Фізика. Профільний рівень. 10 клас. Гельфгат

Фізика. Профільний рівень. 10 клас. Гельфгат

Особливості підручника: глибокий аналіз фізичних явищ і законів; спрямованість на ефективне формування ключових і предметних компетентностей; органічне поєднання традиційних і новітніх підходів до викладання фізики; стиль викладання матеріалу, що активує розумову діяльність учнів і розвиває їхні дослідницькі здібності; цікава інформація про історію розвитку фізики та техніки у світі та в Україні.

Вступ

Розділ 1. Механіка

§ 1. Основні поняття кінематики. Основна задача механіки

§ 2. Методи наукового пізнання. Фізичні величини та їх вимірювання. Невизначеності вимірювань

§ 3. Середня та миттєва швидкості. Закон додавання швидкостей

§ 4. Рух тіла, кинутого горизонтально або під кутом до горизонту

§ 5. Кінематика криволінійного руху

§ 6. Інерціальні системи відліку. Закони динаміки Ньютона

§ 7. Гравітаційна взаємодія та вага. Космічні швидкості

§ 8. Сили тертя та опору середовища. Рух тіла у в’язкому середовищі

§ 9. Рух тіла під дією кількох сил

§ 10. Рівновага тіл. Центр ваги тіла. Стійкість рівноваги

§ 11. Рух твердого тіла

§ 12. Неінерціальні системи відліку. Сили інерції

§ 13. Застосування законів збереження енергії та імпульсу

§ 14. Рівновага та рух рідини та газу. Рівняння Бернуллі

§ 15. Момент імпульсу. Закон збереження моменту імпульсу

§ 16. Механічні коливання

§ 17. Механічні хвилі. Звукові явища

Підбиваємо підсумки розділу 1 «Механіка»

Розділ 2. Елементи спеціальної теорії відносності

§ 18. Постулати спеціальної теорії відносності, їх наслідки

§ 19. Імпульс і енергія в СТВ. Релятивістська динаміка

Розділ 3. Молекулярна фізика та термодинаміка

§ 20. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини

§ 21. Основне рівняння МКТ ідеального газу

§ 22. Температура. Температурні шкали

§ 23. Рівняння стану ідеального газу. Газові закони. Реальні гази

§ 24. Насичена пара. Кипіння. Вологість повітря

§ 25. Рівновага фаз та фазові переходи

§ 26. Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища

§ 27. Властивості твердих тіл. Теплове розширення

§ 28. Перший закон термодинаміки

§ 29. Другий закон термодинаміки. Теплові машини

Підбиваємо підсумки розділу з «Молекулярна фізика та термодинаміка»

Розділ 4. Електричне поле

§ 30. Електричне поле. Напруженість електричного поля

§ 31. Речовина в електростатичному полі

§ 32. Потенціал електричного поля

§ 33. Конденсатори. Електроємність. Енергія електричного поля

Підбиваємо підсумки розділу 4 «Електричне поле»

Відповіді до вправ і завдань для самоперевірки