Географія. Повторне видання. 8 клас. Бойко

Тема 4. Ґрунти та ґрунтові ресурси

§ 32. Ґрунти України

  • Пригадайте, чим ґрунт відрізняється від гірських порід.
  • Які ґрунти відзначаються найвищою родючістю?

УМОВИ ҐРУНТОУТВОРЕННЯ. Ґрунти України сформувалися в результаті взаємодії різних ґрунтотвірних чинників - материнських порід, природних вод, клімату, рельєфу, рослинного покриву, діяльності тварин і мікроорганізмів, господарського впливу людини (мал. 119).

Мал. 119. Ґрунтотвірні чинники

Материнські породи (підґрунтя) визначають мінеральний склад, фізичні та хімічні властивості ґрунту. В Україні такими породами є четвертинні відклади - здебільшого лесові та піщані. Від них до ґрунту потрапляють дрібні тверді часточки - глина й пісок, а в гірських районах додаються більші уламки порід - гравій і щебінь.

Клімат, зокрема співвідношення тепла і вологи, впливає на формування ґрунтів різних типів. Так, в умовах надмірного зволоження можуть формуватися заболочені ґрунти, в яких утворюються торфовий шар і глей - сизі плями зі сполук Феруму(ІІ). Недостатнє зволоження спричиняє формування солончаків: до поверхні на місце вологи, що швидко випаровується, піднімається з глибин вода разом із розчиненими солями. Вплив клімату на ґрунтоутворення здійснюється також через рослинність. У теплому й достатньо зволоженому кліматі формується пишна трав'яна рослинність, після відмирання якої утворюється багато перегною (гумусу). Тому під багатою трав’яною рослинністю утворюються родючі ґрунти. І навпаки, за надмірної сухості клімату формується розріджений рослинний покрив, перегною утворюється мало, тому й ґрунти будуть менш родючими або бідними.

Тварини, які живуть у ґрунті (дощові черв’яки, кроти), розпушують його і подрібнюють рештки рослин. Остаточно перетворюють відмерлі рештки рослин і тварин на перегній мікроорганізми (різні бактерії). Вони розщеплюють органічні рештки на мінеральні речовини та сполуки Нітрогену, Кальцію, Калію, Карбону, Фосфору, Сульфуру та ін. Тільки в такому вигляді їх знову можуть засвоювати рослини. Крім цього, перегній і сполуки Кальцію склеюють між собою тверді мінеральні часточки ґрунту в грудочки різних розмірів, між якими в ґрунт проникають вода й повітря.

Кроти розпушують ґрунт

Дощовий черв'як

Господарська діяльність людини може сприяти підвищенню родючості ґрунту за умови науково обґрунтованого його обробітку або її зниженню внаслідок нераціонального господарювання. Важливе значення для поліпшення якості ґрунтів має внесення органічних і мінеральних добрив.

Процес ґрунтоутворення відбувається дуже повільно. У середніх широтах помірного поясу, де розташована Україна, родючий шар ґрунту завтовшки 0,5-2,0 см утворюється приблизно за 100 років. Повністю ж сформований ґрунт має потужність 1-2 м і складається з кількох шарів - горизонтів. У розрізі ґрунту (ґрунтовому профілі) видно його шарувату будову.

Ґрунтовий профіль

ОСНОВНІ ТИПИ ҐРУНТІВ РІВНИННОЇ ЧАСТИНИ. На території України сформувалися ґрунти різних типів. Їх поширення на рівнинній частині підпорядковане закону широтної зональності, тобто ґрунти змінюються з півночі на південь (мал. 120).

Мал. 120. Ґрунти України

РОБОТА З КАРТОЮ

  • 1. Назвіть послідовно з півночі на південь типи ґрунтів, що сформувалися на рівнинній частині України.
  • 2. Які ґрунти найбільш розповсюджені в Україні?
  • 3. Які типи ґрунтів не мають широтного поширення?
  • 4. Установіть, які ґрунти вкривають територію вашої області.

Дерново-підзолисті ґрунти розповсюджені здебільшого на Поліссі. Вони сформувалися в умовах надмірного зволоження під сосновими і мішаними лісами. Материнськими породами для них слугують водно-льодовикові піщані відклади. У цих ґрунтах невеликий вміст гумусу (до 1,5 %), чітко виражений так званий підзолистий горизонт, з якого поживні речовини вимиваються вглиб. Тому вони мають низьку родючість.

