Географія. Повторне видання. 8 клас. Довгань

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 31. Районування природних ландшафтів

Ви дізнаєтесь:

  • що таке районування природних ландшафтів
  • про одиниці районування природних ландшафтів України

Пригадайте:

  • що таке ландшафт
  • які класи та типи ландшафтів є в Україні

Вам уже відомо, що будь-який великий ландшафт (природний комплекс) складається з більш дрібних і простих ландшафтів. Серед них є зональні (їх формування обумовлено широтним розподілом тепла й вологи по земній поверхні) та азональні (обумовлені геолого-геоморфологічними чинниками). Для систематизації знань про ці ландшафти використовують поняття «районування».

1. Поняття про районування природних ландшафтів.

Районування природних ландшафтів, або фізико-географічне районування, — це система територіального поділу земної поверхні. В Україні такий поділ ґрунтується на виявленні системи підпорядкованих один одному природних ландшафтів (країн, зон, підзон, провінцій, областей, районів). Ці природні ландшафти характеризуються внутрішньою єдністю та неповторністю компонентів природи (мал. 1).

Мал. 1. Фізико-географічне районування.

Провідним чинником, що визначає різноманітність ландшафтів, є клімат. Оскільки він має виражені зональні особливості, то й ландшафти, які утворюються під його впливом, підпорядковані закону широтної зональності. Ви вже знаєте, що інший підхід полягає в тому, що визначальним чинником формування ландшафтів є геолого-геоморфологічні умови території. Цей чинник не пов’язаний із широтною зональністю, його називають азональним.

2. Одиниці районування природних ландшафтів.

Найбільшою одиницею районування природних ландшафтів України є фізико-географічна країна. Це велика територія, що виділяється за розташуванням у межах великих форм рельєфу та належністю до потужних тектонічних структур. Фізико-географічна країна характеризується єдністю геологічної будови, спільністю великих форм рельєфу, атмосферних процесів, специфічними проявами географічної зональності або вертикальної поясності. У межах фізико-географічної країни переважає один клас ландшафтів (рівнинний або гірський). В Україні виділяються три країни: Східноєвропейська рівнина, Українські Карпати й Кримські гори. У складі фізико-географічної країни виділяють менші за розмірами та простіші за внутрішньою будовою комплекси: у рівнинній фізико-географічній країні це природні зони, у гірській — вертикальні пояси.

Фізико-географічними (природними) зонами називають великі частини фізико-географічних поясів із подібними кліматичними умовами, однорідними ґрунтами, рослинним і тваринним світом. Ви знаєте, що основна частина території України розташована в межах помірного поясу. Тут виділяють такі природні зони: мішаних і широколистяних лісів, лісостепову і степову. Вони мають близьке до широтного простягання. Кожній із природних зон відповідає певний тип ландшафту.

У межах фізико-географічної (природної) зони за переважанням ландшафтів певного підтипу виділяються фізико-географічні підзони. У зоні степів на території України це північностепова, середньостепова та південностепова (сухостепова) підзони.

Фізико-географічна провінція (край) — це частина природної зони (або підзони), що виділяється за особливостями геологічної будови та рельєфу й рівнем континентальності клімату (він залежить від положення території щодо океанів); у горах — за характером вертикальної поясності. У складі провінції (краю) виділяються фізико-географічні області.

Найменша одиниця регіонального природного районування — фізико-географічний район. У його межах переважає один вид ландшафту. На рівнинах фізико-географічний район характеризується однорідною геологічною будовою, переважанням одного типу рельєфу, подібним кліматом, однотипним поєднанням умов зволоження, ґрунтів, рослинних і тваринних комплексів (мал. 2).

Мал. 2. Класифікація ландшафтів та фізико-географічного районування.

Районування природних ландшафтів має велике значення для розробки проектів раціонального й ефективного використання природних ресурсів, обґрунтування спеціалізації сільськогосподарського виробництва (насамперед рослинництва), проведення меліоративних робіт.

Одним із засновників вітчизняного ландшафтознавства був Каленик Іванович Геренчук (1904—1984 рр.) (мал. 3). У 1964 р. він уперше детально описав ландшафти західної частини України. Загалом питанням природного районування території України вчений присвятив 28 наукових праць. Також він склав ландшафтні карти, написав підручник та кілька навчальних посібників.

Мал. 3. К. І. Геренчук — видатний український фізико-географ, ландшафтознавець і геоморфолог.

Головне

• Районування природних ландшафтів України передбачає поділ її території, що ґрунтується на виявленні системи підпорядкованих один одному природних ландшафтів, які характеризуються внутрішньою єдністю й неповторністю компонентів природи.

• До одиниць районування природних ландшафтів України належать фізико-географічні країни, пояси, зони, підзони, провінції (краї), області, райони.

• Провідним чинником, що визначає різноманітність ландшафтів, є клімат.

• Розташування країн, зон, підзон, провінцій та областей (для окремих територій) можна визначити за картою фізико-географічного районування.

• Одним із засновників вітчизняного ландшафтознавства був К. І. Геренчук.

Запитання та завдання для самоперевірки

1. Що передбачає фізико-географічне районування України? 2. Яку інформацію можна отримати з карти фізико-географічного районування? 3. Назвіть найбільшу одиницю районування природних ландшафтів України. Чим вона характеризується? 4. Які природні зони виділяють у межах території України? 5. Дайте визначення поняття «фізико-географічна провінція (край)». 6. Яке практичне значення має районування природних ландшафтів? 7. Розкажіть про внесок К. І. Геренчука в розвиток вітчизняного ландшафтознавства.

Поміркуйте

Чому провідним чинником, що визначає різноманітність ландшафтів, є клімат?

Працюємо самостійно

У поняття «ландшафт» є кілька значень. З'ясуйте, чим вони відрізняються.

Дослідження

Ландшафти своєї місцевості, їх освоєння і використання

1. Пригадайте, що таке ландшафт і які чинники впливають на його розвиток.

2. З'ясуйте, які ландшафти є у вашій місцевості.

3. Виберіть ландшафт (схил балки, яру, берега, заплава, озеро, болото, пагорб тощо), характерний для вашої місцевості.

4. Зберіть відомості про особливості його рельєфу, гірських порід, поверхневих і ґрунтових вод, мікроклімату, ґрунтів, рослинного і тваринного світу.

5. Дослідіть, як він використовується й охороняється людиною.

6. Опишіть вибраний ландшафт.

7. У висновку зазначте, які чинники обумовили розвиток цього ландшафту.