Географія. Повторне видання. 9 клас. Бойко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 14. Сільське господарство України. Рослинництво

 • Пригадайте, які типи ґрунтів поширені в Україні. Які з них найродючіші?
 • Охарактеризуйте агрокліматичні ресурси України.

СКЛАД СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА. Україна має давні сільськогосподарські традиції. Осіле землеробство на її території виникло ще в V-IV тисячоліттях до н. е. Наприкінці XIX ст. Україна постачала в Європу значну кількість сільськогосподарської продукції. І в наш час сільське господарство належить до важливих галузей міжнародної спеціалізації нашої держави.

В Україні рослинництво суттєво переважає тваринництво за вартістю продукції — 70 % проти 30 %. Рослинництво охоплює вирощування зернових, технічних, кормових культур, картоплярство, овочівництво, садівництво і ягідництво, виноградарство. Основними видами діяльності у тваринництві є скотарство, свинарство, птахівництво, вівчарство, конярство, бджільництво.

Продукція сільського господарства та продовольчі товари, що виробляє харчова промисловість, забезпечують внутрішній ринок країни і надходять на міжнародні ринки. З України вивозять кормове і продовольче зерно (кукурудзу, пшеницю, ячмінь); насіння соняшнику, ріпаку, сою і олію з них; м’ясні та молочні вироби; мед та плодоовочеву продукцію. Експорт сільськогосподарських і продовольчих товарів щорічно забезпечує понад чверть валютних надходжень країни.

СТРУКТУРА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ. Загальна площа сільськогосподарських угідь в Україні становить 42 млн га (приблизно 70 % її території). У їх структурі різко переважають орні землі (рілля) — 79 %. Меншу частку становлять пасовища та сіножаті (мал. 54). Територія України належить до найбільш розораних у світі (для порівняння: частка орних земель у складі сільськогосподарських угідь у США — 20 %, Франції — 32 %). Найбільш розораними є степова та лісостепова зони; пасовища зосереджені переважно на Поліссі, у Карпатах та південно-східних сухостепових районах, сіножаті — у долинах річок лісової й лісостепової зон, на гірських схилах.

Рекорди світу

Найбільшу кількість сільськогосподарської продукції виробляють у Вінницькій, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській і Київській областях.

Рекорди світу

Середня забезпеченість одного жителя України сільськогосподарськими угіддями більш як удвічі перевищує середньосвітовий показник і становить понад 0,9 га на одну особу.

Мал. 54. Структура сільськогосподарських угідь в Україні

ЧИННИКИ РОЗВИТКУ. Природні умови України сприятливі для розвитку сільського господарства. Переважно рівнинний рельєф, достатня кількість тепла і вологи в період активної вегетації рослин, значні площі родючих ґрунтів дають змогу вирощувати різноманітні сільськогосподарські культури помірної зони і розводити різні види тварин.

Агрокліматичні й ґрунтові ресурси України різноманітні й мають зональний розподіл. На півночі, у зоні мішаних лісів, переважають не надто родючі дерново-підзолисті та торфово-болотні ґрунти. Там середній рівень теплозабезпеченості та достатня, подекуди надмірна вологозабезпеченість. Такі умови сприятливі для вирощування льону-довгунця, картоплі, жита, хмелю. У середній смузі країни, у зонах широколистих лісів і лісостепу, більша теплозабезпеченість і достатнє зволоження, доволі родючі сірі лісові ґрунти й опідзолені чорноземи та найбільш родючі чорноземи типові. Степова зона має високу теплозабезпеченість, але недостатній рівень вологозабезпеченості, родючі чорноземи і темно-каштанові ґрунти. Особливі агрокліматичні умови мають Карпати та Кримські гори.

Серед соціально-економічних чинників важливу роль відіграють трудові ресурси, особливості розселення жителів, давні землеробські традиції українців, характер землеволодіння й аграрна політика держави. В Україні тривалий час земля була в користуванні великих колективних господарств (колгоспів). Проте останніми роками відбулися зміни: розпаювання та роздержавлення землі в сільській місцевості, ліквідація колгоспів як основної форми організації сільськогосподарського виробництва, виникнення фермерських господарств. На сільськогосподарський ринок України вийшли великі транснаціональні корпорації (ТНК).

