Географія. Повторне видання. 8 клас. Довгань

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Тема 5. Зайнятість населення у світі й в Україні

§ 52. Трудові ресурси

Ви дізнаєтесь:

  • що таке трудові ресурси, економічно активне населення
  • про кількість і якість трудових ресурсів
  • про зайнятість населення та безробіття

Пригадайте:

  • що таке населення
  • особливості вікової структури населення світу, регіонів

Світовий досвід показує, що навіть у тому випадку, коли країна не має значних природних ресурсів, вона може досягнути успіхів у розвитку економіки й підвищенні рівня життя. Запорукою цього є населення, яке має високі людські та професійні якості. Прикладом такої країни може бути Японія. За відсутності значних родовищ корисних копалин, обмеженості земельних і водних ресурсів ця країна стала одним зі світових лідерів.

1. Трудові ресурси.

Трудові ресурси — це частина населення країни (регіону), яка має необхідні для трудової діяльності освітній, професійно-кваліфікаційний рівні, фізичний розвиток і стан здоров’я. Їхня кількість і якість має велике значення для розвитку господарства країни.

Головним критерієм для розрахунку кількості трудових ресурсів є вік. У міжнародній статистиці працездатним вважається населення віком від 15 до 65 років. Однак у кожній конкретній державі межі працездатного віку встановлені законом.

Мал. 1. Першою країною світу, що створила пенсійну систему, була Німеччина. Це відбулося наприкінці XIX ст.

У цілому верхня межа працездатного віку визначається середньою тривалістю життя та фінансовими можливостями держави для забезпечення населення пенсіями. Зазначимо, що ресурс робочої сили також становлять пенсіонери й підлітки, які зайняті в господарстві.

Важливими характеристиками трудових ресурсів є не тільки їхня кількість та вікова структура, а й рівень освіти та кваліфікації. Стрімке зростання вимог до цих характеристик обумовлене науково-технічним прогресом.

Сьогодні трудовими ресурсами краще забезпечені високорозвинені країни, адже саме в них найбільшою є частка населення середньої вікової групи. Проте це не єдина перевага таких держав: їхні трудові ресурси мають високий рівень загальноосвітньої та спеціальної підготовки.

Економічна відсталість частини країн світу в поєднанні з невеликою тривалістю життя та значною часткою населення молодшої вікової групи визначають менший рівень забезпечення трудовими ресурсами. Як правило, він не перевищує 45 %, при цьому переважають працівники низької кваліфікації.

2. Економічно активне населення.

Не все населення, що належить до трудових ресурсів, зайняте в суспільному господарстві. Наприклад, значна кількість жінок займається хатнім господарством. Тому поряд із поняттям трудових ресурсів використовується поняття економічно активне населення. Це частина трудових ресурсів, яка пропонує свою робочу силу для виробництва товарів і надання послуг у суспільному господарстві.

У високорозвинених країнах до цієї групи належить понад 45 % жителів. У більшості бідних країн, де населення більш молоде, а рівень розвитку суспільного господарства нижчий, цей показник становить менше 40 %.

Серед економічно активного населення розрізняють осіб, які зайняті економічною діяльністю (вони становлять зайняте населення), та безробітних. До безробітних належать особи віком 15 років і більше, які у визначений період не мали роботи, займалися її пошуками й були готові взятися за неї.

Основним показником безробіття є його рівень. Рівень безробіття — це співвідношення кількості безробітних до загальної кількості економічно активного населення, виражене у відсотках. У різних країнах він коливається в досить широких межах, а середній показник становить 5—8 % (мал. 2).

Мал. 2. Найнижчі показники рівня безробіття мають країни Азії, які в останні десятиліття швидко розвиваються. Тут з усієї кількості економічно активного населення налічується лише 1—5 % безробітних.

У країнах Центральної і Східної Європи безробіття у відкритій формі проявилося в останні 25 років. У ряді країн цей показник перевищує 8 %. У зв’язку з кризовими явищами збільшилася частка населення, зайнятого неповний робочий тиждень.

Особи, які у визначений період не працюють і не шукають роботу, належать до економічно неактивного населення.

3. Зайнятість населення.

Зайнятість населення країн світу в різних галузях господарства має суттєві відмінності. У сільському господарстві зайнято приблизно 40 % економічно активного населення світу. Понад 20 % працює на різних промислових підприємствах. Ще приблизно 40 % зайнято у сфері послуг.

Однак структура зайнятості населення країн різного типу відрізняється. У високорозвинених країнах основна частина населення працює у сфері послуг, а в бідних — у виробничій сфері. Причому в найбільш відсталих країнах понад 60 % економічно активного населення зайнято в сільському господарстві.

Сьогодні головною світовою тенденцією перерозподілу зайнятого населення є збільшення його частки у сфері послуг за рахунок скорочення частки у виробничій сфері, насамперед у сільському господарстві. Це відбувається завдяки підвищенню продуктивності праці в промисловості та сільському господарстві.

Головне

• Трудові ресурси — це частина населення країни (регіону), яка має необхідні для трудової діяльності освітній, професійно-кваліфікаційний рівні, фізичний розвиток і стан здоров’я.

• Частина трудових ресурсів, яка пропонує свою робочу силу для виробництва товарів і надання послуг у суспільному господарстві, є економічно активним населенням. Серед економічно активного населення виділяють зайнятих і безробітних.

• Головною світовою тенденцією перерозподілу зайнятого населення є збільшення його частки у сфері послуг за рахунок скорочення частки у виробничій сфері.

Запитання та завдання для самоперевірки

1. Як ви розумієте поняття «трудові ресурси»? 2. Які розбіжності існують у межах працездатного віку між країнами світу? Чим їх можна пояснити? 3. Чим економічно активне населення відрізняється від трудових ресурсів? 4. Яким є рівень безробіття в різних країнах світу? 5. Чим викликане збільшення частки економічно активного населення, зайнятого у сфері послуг?

Поміркуйте

1. Чому багатьом країнам Європи загрожує нестача трудових ресурсів? 2. У більшості високорозвинених країн існує парадокс: поряд із безробітними в цих країнах є вільні робочі місця. Поясніть причини такого явища. 3. Деякі країни, наприклад Китай, не мають загальнонаціональної пенсійної системи. Пенсії в цій країні виплачують лише держслужбовцям і людям, зайнятим у промисловому виробництві. Із чим це пов'язано?

Працюємо самостійно

З'ясуйте, які країни ЄС мають високий рівень безробіття і яких заходів вони вживають, щоб знизити його.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.