Географія. Повторне видання. 8 клас. Бойко

Розділ ІІ. Географічний простір України

 • Тема 1. Україна на політичній карті Європи і світу
 • Тема 2. Адміністративно-територіальний устрій України
 • Тема 3. Україна на карті годинних поясів

Вивчаючи розділ, ви:

 • дізнаєтеся про форми правління, адміністративно-територіальний устрій, державну територію та кордони України, про зміни її територіальних меж;
 • дістанете уявлення про формування політичної карти світу, геополітику, міжнародну систему відліку часу;
 • навчитеся характеризувати фізико-, економіко- та політико-географічне положення України, визначати місцевий та поясний час;
 • розвиватимете вміння читати політичну карту та карту годинних поясів світу.

Тема 1. Україна на політичній карті Європи і світу

§ 9. Політична карта світу

 • Що відображає політична карта світу?
 • Пригадайте з курсу історії, які країни стародавньої доби припинили своє існування.

ЕЛЕМЕНТИ ПОЛІТИЧНОЇ КАРТИ СВІТУ. У 1991 році було проголошено незалежність України, вона стала 176-тою за часом появи незалежною країною серед тих, що були тоді в світі. Нині кількість незалежних країн наближається до двох сотень. Разом з іншими політико-територіальними утвореннями вони формують політичну карту світу. У вузькому розумінні політична карта світу - це географічна карта, на якій зображено всі країни, їх кордони і столиці. У переносному значенні політичною картою називають сукупність явищ і процесів політичного характеру, що постійно відбуваються в різних точках планети. Такі політичні події можна щоденно відстежувати, користуючись засобами масової інформації (телебаченням, радіо, Інтернетом, пресою).

Подорож у слово

Політика (з грец. - управління державою і суспільством) - діяльність, пов’язана з прийняттям рішень у сфері взаємовідносин між державами і народами, боротьбою за здобуття або утримання державної влади.

Основними елементами політичної карти світу є країни і держави. Країна - це частина земної поверхні, яка заселена постійним населенням і має певну культурно-історичну та суспільно-географічну цілісність. Країна може бути державою (тобто мати державний суверенітет - незалежність) або залежною від іншої держави територією. Держава - це незалежна країна з політичною владою і певною правовою системою. Держава самостійно (без втручання інших країн) здійснює свою внутрішню і зовнішню політику через систему спеціальних органів і установ. Натомість залежні країни і території або підпорядковуються іншим державам і управляються ними (наприклад, Гібралтар залежний від Великої Британії), або є складовими частинами інших держав, розташованими на значних відстанях від них (Гренландія - країна у Північній Америці, яка входить до складу Данії, що у Європі). Залежні країни і території мають широкі права внутрішнього самоуправління, водночас їх зовнішню політику визначають здебільшого держави, яким вони підпорядковані.

Україна дивовижна

Україна - засновник ООН

Усі держави світу, крім Ватикану, є членами Організації Об'єднаних Націй (ООН) - глобальної організації, створеної для підтримання миру і міжнародної безпеки та розвитку співробітництва. Серед її засновників у 1945 р. була й Україна - на той час республіка в складі Радянського Союзу.

Нині на політичній карті світу існує 194 держави, які взаємно визнають одна одну, і близько 40 залежних країн і територій. Водночас у світі є частково визнані й невизнані держави. Частково визнані держави мають дипломатичні стосунки або з багатьма країнами (Косово, Тайвань), або ж визнаються лише окремими зацікавленими державами, причетними до їх створення (Північний Кіпр - Туреччиною, Абхазія і Південна Осетія - Росією й кількома її союзниками). Невизнані «держави» - це самопроголошені політико-територіальні утворення, які не визнаються жодною державою-членом ООН. Вони виникають шляхом відокремлення від території держави певної її частини в результаті політичних, національних чи релігійних конфліктів, часто за підтримки і безпосередньої участі інших держав. Такі «державні» утворення існують в країнах Африки й Азії. Є вони і в пострадянських країнах (тих, що виникли на території колишнього СРСР), у тому числі біля кордонів України (т. зв. Придністровська Молдавська Республіка). На жаль, з початку 2014 р. правлячі кола Росії здійснювали неодноразові спроби створити подібні «держави» (так звані «народні республіки») і в окремих областях України, а на сході нашої держави вони вдалися до збройної агресії заради цього. Росія всупереч нормам міжнародного права окупувала (захопила збройними силами) і відторгла від України Крим. Окуповані території - це ще один елемент політичної карти світу. Такими тривалий час є, зокрема, Палестинські території (окуповані Ізраїлем).

Подорож у слово

Агресія (з латинської - напад) у військово-політичному розумінні означає протиправне, пряме чи опосередковане, застосування збройної сили однією державою проти територіальної цілісності чи політичної незалежності іншої держави.

ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КАРТИ СВІТУ. Із часу появи перших держав людства (Шумер, Стародавній Єгипет) процес формування політичної карти світу налічує понад 5 тисячоліть. У ньому виокремлюють чотири етапи, що відповідають загальноприйнятому поділу історичного часу: давні віки (до V ст.), середні віки (V-XV ст.), новий час (XVI - початок XX ст.), новітній час (з 1914 року). Для кожного з них характерні свої особливості розвитку держав і їх кількісного поширення в різних регіонах планети. Із нині існуючих держав лише дві були започатковані у давні часи (Китай і Японія), декілька десятків виникли за середньовіччя і нового часу. Основна ж частина держав сучасного світу (понад 2/3 від загальної кількості) з’явилася на етапі новітньої історії (табл. 1).

Таблиця 1

Розподіл незалежних країн за частинами світу (1914 і 2016 рр.)

Частини світу

1914

2016

Європа*

25

44

Азія

11

47

Африка

3

54

Америка

22

35

Азія та Океанія

2

14

Разом

63

194

* Включаючи Росію.

Найбільший вплив на формування політичної карти на цьому етапі мали наслідки Першої і Другої світових війн та розпад Радянського Союзу і соціалістичної системи наприкінці XX ст.

Прапор України

Герб України

Будівля Верховної Ради (парламенту) України - найвищого законодавчого органу нашої держави

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ

• Політична карта світу - це географічна карта, на якій відображено всі країни світу, їх кордони і столиці.

• Основними елементами політичної карти світу є країни і держави. Держава - це незалежна країна з політичною владою і певною правовою системою, яка самостійно здійснює свою внутрішню і зовнішню політику.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

 • 1. Що відображає політична карта світу? Що є основними її елементами?
 • 2. Наведіть приклади держав, які з’явилися на політичній карті світу протягом останніх десятиліть. Покажіть їх на карті.
 • 3. Доведіть, що ознакою політичної карти світу є її динамізм, змінюваність.
 • 4. Що є причиною виникнення окупованих територій у незалежній Україні?
 • 5. Поміркуйте, чи може будь-яка країна вважатися державою. Чи є будь-яка держава країною? Відповідь обґрунтуйте.