Певний час розвиток сільського господарства України поєднував екстенсивний та інтенсивний шляхи. Для залучення додаткових земельних площ і поліпшення їх стану здійснювали водну меліорацію — осушення та зрошення земель. Осушення проводили в перезволожених і заболочених районах Полісся, Західної України і північного лісостепу. Зрошувальні землі розташовані на півдні України. Тепер перспективи розвитку сільськогосподарського виробництва пов’язують переважно з інтенсифікацією, що передбачає отримання більших врожаїв сільськогосподарських культур у результаті поліпшення обробітку земель, внесення безпечних добрив, збільшення продуктивності худоби завдяки селекції, покращення кормової бази тощо.

Упродовж останніх років в Україні впроваджують аграрну реформу, яка має на меті переведення сільськогосподарського виробництва на ринкові відносини. Серед першочергових завдань — завершення земельної реформи (зокрема, перетворення землі на товар, що підлягає купівлі-продажу) і розбудова системи державної підтримки дрібних фермерських господарств. Головними напрямами аграрної реформи визначено розвиток ринків збуту, органічне (екологічно чисте) виробництво і якість продукції.

Віднедавна в Україні сформувалися специфічні форми господарювання в аграрній сфері — агрохолдинги. Агрохолдинг — це сукупність материнської та дочірніх компаній, що виробляють і переробляють сільськогосподарську продукцію. Сьогодні в Україні налічують понад півсотні агрохолдингів, які контролюють близько 15 % площі ріллі в країні.

Подорож у слово

Агрохолдинг у перекладі означає: агро- (з лат.) — земельний, пов’язаний із землеволодінням, землекористуванням; холдинг (з англ.) — утримання, зберігання.

Рекорди світу

Найбільшими агрохолдингами в Україні є «Kernel», що володіє 524 тис. га земель, «Ukr Land Farming», МХП, Контіненталь Фармедз Груп.

РОСЛИННИЦТВО. Загалом рослинництво України представлено зерновим, олійним і цукробуряковим напрямами. Доволі розвинене картоплярство та овочівництво. У посівних площах суттєво переважають зернові культури (мал. 55).

Основним видом землеробської діяльності в Україні є зернове господарство — вирощування продовольчих хлібних (пшениця, жито), круп’яних (гречка, просо, рис), фуражних (ячмінь, овес, кукурудза), зернобобових (горох, квасоля) культур. За виробництвом та експортом зерна Україна посідає одне з провідних місць у світі. Найважливіша зернова культура — пшениця. Озиму пшеницю вирощують переважно в степовій і лісостеповій зонах. На сході цих зон, де взимку малий сніговий покрив, переважають посіви ярої пшениці. В Україні лідерами за валовими зборами пшениці є Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, Одеська, Херсонська, Вінницька області (мал. 56). Хоча жито — цінна продовольча культура, але на нього припадає лише 5 % посівних площ.

Подорож у слово

Фуражні культури — ті, що використовують як свіжі, так і висушені (сіно) для годування тварин.

Мал. 55. Структура посівних площ сільськогосподарських культур в Україні (2020 р.)

Ця культура невибаглива до ґрунтово-кліматичних умов, тому вирощують її здебільшого на півночі України, в окремих районах лісостепу, а також у Прикарпатті. Кукурудза — теплолюбна культура. Найбільші її посіви зосереджено в лісостепових районах. Україна входить до п’ятірки найбільших світових виробників кукурудзи, а в країні лідерами за її валовими зборами є Полтавська, Чернігівська, Сумська, Черкаська, Кіровоградська області (мал. 56).

Ячмінь вирощують усюди, але найбільше в степовій зоні. Провідними виробниками ячменю є Одеська, Миколаївська, Дніпропетровська, Херсонська області. Овес невибагливий до ґрунтово-кліматичних умов, тому його вирощують на півночі країни та в Прикарпатті. Кукурудзу, ячмінь і овес використовують не лише як цінні продовольчі, але й як фуражні культури для відгодівлі тварин.

