Географія. Повторне видання. 8 клас. Довгань

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Тема 5. Рослинність

§ 28. Рослинний покрив

Ви дізнаєтесь:

  • про видовий склад рослинності України
  • про закономірності поширення рослинного покриву
  • що таке рослинні ресурси
  • про Червону і Зелену книги України

Пригадайте:

  • які види рослин характерні для природних зон мішаних лісів, лісостепів та степів Євразії
  • які рослини характерні для низинних та верхових боліт
  • особливості реліктових та ендемічних видів рослин

Важко переоцінити роль рослин для природи й населення. Щорічно вони утворюють мільйони тонн органічної речовини, підтримують газовий склад атмосфери, забезпечуючи її киснем. Рослини є сировиною для виробництва різних видів продукції.

1. Різноманітність рослинності.

Рослинність є одним із найважливіших компонентів природи. Цей компонент містить сукупність рослинних угруповань у складі різних видів рослин, що населяють відносно однорідну територію та перебувають між собою у складних взаємовідносинах. В Україні основними типами рослинних угруповань є ліси, степи, луки та болота. Їх розподіл у першу чергу залежить від клімату, а тому відповідає законам зональності й вертикальної поясності. Також на географію рослин впливають рельєф, ґрунт, поверхневі та ґрунтові води, а в останні століття — і людина.

Сучасний склад рослинності України налічує понад 27 тис. видів. Зосередженням великої кількості різноманітної флори є ліс. Ліси розміщені на території країни дуже нерівномірно: найбільше їх в Українських Карпатах і Поліссі, найменше — у степу (лише 4 % від його площі). У лісах України налічується понад 200 деревних і чагарникових порід, зокрема: сосна, дуб (мал. 1), бук, ялина, береза, ясен, ялиця, граб, осика, липа, клен, вільха, верба. Хвойні породи становлять менше половини. Є чагарники (ліщина, малина, калина, глід тощо).

Мал. 1. Дуб — найважливіша лісоутворююча порода. Відомо близько 450 його видів. Дуб має міцну довговічну деревину. Кору дуба використовують для отримання дубильних речовин і як в'яжучий засіб у медицині, жолуді є кормом для тварин.

В Україні культивуються десятки видів рослин, а також різновиди, завезені з інших країн (біла акація, пірамідальна тополя, канадський дуб).

У зоні степів для дерев не вистачає вологи, тому переважає посухостійка трав’яна рослинність. Степи являють собою рівнинні території, які в природних умовах були вкриті суцільним або майже суцільним покривом із ковили, типчака, тонконога та інших рослин (мал. 2).

Мал. 2. Ковила — одна з найпоширеніших посухостійких рослин степу.

Значною видовою різноманітністю відрізняється лучна рослинність. Це пов’язано з більш сприятливими кліматичними умовами, у першу чергу з порівняно високою вологістю. Найбагатшими за різноманітністю флори є заплавні луки, які щороку затоплюються під час весняної повені. На них поширені злакові, трав’яні та бобові культури: тонконіг, тимофіївка, лисохвіст, костриця лучна, деревій, пирій повзучий, конюшина, люцерна. Заплавні луки являють собою чудові природні сіножаті й пасовища.

Болотяну рослинність об’єднує середовище з високою зволоженістю. Рослинність верхових боліт бідна й невибаглива, на них переважають мохи, чагарники (журавлина, багно болотяне), трапляються низькорослі сосни, берези. Серед мохів найбільш поширений сфагнум (мал. 3). На низинних болотах крім мохів зустрічаються трави (наприклад валеріана лікарська), очерет, осока, хвощ, верба, береза, вільха, рідше — лохина болотна.

Мал. 3. Мох сфагнум використовується в будівництві (як утеплювач), у медицині, квітникарстві. Він росте й поширюється дуже швидко та має здатність вбирати й утримувати в собі значну кількість води (у 10—20 разів більше за власну вагу).

2. Рослинні ресурси, їх охорона й відтворення.

Рослинні ресурси — це всі види рослин, які ростуть на певній території (включаючи водні об’єкти) і використовуються або можуть бути використані людиною. Практичне значення мають всі типи рослинних угруповань. У природному вигляді або після переробки рослини використовуються як корм для худоби, сировина для виробництва багатьох видів промислової продукції (продукти харчування, напої, папір, столярні вироби, меблі, лаки, фарби), як лікарські засоби.