Дерново-підзолисті

Сірі лісові ґрунти поширені у південній частині Полісся, на заході й Правобережжі України під ділянками широколистих лісів. Вони утворилися на суглинистих породах за умов достатнього зволоження. Вміст гумусу в них також незначний - 3 %, їх природна родючість відносно невисока, але достатня для вирощування багатьох сільськогосподарських культур.

Сірі лісові

Чорноземні ґрунти сформувалися на лесах в умовах недостатньої зволоженості під степовою рослинністю. Великий вміст гумусу (до 9 %) та зерниста й грудкувата структура роблять їх найродючішими не тільки в Україні, а й у світі. Гумусний шар у чорноземах має значну потужність - від 40 см до 1 м і більше. Ці ґрунти, що вкривають майже 60 % території України, є її національним багатством. Загалом в Україні зосереджена п’ята частина всіх чорноземів світу. У різних частинах країни поширені різні підтипи чорноземів: у лісостепу - чорноземи опідзолені і типові, у північній смузі степу - чорноземи звичайні, у середній смузі степу - чорноземи південні. Різноманітність підтипів і їхні властивості зумовлені різною зволоженістю території.

Чорноземи

На сухих степових ділянках в умовах недостатнього зволоження і бідної рослинності утворились каштанові ґрунти. Вони мають незначний вміст гумусу - 3 %, але досить потужний гумусовий горизонт - до 55 см. Для отримання високих врожаїв сільськогосподарських культур ці ґрунти потребують додаткового зволоження.

Каштанові

Крім основних зональних типів ґрунтів на рівнинній частині України на Поліссі сформувалися болотні й торфово-болотні, а в долинах річок - лучні й лучно-болотні. У лісостепу і степу окремими невеликими плямами поширені солонці - малородючі ґрунти, в яких простежується горизонт із значним умістом солей. У південних степах утворилися солончаки - неродючі ґрунти, що мають підвищений вміст солей по всій своїй товщі. Для вирощування рослин такі ґрунти потребують промивання і гіпсування. Внаслідок інтенсивного промивання водою солонці в замкнутих зниженнях рельєфу перетворюються на солоді, в яких засолений шар зникає, зате з’являються глейові горизонти.

Лучні

ҐРУНТИ ГІРСЬКИХ РАЙОНІВ. У горах так само сформувалися ґрунти різних типів, які змінюються відповідно до закону висотної поясності - від підніжжя до вершин.

В Українських Карпатах найбільші площі займають буроземи. У Передкарпатті та Закарпатті біля підніжжя поширені різновиди буроземно-підзолистих ґрунтів. Під лісами до висоти майже 1500 м над рівнем моря утворилися малопотужні, щебенисті бурі гірсько-лісові ґрунти. Вище, на безлісих схилах, полонинах та інших вершинах гір поширені гірсько-лучні ґрунти.

Рекорди України

Найбільш родючими ґрунтами не тільки в Україні, а й у світі є чорноземні. Гумусний шар в них може досягати 120 см! Про їхню родючість колись казали: «Земля така добра, що посадиш голоблю, то виросте тарантас».

У Кримських горах у передгірних районах та на північних схилах до висоти 450 м поширені гірсько-лісостепові ґрунти - дерново-карбонатні та сірі. Вони сформувалися під чагарниковою і трав’яною рослинністю. Основні ґрунти Гірського Криму - також бурі гірсько-лісові, що поширені до висоти 850 м під буковими, дубовими і мішаними лісами. На яйлах з лучною рослинністю панують гірсько-лучні чорноземоподібні ґрунти. На Південному березі Криму, де клімат має риси субтропічного з достатнім зволоженням, переважають коричневі ґрунти. Вони доволі родючі: вміст гумусу становить 4 %.

ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ

• Ґрунтотвірними чинниками є материнські породи, води, клімат, рельєф, рослинність, діяльність тварин і мікроорганізмів, господарський вплив людини.

• На рівнинній частині України поширення ґрунтів підпорядковане закону широтної зональності, а в горах - висотної поясності.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

  • 1. Назвіть основні чинники, під впливом яких формується ґрунт.
  • 2. Які існують закономірності поширення ґрунтів на рівнинній частині України? Поясніть основні причини такого поширення.
  • 3. Якій закономірності підпорядковане поширення ґрунтів у горах?

ПРАКТИЧНА РОБОТА 8

Порівняльний аналіз різних типів ґрунтів України

1. Порівняйте ґрунти різних типів, що поширені на рівнинній території України: дерново-підзолисті, чорноземні, каштанові та солончаки.

2. З’ясуйте такі основні їх характеристики: а) де поширені; б) який у них вміст гумусу; в) якою є родючість; г) якого обробітку потребують.