Мал. 56. Виробництво пшениці та кукурудзи на зерно (2020 р.)

РОБОТА З КАРТОЮ

 • 1. Перелічіть області, що забезпечують найбільші обсяги виробництва пшениці.
 • 2. Якими є обсяги виробництва пшениці у вашій області?
 • 3. Назвіть області, в яких обсяги виробництва кукурудзи на зерно найбільші.
 • 4. Якими є обсяги виробництва кукурудзи на зерно у вашій області?

Цінними є й круп’яні культури. Найсприятливіші умови для вирощування вологолюбної гречки сформувалися на Поліссі та в північному лісостепу. Просо — посухостійка, теплолюбна культура, тому його вирощують переважно в степу. Вирощування вологолюбного рису в Україні ускладнене. Найбільші площі посівів були на поливних землях в АР Крим. Однак після російської анексії півострова й припинення подачі туди дніпровської води рисівництво в Криму занепало. Невеликі посіви рису збереглися в Херсонській області, а також у придунайських районах Одеської області.

Зернобобові культури (горох, квасолю, кормовий люпин, вику) вирощують у лісостепу та на Поліссі. Серед цих культур найбільші посівні площі в Україні донедавна займав горох, за валовими зборами якого наша країна є одним з європейських лідерів. Тепер різко зросли посіви й збори сої. Соя потребує достатньо тепла і вологи, тому її основні посівні площі зосереджені в Полтавській, Кіровоградській, Вінницькій, Хмельницькій, Київській областях. За її виробництвом Україна увійшла до десятки світових лідерів. Понад 2/3 вирощеного врожаю знаходить споживачів на зовнішньому ринку, а решту переробляють на корми та олію в Україні.

Мал. 57. Виробництво соняшнику (2020 р.)

Мал. 58. Виробництво ріпаку (2020 р.)

Рекорди світу

Україна посідає другу позицію в рейтингу найбільших експортерів ріпаку в світі, поступаючись лише Канаді (2020 р.)

Провідними технічними культурами, які вирощували в Україні, тривалий час були льон-довгунець, цукровий буряк, соняшник, тютюн, хміль, ефіроолійні та лікарські рослини. Тепер свої позиції зберіг лише соняшник — посухостійка олійна культура, що потребує великої кількості тепла. Найкращі умови для його вирощування сформувалися у степовій та лісостеповій зонах. На відміну від інших технічних культур, посівні площі під соняшником за останні роки суттєво зросли. Найбільші валові збори насіння соняшнику забезпечують Харківська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська та Одеська області (мал. 57). Україна разом з Аргентиною очолюють список світових виробників цієї цінної олійної культури. Різко збільшилися в Україні посівні площі ще двох експортних олійних культур — ріпаку і сої. Ріпак вирощують на заході країни, Поліссі та в лісостепу (мал. 58). У його насінні — понад 50 % олії, яку використовують у лакофарбовому, миловарному, маргариновому виробництвах. Макуху (вичавки) згодовують худобі. За експортом ріпаку Україна займає другу сходинку у рейтингу світових лідерів.

В Україні сформувалися надзвичайно сприятливі ґрунтово-кліматичні умови для вирощування цукрового буряку. Ця культура залежна від тепла, світла й вологи та потребує родючих ґрунтів, тому основним регіоном її вирощування є лісостеп. Ще наприкінці XX ст. Україна посідала значне місце у світі за валовими зборами буряків. Однак зменшення попиту на український цукор спричинило різке скорочення посівних площ. Сьогодні найбільше сіють і збирають цукрового буряку в Хмельницькій, Вінницькій, Полтавській, Тернопільській та Київській областях (мал. 59).

Мал. 59. Виробництво цукрового буряку (2020 р.)

Мал. 60. Виробництво картоплі (2020 р.)