Рослинні угруповання відіграють важливу роль у природі. Особливо велике значення має ліс. Зокрема, він є «захисником» повітря, водойм, ґрунтів. Людина використовує ліси для потреб лісового й мисливського господарства; із рекреаційно-оздоровчою, науково-дослідною, санітарно-гігієнічною, історико-культурною, спортивною метою.

Зараз лісистість нашої країни становить 17,6 %. Проте екологічно стабільне середовище досягається за рівня лісистості щонайменше 20 %. Тому проводяться державні заходи, спрямовані на підвищення цього показника. Так, щорічні обсяги відтворення лісів становлять 50—60 тис. гектарів, що перевищує площу вирубки. У країні працюють 1,9 тис. розсадників, які вирощують до 350 млн саджанців на рік. Спеціалізована служба займається захистом лісів від шкідників.

Великої шкоди лісам завдають пожежі, що здебільшого виникають у результаті порушення правил поведінки в лісових масивах та випалювання рослинності на сільськогосподарських угіддях.

Найбільше від господарської діяльності людини постраждали степи. Одним із результатів активного використання земель стало те, що не залишилося степів у їх первісному вигляді. На території цієї природної зони вирощують сільськогосподарські рослини й розводять худобу. Степи розорані, степова рослинність здебільшого знищена, інтенсивно розвиваються ерозійні процеси.

3. Червона та Зелена книги України.

Рідкісні рослини і тварини, а також види, що перебувають під загрозою зникнення, занесені до Червоної книги України. У виданні Червоної книги України за 2009 р. наведено відомості про 542 види тварин та 826 видів рослин і грибів. Серед рослин тут є тис ягідний та ялівець високий (реліктові види), сосна Станкевича, рястка гірська та пізньоцвіт Фоміна (ендеміки).

Рослинні угруповання, що потребують охорони, занесені до Зеленої книги України. У ній подано відомості про сучасний стан 800 рідкісних, таких, що перебувають під загрозою зникнення, та типових природних рослинних угруповань, що потребують охорони. Найбільше в ній представлені угруповання, у яких ростуть реліктові, ендемічні й рідкісні види, наприклад угруповання букових лісів, високоялівцевих рідколісь, формації люцерни скельної.

Майже половина всіх ендемічних і близько третини рідкісних та зникаючих видів ростуть у Карпатах і Криму.

Одним зі шляхів охорони об’єктів Червоної та Зеленої книг України є створення заповідників та інших природоохоронних територій (мал. 4).

Мал. 4. Національний природний парк «Синевир». Тут розташоване найбільше в Горганах верхове болото, на якому ростуть 15 рідкісних і зникаючих видів рослин. Серед них — журавлина дрібноплода, шейхцерія болотна, осока малоквіткова, лікоподієла заплавна, що занесені до Червоної книги України.

Головне

• Рослинність України являє собою сукупність рослинних угруповань у складі різних видів рослин, що населяють відносно однорідну територію та перебувають між собою у складних взаємовідносинах.

• В Україні основними типами рослинних угруповань є ліси, луки, степи та болота.

• Ліс має велике природоохоронне значення. Він захищає ґрунт від водної та вітрової ерозії, затримує вологу, закріплює піски, є середовищем існування тварин.

• Рідкісні рослини і тварини, а також види, що перебувають під загрозою зникнення, занесені до Червоної книги України. Рослинні угруповання, що потребують охорони, занесені до Зеленої книги України.

Запитання та завдання для самоперевірки

1. Що таке рослинні угруповання? Які їх типи ви знаєте? 2. Які рослини характерні для лісів України? 3. Чому лучні угруповання є природними пасовищами? 4. Назвіть особливості болотяної рослинності. 5. Дайте визначення поняття «рослинні ресурси». 6. Яку роль відіграють ліси в природі та житті людини? 7. Із якою метою створені Червона та Зелена книги України?

Поміркуйте

1. Які рослини ви вважаєте найбільш корисними? Чому? 2. Як ви розумієте санітарно-гігієнічну функцію лісів? 3. Чому степ іноді називають «лісом навпаки»? 4. Чи відновиться рослинний покрив степів, характерний для минулого цієї природної зони, якщо припинити на їх території господарську діяльність?

Практичне завдання

Ознайомтеся зі змістом Зеленої книги України в інтернет-джерелах. Знайдіть відомості про найбільш цікаві для вас типові природні рослинні угруповання. Складіть картосхему їх поширення.

Працюємо самостійно

Зберіть відомості про лікарські рослини вашої місцевості. Підготуйте повідомлення про одну з них.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.