Географія. Повторне видання. 8 клас. Довгань

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Тема 7. Ландшафти України

§ 30. Ландшафт як просторово-цілісна система

Ви дізнаєтесь:

  • що таке ландшафт
  • якими є основні чинники розвитку ландшафтів
  • про класифікацію ландшафтів

Пригадайте:

  • що таке природний комплекс, приклади природних комплексів різного розміру
  • як утворюються антропогенні ландшафти

Найголовнішим у фізичній географії є поняття ландшафту (природного комплексу). Саме завдяки йому географічна наука цілісна й дає найбільш повне уявлення про те, як побудована та частина планети, у якій з’явилися перші люди і з якої сьогодні бере все необхідне для свого розвитку людська цивілізація.

1. Поняття про ландшафти.

Ландшафти — це територіальні комплекси, що являють собою порівняно однорідні ділянки (сегменти) географічної оболонки. Вони є результатом складної й тривалої взаємодії природних компонентів. Зазвичай ландшафт включає ділянку земної кори зі своїми гірськими породами та рельєфом, поверхневі й підземні води, що належать до нього, повітря приземного шару атмосфери (його багаторічний стан характеризується кліматом), ґрунти та угруповання організмів (рослини та тварини) (мал. 1).

Мал. 1. Взаємодія природних компонентів ландшафту.

Існують і дрібні форми ландшафтів. Це можуть бути яр, балка, річкова тераса, горб і навіть їхні частини (дно яру, один зі схилів балки тощо).

2. Чинники розвитку ландшафтів.

Внутрішню будову кожного ландшафту визначають процеси обміну речовиною та енергією. Ви вже знаєте про особливості кругообігу води і біологічного кругообігу. У них головною рушійною силою є сонячна енергія, що надходить на Землю у вигляді тепла й світла.

Разом із кругообігом речовин відбувається й кругообіг енергії. За його допомогою енергія Сонця ланцюгом передається іншим учасникам кругообігу, забезпечуючи його постійне повторювання, а також перетворюється на енергію повітряних і водних потоків.

Свою роль відіграє і внутрішня енергія Землі. Вона обумовлює зміни форм рельєфу, у тому числі планетарних — материків та океанічних западин, а також утворення й подальше перетворення (у поєднанні із зовнішніми чинниками) гірських порід.

Кругообіги є циклічними та взаємозалежними, а тому утворюють на Землі загальний глобальний кругообіг речовин та енергії, що формує ландшафтну (географічну) оболонку, забезпечує її існування та розвиток.

Отже, основними природними чинниками розвитку ландшафтів є сонячна енергія, внутрішня енергія Землі, а також процеси обміну речовиною та енергією.

Звичні для нас ландшафти України сформувалися в останні 10 тис. років. Їх компоненти продовжують змінюватися під дією природних чинників, але в останні століття поряд із ними на ландшафти впливає ще один чинник — діяльність людини.

3. Класифікація ландшафтів.

Метою класифікації ландшафтів є виявлення їх істотних особливостей за певними ознаками. Зазвичай використовується така система одиниць: клас і підклас, тип і підтип, вид. Класи ландшафтів виділяють на основі відмінностей у тектонічній будові та рельєфі. Вони бувають гірські й рівнинні. В Україні є два класи ландшафтів: рівнинні східноєвропейські та гірські (карпатські й кримські). У свою чергу, рівнинні ландшафти поділяються на підкласи низовинних та височинних ландшафтів, а гірські — на передгірні, низькогірні, середньогірні, високогірні ландшафти тощо (мал. 2).

Мал. 2. Ландшафти України.

Типи й підтипи ландшафтів виділяють за забезпеченістю теплом і вологою, що обумовлює схожість ґрунтово-рослинного покриву та тваринного світу. На рівнинній частині України розрізняють такі типи ландшафтів, формування яких пояснюється широтною зональністю: мішаних лісів, широколистяних лісів, лісостеповий і степовий. Останній поділяється на три підтипи — північностеповий, середньостеповий та південностеповий (сухостеповий).

