Географія. Повторне видання. 8 клас. Довгань

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 2. Географічні дослідження території України

Ви дізнаєтесь:

  • які географічні відомості про територію України збереглися з минулого
  • про внесок у дослідження України Геродота, Г. Л. де Боплана, С. Л. Рудницького та інших вчених
  • про особливості сучасних географічних досліджень

Пригадайте:

  • що вам відомо про географічне пізнання Землі
  • імена мандрівників та вчених-географів, які мають українське походження

Вивчати свою країну дуже важливо та цікаво, але це потребує зусиль. Будь-який дослідник скаже, що для цього необхідні не лише цілеспрямованість і наполегливість, але й сила знань. Знання про нашу Батьківщину накопичувалися протягом багатьох століть. Спочатку значний внесок зробили мандрівники та вчені з інших країн. Згодом основну роль відігравали роботи українських дослідників. Вони й зараз наполегливо працюють, щоб вирішити проблеми, які стосуються природи, населення України та його господарської діяльності.

1. Географічні відомості про територію України в минулому.

Територія України була заселена від давніх часів. Уже тоді люди мали елементарні знання про навколишнє середовище, що передавалися від покоління до покоління та збагачувалися. Люди були невід’ємною частиною природи, вони знали район свого проживання та могли зобразити його у вигляді найпростіших малюнків.

У VII—V ст. до н. е. на чорноморському узбережжі було засновано грецькі міста-держави. Тому перші письмові відомості про землі сучасної України належать давньогрецьким вченим. Особливе місце серед них посідає Геродот (між 490 і 480 — близько 425 рр. до н. е.), який близько 450 р. до н. е. відвідав Скіфію (так тоді називали південну частину України). Згідно зі свідченнями Геродота, ці землі являли собою велику рівнину з дуже родючими полями та багатими пасовищами. Тут займалися землеробством і скотарством, полюванням, збирали мед диких бджіл. Зважаючи на значення річок, що забезпечують водою та рибою, Геродот описав вісім із них, зокрема Істр (Дунай), Борисфен (Дніпро), Тірас (Дністер), Танаїс (Дон), Гіпаніс (Південний Буг).

У картографічних творах територію України вперше відобразив давньогрецький вчений Клавдій Птолемей (близько 87—165 рр. до н. е.).

У часи Раннього Середньовіччя про територію України згадувалося також у працях візантійських та арабських авторів.

Достовірні відомості про природу та населення нашої Батьківщини можна отримати з давньоруських літописів.

Перші картографічні праці, присвячені саме Україні, належать французу за походженням, військовому інженеру, картографу й архітектору Гійому Левассеру де Боплану (близько 1595—1673 рр.). На картах Боплана вперше було використано назву «Україна» (мал. 1).

Мал. 1. Україна в картографічних творах Г. Л. де Боплана (1648 р.). Французький картограф «відкрив» для світу значну територію Правобережної України та басейну Дніпра, точно зобразивши на карті близько 1300 об'єктів, у тому числі вказавши майже 1000 назв населених пунктів і 150 назв річок.

У праці Г. Л. де Боплана «Опис України» (1650 р.) йдеться про найбільші річки України, її клімат, рослинний і тваринний світ, населені пункти, шляхи, ремесла, звичаї та побут жителів. Зокрема, про Київ Г. Л. де Боплан писав: «Це стародавнє місто розмістилося на плато, на вершині гори, яка панує з одного боку над усією місцевістю, а з іншого — над Борисфеном, що протікає біля підніжжя цієї гори. Поміж нею і згаданою річкою розташований новий Київ».

2. Дослідження території України в період становлення та розвитку наукових основ сучасної географії.

У другій половині XIX ст. було відкрито Південно-Західний відділ Російського географічного товариства та перші кафедри географії в університетах. Відділ утворився з ініціативи Павла Платоновича Чубинського (1839—1884 рр.) та інших українських діячів (мал. 2). Вони проводили статистичні, географічні, історичні, етнографічні та лінгвістичні дослідження на території України.

Мал. 2. Π. П. Чубинський — український етнограф, народознавець, фольклорист, поет, громадський діяч. У своїх працях він прагнув якомога повніше описати всі сторони життя українського народу.

