Географія. Повторне видання. 8 клас. Довгань

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 42. Раціональне природокористування

Ви дізнаєтесь:

 • що таке моніторинг довкілля
 • які проблеми природокористування існують в Україні
 • про основні напрямки раціонального природокористування

Пригадайте:

 • що таке раціональне та нераціональне природокористування

Усі ми хочемо дихати свіжим повітрям, пити чисту воду та споживати натуральні продукти. А що ми робимо для цього? Чи знаєте ви, що 1/30 території нашої країни зайнята сміттєзвалищами! Кожен українець за рік залишає 300 кг сміття, а викиди й відходи транспорту та промисловості ще більші. Що можна зробити для покращення екологічної ситуації? Насамперед треба навчитися раціонально використовувати багатства, які надає нам природа.

1. Моніторинг довкілля.

Однією з важливих складових природоохоронної діяльності є моніторинг навколишнього середовища. Моніторинг довкілля (від латин. monitor — той, що контролює, попереджає) — комплекс систематичних спостережень та контролю за навколишнім середовищем. Він здійснюється з метою раціонального використання природних ресурсів та охорони довкілля, прогнозування масштабів неминучих змін.

Залежно від мети дослідження розрізняють моніторинг компонентів географічної оболонки (атмосфери, гідросфери, літосфери, біосфери), екологічний моніторинг, моніторинг чинників впливу та джерел забруднення тощо.

В Україні розроблення та впровадження системи моніторингу довкілля розпочалося в 1992 р.

На численних постах спостережень і метеостанціях, що розташовані в різних містах України, здійснюється оцінка стану атмосферного повітря, ведеться спостереження за хімічним складом опадів та снігового покриву, відстежується кислотність опадів. Тут досліджують хімічний склад та якість поверхневих вод України, здійснюють контроль стану води у водоймах, вибірково обстежують забруднення ґрунтів пестицидами, нітратами, промисловими токсичними речовинами тощо. Після аварії на ЧАЕС в Україні особлива увага приділяється спостереженням за радіаційним забрудненням атмосферного повітря, поверхневих вод і опадів. За узагальненими даними всіх станцій та пунктів спостережень щорічно розробляється «Національна доповідь про стан навколишнього середовища в Україні».

Особливу цінність для проведення моніторингу навколишнього середовища становлять об’єкти природно-заповідного фонду. Тут вивчають зміни у стані рідкісних природних угруповань, зникаючих видів флори та фауни. Біосферні заповідники утворюють систему глобального моніторингу довкілля.

2. Проблеми природокористування в Україні.

Природокористування — сукупність усіх форм використання природно-ресурсного потенціалу та заходів із його збереження.

Тривалий час природокористування в Україні було нераціональним. На жаль, Україна може являти наочний приклад усього спектра екологічних проблем сучасності. Високий рівень концентрації промислового виробництва та сільського господарства, хижацьке використання природних ресурсів протягом тривалого часу призвели до високого ступеня виснаження природних багатств, забруднення навколишнього середовища, погіршення здоров’я населення. Надмірна експлуатація земель та використання мінеральних добрив зменшили площу й підірвали родючість наших чорноземів, отруїли ґрунти, річки, озера й моря (мал. 1). Фахівці, що проводять моніторинг навколишнього середовища, стверджують, що екологічна ситуація в Україні стає більш загрозливою.

Мал. 1. Масове вирубування лісів призводить до скорочення лісистості території України.

Отже, зрозуміло, що на сьогодні наша країна потребує кардинальних змін у ставленні до свого природно-ресурсного потенціалу.

3. Природокористування в умовах сталого розвитку.

Сталий розвиток — це розвиток суспільства, що дозволяє задовольняти потреби нинішнього покоління, не завдаючи при цьому шкоди можливостям майбутніх поколінь для задоволення їхніх потреб. Сталий розвиток визначено Організацією Об’єднаних Націй як основний напрямок розвитку людської цивілізації на XXI ст., оскільки інший шлях призведе до екологічної катастрофи світового масштабу. Україна приєдналася до міжнародних ініціатив, узявши до уваги основні ідеї та принципи, задекларовані на Конференції ООН із навколишнього середовища і розвитку (1992 р.). Було започатковано процес змін, спрямованих на збереження властивостей природних компонентів і природно-ресурсного потенціалу країни.

Обов’язковою складовою сталого розвитку суспільства є раціональне природокористування, що забезпечує збереження природних ресурсів.

Основні напрямки раціонального природокористування:

 • комплексне використання мінерально-сировинних ресурсів, утилізація відходів виробництва;
 • впровадження ресурсозберігаючої техніки та технологій, екологічно безпечних видів транспорту;
 • широке використання в різних сферах господарювання вторинної сировини;
 • відновлення родючості земель шляхом застосування новітніх технологій господарювання;
 • ефективне регулювання лісокористування, підтримання продуктивності лісів, активне лісовідновлення;
 • здійснення моніторингу навколишнього середовища;
 • збереження рекреаційних ресурсів, розширення об’єктів природно-заповідного фонду та екологічної мережі.

У запровадженні напрямків раціонального природокористування велика роль належить державі, яка забезпечує державну стратегію використання й охорони природних ресурсів. Одним із пріоритетних напрямів державної природоохоронної політики є подальший процес інтеграції України до ЄС у галузі охорони навколишнього середовища, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

Водночас не менш важливим у досягненні гармонії відносин між людиною та природою є й наша безпосередня участь. Ми повинні усвідомити, що якісне життя — це насамперед якісне навколишнє середовище і здоров’я. Дотримуючись елементарних правил, кожен із нас може зробити свій внесок у поліпшення довкілля.

Головне

• Моніторинг довкілля є дієвим засобом природоохоронної політики, яка здійснюється відповідно до екологічних прогнозів.

• Реальна ситуація природокористування в Україні на сьогодні є кризовою, що обумовлене нехтуванням протягом тривалого часу об’єктивних законів розвитку та необхідністю відтворення природно-ресурсного потенціалу.

• Дотримання принципів раціонального природокористування дозволить відновити порушені взаємозв’язки в екосистемах та запобігти загостренню екологічних проблем.

Запитання та завдання для самоперевірки

1. У чому полягає суть моніторингу навколишнього середовища? Які види спостережень за станом довкілля проводять в Україні? 2. Що таке природокористування? Доведіть на конкретних прикладах, що в Україні переважає нераціональне природокористування. 3. Поясніть зміст поняття «сталий розвиток». 4. Назвіть основні напрямки раціонального природокористування.

Поміркуйте

Який особистий внесок у покращення стану навколишнього середовища свого рідного краю ви можете зробити?

Працюємо самостійно

Дослідіть наслідки, які сталися в навколишньому середовищі України після аварії на Чорнобильській АЕС. Дізнайтеся, які види спостережень здійснюються в зоні відчуження. Коли території, що зазнали радіоактивного забруднення, стануть безпечними для людей? Підготуйте повідомлення за результатами своєї роботи.