Географія. Повторне видання. 8 клас. Довгань

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 15. Особливості природних умов території України в різні геологічні ери

Ви дізнаєтесь:

  • які таємниці приховують гірські породи та викопні органічні рештки
  • як змінювалися природні умови території України протягом геологічної історії

Пригадайте:

  • назву та тривалість останнього періоду кайнозойської ери

Чим пояснюється різноманітний склад гірських порід, потужність, послідовність та характер їх залягання на території України? Вчені вважають, що це обумовлено зміною фізико-географічних умов протягом геологічної історії. Фізико-географічний розвиток минулого вивчає наука палеогеографія.

1. Як можна дізнатися про природні умови минулих часів.

Відновити палеогеографічні події минулих геологічних епох вченим допомагають дослідження складу гірських порід, скам’янілих решток живих організмів, які в них залишилися. Наприклад, наявність морської фауни дозволяє не тільки дійти висновку щодо існування морів, але й визначити їхні глибини, загальні фізико-географічні характеристики — були вони теплі чи холодні, із якими басейнами поєднувалися. Про те, що раніше на території було море, свідчить накопичення вапняків, або глауконітових порід (як і фосфорити, мінерал глауконіт утворюється в холодних морях). В умовах посушливого клімату (найчастіше — у великих лагунах і затоках) утворюються солі та гіпси. Для утворення вугілля необхідне потужне накопичення рослинної маси, тому наявність вугленосних шарів свідчить про жаркі й вологі умови.

Такі дослідження є дуже важливими, оскільки крім наукової цінності дозволяють зрозуміти умови формування корисних копалин, пояснити розташування та будову форм рельєфу.

2. Основні події геологічної історії України.

Послідовність етапів змін палеогеографічних умов на території України відображена в таблиці (див. форзац 1).

3. Зміна природних умов протягом антропогену.

Особливістю фізико-географічних умов антропогенового періоду (останнього періоду кайнозойської ери) є періодичні похолодання, що супроводжувалися утворенням льодовиків. Зокрема, під час дніпровського зледеніння (290—240 тис. років тому) льодовики рухалися двома «клинами» — долинами Дону та Дніпра в глиб України, оминаючи Придніпровську та Середньоруську височини.

Постійні вітри в прильодовикових районах переносили пил, що відкладався й накопичувався на рівнинах. Поступово пил ущільнювався та перетворювався на леей та лесоподібні суглинки — гірські породи, що нині вкривають 70 % площі України (мал. 1). На їхній поверхні з часом сформувалися відомі українські чорноземи.

Мал. 1. Відслонення лесоподібних суглинків у Рибальському кар'єрі на Дніпропетровщині.

Уперше ідею формування лесів біля підніжжя льодовика та їх важливу роль обґрунтував видатний український вчений Павло Аполлонович Тутковський (мал. 2).

Мал. 2. П. А. Тутковський — один з основоположників геології та географії України. У його доробку налічується понад тисяча наукових праць.

В антропогені територія України, за винятком вузької берегової смуги в Причорномор’ї, зазнала підняття. У цих умовах відбувалося поглиблення річкових долин, нагромадження переважно континентальних відкладів: лесоподібних суглинків, глин, пісків, супісків тощо. Їх середня потужність становить 10—20 м.

4. Вплив геологічної будови та тектоніки на діяльність людей.

Від складу та будови шарів гірських порід і рухів земної кори залежать особливості рельєфу земної поверхні, розміщення родовищ корисних копалин. Також гірські породи безпосередньо впливають на ґрунти та рослинний світ, що на них розвиваються. Переважання рівнинного рельєфу, багатства земних надр, надзвичайно родючі ґрунти з давніх часів сприяли активному господарському освоєнню території нашої країни.

Головне

• Складність і різноманітність геологічної будови території України є результатом тривалої зміни фізико-географічних умов протягом геологічної історії.

• Сучасні природні компоненти та комплекси України значною мірою сформувалися під впливом природних процесів антропогену.

• Палеогеографічні умови розвитку території, її геологічна та тектонічна будова позначаються на діяльності людей, які там живуть.

Запитання та завдання для самоперевірки

1. Які дослідження здійснюють вчені для відтворення природних умов минулих часів? Визначте мету цих досліджень. 2. Проаналізуйте історію геологічного розвитку території України. Установіть: 1) у який період морські басейни в межах України займали найбільшу площу; 2) коли відбулося остаточне загальне підняття території України. 3. Укажіть основні події, що зумовили формування гірських порід протягом антропогенового періоду. 4. Що таке леси? Визначте їх роль у формуванні ґрунтів України.

Працюємо самостійно

Проведіть власне дослідження змін фізико-географічних умов, що відбулися на території України протягом антропогенового періоду під впливом діяльності людини.