Головними волокнистими культурами в Україні віддавна були льон-довгунець і коноплі — сировина для виробництва тканин та олії. Традиційно основні посіви льону-довгунця зосереджувалися на Поліссі та в Передкарпатті (Чернігівська, Житомирська, Рівненська, Волинська, Львівська області), де нежарке і вологе літо. Упродовж останніх років посівні площі під цією культурою та її валові збори різко скоротилися. Сьогодні цей перспективний для України вид господарської діяльності намагаються відродити.

З технічних культур в Україні вирощують також хміль (на Поліссі — у Житомирській, Рівненській та Хмельницькій областях). Його використовують у пивоварному та фармацевтичному виробництвах. Вирощування тютюну (сировини для виготовлення цигарок) не набуло в Україні великого поширення. Незначні посівні площі тютюну є в Чернівецькій, Вінницькій, Закарпатській областях.

В Україні вирощують і заготовляють чимало лікарських рослин (близько 100 видів). Культивують валеріану, кмин, шавлію, лаванду, м’яту перцеву, фенхель, беладону лікарську та ін. Ефіроолійні культури (троянду, м’яту, коріандр тощо) вирощують на півдні степової зони, найбільше — у Криму.

Важливе значення в рослинництві має картоплярство. Картопля є продовольчою, кормовою і технічною культурою (з неї виробляють крохмаль та спирт). Картоплю вирощують на всій території України, але найвища врожайність — на Поліссі та в лісостепу. За валовими зборами першість утримують Вінницька, Львівська, Чернігівська, Київська, Рівненська області (мал. 60).

Овочівництво розвинене повсюдно, але найбільше — у лісостепу й степу. На півночі та в центральних районах країни переважають такі овочеві культури: капуста, морква, столові буряки, огірки; на півдні — помідори, перець, баклажани, цибуля. Значні площі в Україні займають баштанні культури: гарбузи, кавуни, дині, кабачки, патисони. Основна зона їх вирощування — степова (Херсонська, Миколаївська, Запорізька області).

Рекорди світу

Україна — один зі світових лідерів з виробництва волоських горіхів (5-те місце). У 2020 р. в країні зібрали близько 126 тис. тонн горіхів.

Завдяки м’якому клімату та родючим ґрунтам в Україні розвинене садівництво. Зерняткові породи дерев (яблуні, груші) найкраще плодоносять у лісостепу та на Поліссі, а кісточкові (вишня, черешня, слива, алича, абрикос, персик) — на півдні, у степу. На всій території України поширені ягідники, у яких ростуть полуниці, малина, смородина, аґрус тощо. Найбільші площі садів та ягідників мають Вінницька, Полтавська, Тернопільська, Запорізька області та Закарпаття.

У південній і центральній частинах степу, у передгір’ях Криму та на Закарпатті розвинуте виноградарство. Виноград — теплолюбна і трудомістка культура. Найбільші площі під виноградниками зосереджено в АР Крим, у Закарпатській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

Кормові культури (одно- і багаторічні трави, кормові буряки, кукурудза на зелену масу тощо) вирощують у багатьох регіонах країни, проте найбільше — у лісостепу.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

 • 1. У чому особливість структури сільськогосподарських угідь України? Якою, зокрема, є частка орних земель?
 • 2. Які природні передумови розвитку сільськогосподарського виробництва в Україні?
 • 3. Які культури займають найбільші посівні площі в Україні? Де їх вирощують?
 • 4. Із вирощування яких сільськогосподарських культур Україна входить до десятки світових лідерів?
 • 5. Які відмінності є в спеціалізації овочівництва північних і південних районів України?
 • 6. У яких регіонах розвивають садівництво та виноградарство?

Яка спеціалізація рослинництва у вашому регіоні? Які сільськогосподарські рослини вирощують у вашій місцевості?

ПОПРАЦЮЙТЕ В ГРУПІ

Охарактеризуйте значення, умови вирощування, географію поширення та обсяги виробництва основних технічних культур в Україні:

 • група 1 — цукристих;
 • група 2 — олійних;
 • група 3 — волокнистих;
 • група 4 — ефіроолійних і лікарських.


Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.