Географія. Повторне видання. 8 клас. Довгань

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Тема 2. Розселення

§ 46. Густота населення світу й України

Ви дізнаєтесь:

  • що таке густота населення
  • які чинники обумовлюють відмінності в густоті населення
  • про особливості сучасного розселення у світі та Україні

Пригадайте:

  • основні напрямки міграцій
  • відмінності в показниках природного приросту між регіонами світу

Зміни в густоті населення країн у першу чергу обумовлені природним і механічним рухами. У давнину найбільше значення для розвитку міграційних процесів мали природні чинники. Люди прагнули селитися в місцях зі сприятливим кліматом та умовами для розвитку землеробства. Згодом почали набувати значення соціально-економічні чинники. Зокрема, це міграції з менш розвинених регіонів (країн) до більш розвинених. У наш час населення у світі також розміщене нерівномірно.

1. Територіальні відмінності густоти населення та чинники, які на них впливають.

Густота населення — це показник кількості постійного населення, що припадає на одиницю площі (зазвичай 1 км2) певної території. В історії людства він змінювався зі зростанням кількості населення, і недивно, що найбільші зміни відбулися у XX — на початку XXI ст. Якщо в 1950 р. середня густота населення світу становила 18 осіб/км2, то в 1983 р. — 34 особи/км2, а сьогодні вона наближається до 52 осіб/км2. При цьому густота населення окремих регіонів і країн суттєво відрізняється. Це залежить від природних, історичних, соціально-економічних та демографічних чинників.

На сьогодні можна виділити певні закономірності в розміщенні населення.

• Найбільш залюдненими є території помірного (крім північних районів), субтропічного й субекваторіального поясів зі сприятливими для проживання населення кліматичними умовами.

• Майже все населення світу проживає в постійних населених пунктах. У тимчасових поселеннях живе невелика кількість кочівників: бедуїни в пустелях Північної Африки та Аравії, кочові цигани, північні народи, які займаються оленярством, тощо.

• Майже 2/3 жителів Землі проживає в Азії.

• Основна частина населення зосереджена у 200-кілометровій смузі вздовж узбережжя Світового океану.

• Понад половина людства живе на низинних ділянках — не вище 200 м.

Близько 15 % території Землі становлять неосвоєні області. На карті густоти населення вони зафарбовані в білий колір — це райони з вкрай несприятливими природними умовами. Насамперед це Антарктика, острови Арктики включно з Гренландією (мал. 1), пустелі, високогірні масиви (Тибет, Гімалаї, Кордильєри, Памір, Тянь-Шань), тундра, лісотундра й тайга. Освоєння цих районів потребує додаткових зусиль і витрат, тому має бути виправдано економічно або зумовлено певними причинами.

Мал. 1. Густота населення острова Гренландія — лише 0,027 особи/км2. Більшість жителів зосереджена на південно-західному узбережжі. Їх основні заняття — полювання й рибальство.

У цілому приблизно 70 % населення проживає на 7 % території суходолу Землі. За допомогою карти густоти населення можна виділити найбільш залюднені райони світу. Це Східна Азія (у першу чергу території в нижній течії річок Хуанхе та Янцзи), Південна Азія (басейн річки Ганг), Західна Європа та північний схід США.

2. Густота населення України.

Густота населення України значно вища за середній показник у світі та становить 70 осіб/км2, хоча має тенденцію до зменшення.

Значними є внутрішні відмінності в густоті населення України (мал. 2). Якщо загалом найбільший цей показник на сході, то серед окремих областей також виділяються Львівська та Чернівецька області (116 та 112 осіб/км2 відповідно).

Мал. 2. Густота населення України.

До малозаселених належать такі території:

  • гірські райони Карпат, де освоєння території утруднене рельєфом;
  • Полісся, де значні площі зайняті лісами й болотами, а ґрунти мають низьку родючість (у Чернігівській області зафіксовано найнижчий показник для України — 33 особи/км2);
  • посушливі райони степових областей, передусім Херсонської та Миколаївської (їхнє заселення, освоєння, а згодом розвиток господарства стримувалися браком водних ресурсів).

Для України характерний високий показник густоти сільського населення в західній частині, особливо в Чернівецькій, Івано-Франківській, Закарпатській та Тернопільській областях. Це вказує на давні традиції землеробської праці, які склалися на території нашої Батьківщини.

Головне

• Густота населення окремих регіонів і країн залежить від природних, історичних, соціально-економічних та демографічних чинників.

• Найбільш населеними у світі є території помірного (крім північних районів), субтропічного й субекваторіального поясів, серед регіонів — Східна й Південна Азія та Західна Європа.

• Густота населення України значно більша за середній показник у світі та становить 70 осіб/км2.

• Значними є внутрішні відмінності в густоті населення України. Якщо загалом цей показник найбільший на сході країни, то серед окремих регіонів виділяються Львівська й Чернігівська області.

Запитання та завдання для самоперевірки

1. Які чинники впливають на густоту населення? 2. За допомогою карти густоти населення світу в атласі визначте райони з низькою густотою населення, поясніть їх географію. 3. Назвіть відмінності в густоті населення між регіонами світу. 4. Які країни мають найвищий показник густоти населення? Що їх об'єднує? 5. Визначте особливості розселення на території України. Чим вони пояснюються?

Поміркуйте

1. Як сучасні міграції впливають на густоту населення окремих регіонів, країн? 2. Чому зараз основним чинником зміни густоти населення є природний приріст?

Працюємо самостійно

Деякі вчені використовують поняття «перенаселення». З'ясуйте, що воно означає та яких регіонів стосується. Висловіть свою думку щодо перенаселення Землі й окремих регіонів (країн).

Працюємо в групах

Визначте регіони України з найбільшою і найменшою густотою населення. 1. За картою густоти населення України (с. 235) визначте області з найбільшою та найменшою густотою населення. 2. З'ясуйте, чим можна пояснити ці відмінності. 3. У висновку зазначте, які чинники впливали (впливають) на густоту населення України.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.