Одна з найяскравіших постатей вітчизняної географічної науки — дійсний член Всеукраїнської Академії наук Степан Львович Рудницький (1877—1937 рр.) (мал. 3). Його вважають засновником української наукової географії. Значну увагу вчений приділив дослідженню рельєфу України. Декілька ґрунтовних праць С. Л. Рудницького присвячено будові долини найпотужнішої річки Західної України — Дністра та Карпатським горам.

Мал. 3. С. Л. Рудницький — засновник української наукової географії. Автор понад 150 праць із фізичної географії, антропогеографії, історичної й політичної географії, картографії та краєзнавства.

У 1910—1914 рр. С. Л. Рудницький видав книгу, яка стала першим підручником із географії України, написаним українською мовою. За сприяння вченого в Харкові було створено Український науково-дослідний інститут географії та картографії. С. Л. Рудницький заклав основи створення географічних карт, займався розробкою карт та шкільних атласів; брав участь у виданні першої української енциклопедії. Також вчений організував експедиційні роботи в Придніпров’ї та Донбасі.

Важливий внесок у дослідження території України зробили П. А. Тутковський, К. І. Геренчук, А. М. Краснов, Π. І. Броунов, В. В. Докучаев, Г. М. Висоцький та інші вчені.

3. Сучасні географічні дослідження території України.

Сучасні географічні дослідження охоплюють різні напрямки та мають регулярний характер. Вони спрямовані на розв’язання нагальних проблем: пошук нових родовищ корисних копалин, зокрема паливних; вивчення ландшафтів та їхніх компонентів; оцінку та прогноз кількості, складу та рівня життя населення; спостереження за станом навколишнього середовища; охорону природи України; зменшення екологічних наслідків господарської діяльності. Над цим працюють науково-дослідні інститути Національної академії наук України, а саме Інститут географії, Український гідрометеорологічний інститут, Інститут геологічних наук, Інститут геофізики, Інститут гідробіології, Інститут демографії та соціальних досліджень, географічні факультети вищих навчальних закладів та інші (мал. 4, 5).

Мал. 4. Будинок Президії Національної академії наук України в Києві.

Результатом роботи українських вчених стало відкриття нових родовищ корисних копалин (зокрема природного газу); здійснення заходів із ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС; покращення екологічної ситуації в ряді регіонів країни; обґрунтування розміщення господарських об’єктів; створення картографічних творів та баз даних; підготовка прогнозів щодо стану природних об’єктів, можливих стихійних явищ, змін кількості та складу населення.

Мал. 5. Петро Григорович Шищенко (народився 1936 р.) — український вчений у галузі географії та екології. Доктор географічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України.

Головне

• Перші письмові відомості про землі сучасної України належать давньогрецьким вченим. Особливе місце серед них посідає Геродот.

• Перші картографічні твори, присвячені Україні, належать Г. Л. де Боплану.

• Дійсний член Всеукраїнської Академії наук С. Л. Рудницький є засновником української наукової географії.

• Сучасні географічні дослідження спрямовані на розв’язання нагальних проблем суспільства.

Запитання та завдання для самоперевірки

1. Коли та завдяки чому з'явилися перші письмові відомості про землі сучасної України? 2. Як описував Скіфію Геродот? 3. Охарактеризуйте внесок Г. Л. де Боплана в дослідження території України. 4. Із якою метою було створено Південно-Західний відділ Російського географічного товариства? Яку науково-дослідну роботу він здійснював? 5. Розкажіть про дослідження С. Л. Рудницького. 6 Назвіть характерні риси сучасних географічних досліджень.

Поміркуйте

1. Для чого давнім людям були необхідні елементарні знання про навколишнє середовище? 2. У чому полягає унікальність праць Г. Л. де Боплана, що присвячені Україні? 3. Чим відрізняються сучасні географічні дослідження від досліджень минулого?

Практичне завдання

За підручником і додатковими джерелами інформації складіть у зошиті таблицю «Видатні дослідники території України», зазначивши прізвище та ім'я, роки життя, основні досягнення вчених.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.