Як окремий тип ландшафту розглядають заплави, а іноді й район Південного берега Криму. Формування заплавних ландшафтів обумовлене зволоженням ґрунтовими водами, вологолюбною рослинністю, чітко визначеними природними межами.

Карпатські гірські ландшафти займають близько 5 % території. У їхньому складі виділяють підтипи: лісостепові, широколистяні лісові, мішані лісові, субальпійські й альпійські. Ландшафти Кримських гір поділяють на лісостепові посушливі, широколистяні й мішані лісові, лучно-лісові й лучно-степові (яйлинські).

Особливості ландшафтної структури України (розташування класів, типів та видів) можна з'ясувати за допомогою карти ландшафтів. При її укладанні використано принцип, за яким у формуванні ландшафтів головна роль відводиться тектонічній будові, рельєфу, клімату, водам, ґрунтам, рослинності й тваринному світу, які перебувають у постійній взаємодії. Із карти видно, що переважаючим класом ландшафтної структури України є рівнинні ландшафти, які займають близько 94 % території України, для решти характерні гірські ландшафти. Зверніть увагу, що вид ландшафту має свою унікальну назву: у найбільш повному варіанті вона включає інформацію про тип (підтип), до якого він належить, рельєф, гірські породи, ґрунт та рослинність.

Зміна ландшафту, створеного природою, часто відбувається в результаті цілеспрямованої діяльності людини. Ця діяльність може призвести до суттєвої (іноді докорінної) зміни компонентів природного ландшафту, і тоді формуються антропогенні ландшафти. Вони найбільш характерні для районів, давно заселених людьми. Тут мало зберігся природний рослинний покрив, майже немає диких тварин, є свої кліматичні особливості.

Антропогенні ландшафти можна поділити на культурні та акультурні. Для захисту й збереження культурних ландшафтів міжнародна організація ЮНЕСКО зарахувала найбільш унікальні з них до об’єктів Світової спадщини (мал. 3).

Мал. 3. Панорама Старого міста Львова. У 1998 р. Ансамбль історичного центру Львова було включено до Світової спадщини ЮНЕСКО.

Між антропогенними й природними комплексами немає чіткої межі, оскільки на Землі діють загальні закономірності, наприклад у розподілі тепла й вологи. У вашій місцевості можуть зустрічатися як природні, так і антропогенні комплекси.

Головне

• Ландшафти — це територіальні комплекси, що являють собою порівняно однорідні ділянки (сегменти) географічної оболонки. У широкому розумінні поняття «ландшафт» є синонімом поняття «природний комплекс».

• Основними природними чинниками розвитку ландшафтів є сонячна енергія, внутрішня енергія Землі, а також процеси обміну речовиною та енергією.

• Зазвичай використовується така система одиниць при класифікації ландшафтів: клас і підклас, тип і підтип, вид. Особливості ландшафтної структури України можна визначити за картою ландшафтів.

• Антропогенні ландшафти є результатом господарської діяльності людини, що призвела до зміни компонентів природних ландшафтів.

Запитання та завдання для самоперевірки

1. Що таке ландшафт? 2. Чому поняття ландшафту (природного комплексу) є найголовнішим у фізичній географії? 3. Назвіть основні природні чинники розвитку ландшафтів. 4. За якою ознакою виділяються класи ландшафтів? 5. Як утворюються антропогенні ландшафти?

Поміркуйте

1. Який чинник розвитку ландшафтів можна назвати найважливішим? Поясніть свою думку. 2. Чому антропогенні комплекси почали формуватися впродовж останніх століть?

Практичне завдання

Складіть у зошиті схему «Класифікація ландшафтів».

Працюємо самостійно

З'ясуйте, які види господарської діяльності людини впливають на стан ландшафтів, розташованих у вашій місцевості.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.