Географія. Повторне видання. 8 клас. Довгань

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 13. Тектонічна будова

Ви дізнаєтесь:

  • про загальні особливості тектонічної будови території України
  • як тектонічна будова позначається на рельєфі території нашої країни

Пригадайте:

  • тектонічні структури, про які ви дізналися під час вивчення географії материків та океанів у 7 класі
  • який зв'язок існує між розташуванням тектонічних структур та основних форм рельєфу

Формування та розміщення великих форм рельєфу в першу чергу обумовлене тектонічною будовою території. Для того щоб виявити та пояснити цей зв’язок у межах України, необхідно дослідити особливості основних тектонічних структур, їх взаєморозташування. Допоможе вам у цьому зіставлення карти тектонічної будови та фізичної карти України.

1. Основні тектонічні структури.

Ви вже знайомі з великими тектонічними структурами — платформами та областями складчастості.

Платформи є великими ділянками континентальної земної кори з досить плоскою поверхнею та двоповерховою будовою. Платформам у рельєфі відповідають рівнини. Так, у межах Східноєвропейської платформи сформувалася Східноєвропейська рівнина.

Залежно від потужності осадового чохла та характеру повільних тектонічних рухів у межах платформ виділяють щити та плити (мал. 1).

Мал. 1. Тектонічні структури: а) щит; б) плита.

Щит — геологічна структура, тектонічно стійке підняття фундаменту платформи. Щитам у рельєфі зазвичай відповідають височини.

Плита — частина платформи, перекрита потужним (більше 500 м) чохлом осадових порід. Унаслідок тектонічних опускань у межах плит (не слід плутати їх із літосферними плитами!) утворюються западини та прогини. На поверхні в їх межах, як правило, розміщені низовини, хоча нерідко тут зустрічаються й височини.

Області складчастості утворюються в межах рухливих поясів у зонах взаємодії літосферних плит унаслідок стискання багатокілометрових товщ гірських порід. Це приводить до формування складчастих гір. На відміну від платформ, області сучасної складчастості характеризуються значною інтенсивністю рухів.

2. Карта тектонічної будови.

Карта тектонічної будови є тематичною картою, що відбиває особливості будови земної кори в межах України (мал. 2).

Мал. 2. Тектонічна будова.

Аналіз карти свідчить, що більша частина території України належить до Східноєвропейської платформи, яка має давній кристалічний фундамент. Крім неї, є більш молоді за віком утворення — Західноєвропейська та Скіфська платформи, складчасті системи Альпійського (Середземноморського) рухливого поясу.

У складі Східноєвропейської платформи виділяються більш дрібні тектонічні структури: Український щит, Волино-Подільська плита, Галицько-Волинська западина, Донецька складчаста споруда тощо.

3. Платформні структури та їх зв'язок із рельєфом.

Український щит простягається 1000-кілометровою смугою через усю територію України уздовж середньої течії Дніпра. Щит є піднятою ділянкою платформи. Породи його кристалічного фундаменту подекуди виходять на поверхню (мал. 3). У сучасному рельєфі Українському щиту відповідають Придніпровська та Приазовська височини.

Мал. 3. Єлисеївський кар’‎єр у селі Єлисеївка (Приморський район Запорізької області). Виходи гранітних порід Українського щита.

На схід від Українського щита розташована Дніпровсько-Донецька западина, заповнена шарами осадових порід потужністю до 12—18 км. Це одна з найбільших западин Східноєвропейської платформи. У її межах сформувалася Придніпровська низовина. На крайньому сході западина переходить у Донецьку складчасту споруду, що виражена в сучасному рельєфі Донецькою височиною. Ця тектонічна структура утворилася в другій половині палеозойської ери і не належить до Східноєвропейської платформи.

На захід від Українського щита розміщені Волино-Подільська плита та Галицько-Волинська западина. Докембрійський фундамент цих тектонічних структур залягає на глибинах від 2000 до 7000 м. Глибина залягання фундаменту в різних частинах неоднакова. Із підняттями фундаменту пов’язані горбисті пасма та кряжі Подільської та Волинської височин, зануренню відповідає Поліська низовина.

На південь від Українського щита розташована Причорноморська западина, яка є південною окраїною Східноєвропейської платформи. У рельєфі до неї приурочена Причорноморська низовина.

Скіфська плита, що на півдні межує зі Східноєвропейською платформою, охоплює рівнинну частину Криму, прилеглу частину шельфу Чорного моря та більшість дна Азовського моря.

4. Складчасті системи.

До тектонічних структур Альпійського (Середземноморського) рухливого поясу в межах України належать складчасті системи Карпатських та Кримських гір.

Карпатська складчаста система утворилася в кайнозойську еру під час альпійського горотворення (мал. 4). До неї входять Передкарпатський прогин, безпосередньо складчаста споруда та Закарпатська западина. У сучасному рельєфі складчастим спорудам відповідають пасма Карпатських гір, Передгірний прогин виражений Передкарпатською височиною, Закарпатська западина — однойменною низовиною.

Мал. 4. Скелястий схил долини річки Прут. Складки утворилися внаслідок бічного тиску та пересування товщ кристалічних порід.

Складчаста система Кримських гір на півдні Кримського півострова сформувалася під час горотворення в мезозойську еру та зазнала вторинних тектонічних підняттів у кайнозої. Тому її складки порушені численними скидами та зсувами.

У межах Альпійського (Середземноморського) рухливого поясу й сьогодні тривають сильні рухи земної кори. Це обумовлює прояви періодичної сейсмічної активності у вигляді землетрусів силою 6—8 балів.

Головне

• Україна розташована в межах Східноєвропейської (більша частина), Західноєвропейської та Скіфської платформ. Її територією також простягаються складчасті системи Альпійського (Середземноморського) рухливого поясу.

• Платформним структурам у рельєфі відповідають рівнини — височини та низовини, складчастим системам — гори.

Запитання та завдання для самоперевірки

1. Назвіть найбільші тектонічні структури та їхні ознаки. Що таке щит? плита? Які форми рельєфу їм відповідають? 2. Які загальні риси характеризують тектонічну будову України? 3. На тектонічній карті України знайдіть і покажіть платформні тектонічні структури та складчасті системи. 4. У межах яких тектонічних структур розташована ваша місцевість? 5. Чим обумовлене переважання рівнинних форм рельєфу в Україні?

Поміркуйте

Чи можливі землетруси в межах платформних структур України? Відповідь обґрунтуйте.

Практична робота 4

Встановлення за картами (тектонічною, геологічною, фізичною) зв'язків між тектонічними структурами, рельєфом, геологічною будовою та корисними копалинами у межах України (продовження)

1. На контурній карті, де були позначені основні форми рельєфу України, обведіть олівцем межі основних тектонічних структур та скорочено підпишіть їхні назви.

2. Порівняйте тектонічну та фізичну карти України. Установіть відповідність між тектонічними структурами й великими формами рельєфу. Заповніть перший і другий стовпчики таблиці (у зошиті).

Тектонічні структури

Форми рельєфу

Вік гірських порід

Корисні копалини