раціонального устрою країн: створюють схеми територіальних структур і мереж, розробляють принципи територіальної організації природно-заповідної мережі, напрями оптимізації середовища проживання людини. Географія відіграє важливу роль у сфері зовнішніх економічних і політичних зв'язків, сприяючи підвищенню рівня їхньої ефективності, шляхом формування географічної культури влади, підприємців, дипломатів. Це вкрай важливо у зв'язку з інтеграцією регіонів і країн у єдину систему світового господарства в рамках процесу глобалізації.

Нині створено мережі автоматизованих геоінформаційних систем (ГІС) як комплекси різноманітних, але взаємопов'язаних баз інформації про природні, економічні, соціальні, політичні та культурні явища і процеси на локальному, регіональному, національному, міжнародному рівнях.

Нині великого значення набули географічні знання для впровадження екологічних способів виробництва, розвитку туризму та рекреації. Географічні знання потрібні кожній людині. Обираючи професію, людина повинна керуватися не тільки вподобаннями, а й розуміти, які професії й чому матимуть попит. Таким чином знання географії допоможуть усвідомити своє місце та роль у житті.

ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ: стисло про головне

 • Географія — система природничих і суспільних наук.
 • Об'єктом вивчення сучасної географії є географічна оболонка, населення та господарська діяльність.
 • Геосистема — природна система різних рівнів, яка охоплює взаємодіючі частини літосфери, гідросфери, біосфери й атмосфери.
 • Виокремлюють три основні рівні організації геосистем: планетарний, регіональний, локальний.
 • Найважливіший аспект шкільної географії — формування світогляду, інтелектуального та професійного кругозору майбутнього громадянина.

Знаю і вмію обґрунтувати

 • 1. Що вивчає фізична та соціально-економічна географія?
 • 2. Зазначте, що є об'єктом вивчення фізичної та соціально-економічної географії.
 • 3. Чи впливає географічне середовище на розвиток суспільства?
 • 4. Складіть схему взаємозв'язків усіх оболонок Землі.
 • 5. Розташуйте запропоновані геосистеми в ієрархічній послідовності: фізико-географічна провінція, материк, фізико-географічний район, фація, місцевість, географічна оболонка, природна зона, ландшафт, географічний пояс, урочище.
 • 6. Чи сприяють географічні знання розв'язанню комплексних виробничих і соціальних проблем та прийняттю раціональних і виважених рішень з їх вирішення?

Шукаю в Інтернеті

Користуючись довідковими виданнями й Інтернетом, доберіть цікаву інформацію про такі природничі науки, як геодезія, гляціологія, медична географія.

Генерую ідеї

Які географічні знання ви використовуєте щодня, а які — при обранні місця відпочинку на канікулах? Обґрунтуйте свою думку.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст