Захист Вітчизни. Профільний рівень. 11 клас. Фука

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 7. Щастя і сенс життя учня

Що ви розумієте під поняттям «щастя»?

Поняття сенсу життя. Наше життя унікальне, воно одне й неповторне. Кожна людина шукає свій шлях, вирішує, як його долати, намагається відповісти на одвічне запитання «Навіщо я живу?»

Серед наукових досліджень значне місце посідають різноманітні твердження та гіпотези про сенс життя. Їх розглядають такі науки, як філософія, теологія та психологія.

Філософи вважали: є певна незмінна «людська природа»; спираючись на такі припущення, робили висновок, що має бути певний «ідеал людини», до якого особистість мала б прийти в результаті свого земного життя. На основі цього філософи робили висновки, що це і буде сенсом нашого буття. Сократ, Платон, Декарт, Діоген — усі вони вважали, що життя є найкращим, тому порівнювали його з поняттям блага (матерільні речі та послуги, які використовуються для задоволення потреб людини).

На особливу увагу заслуговує твердження В. Франкла, який вважав, що кожен має свій, унікальний сенс життя й людина може зробити своє життя усвідомленим, реалізуючи три групи цінностей: • цінності творчості (творча діяльність людини, те, що людина дає життю); • цінності переживання (людина приєднується до переживання цінностей, що вона спостерігає навколо себе); • цінності відношення (позиція, яку людина займає щодо обставин, що певним чином обмежують її життя та які вона не може змінити).

На думку О. Аніщенко, сенс життя завжди містить три аспекти: • цільовий — визначає стратегію і тактику життя; • емоційний — відображає задоволеність людини своїм життям, її емоційну насиченість; • вольовий — є рушійною силою активності особистості, забезпечує її готовність до досягнення життєвих цілей.

Відомий психолог А. Ленгле вважав сенс засобом орієнтації на повноцінне життя.

Отже, розмірковуючи про сенс життя, людина виражає свою сутність, своє прагнення не просто жити, але й планувати життя, відчувати його виправданість і доцільність.

Отже, сенс життя — це духовна проблема, вона має спільні риси з визначенням «мети існування», яку ціль існування має людство.

Значне місце посідає духовне й моральне становлення кожного з нас як особистості. Якщо сенс буття є духовною проблемою, то людина не повинна забувати й про моральні цінності. Вони втілюють у собі такі прояви, як доброта, чесність, любов, справедливість тощо. Осягнувши ці цінності, можна зрозуміти сенс життя.

Поняття щастя. Для кожної людини слово «щастя» має різне значення. Для когось — це зароблені великі гроші, для іншого — це здоров'я близьких людей тощо. Тоді постає питання, що таке щастя. Можливо, люди помиляються у своїх судженнях?

Старогрецьке слово «eudaimonia» (справжнє щастя) складається із двох слів — eu (добро) та daimon (божество). Згідно з Тлумачним словником української мови, «щастя — це стан цілковитого задоволення життям, вияв радості від спілкування з рідними, близькими; успіх, удача». Український педагогічний словник окреслює щастя «як поняття моральної свідомості, що позначає стан людини, який відповідає внутрішній задоволеності повнотою й осмисленістю життя, здійсненням свого людського призначення». В. Даль у тлумачному словнику дає таке визначення: «Щастя — благоденство, добробут, бажане нагальне життя без горя, тривоги та смутку».

Щастя — це психоемоційний стан людини, який має відчуття піднесеності та цілковитого задоволення життям, вона перебуває в стані безмежної, феєричної радості та вдоволення.

Без щастя людина не може жити, бо без цього стану вона впадає в депресію, у неї погане самопочуття, також часто почувається роздратованою. Особливо прикро, коли людина перестає бачити сенс свого життя. А справді, навіщо жити, коли ти не маєш чому радіти? Без щастя неможливо жити, оскільки це є найвищим проявом втілення сенсу життя людей. Без розуміння сенсу людського життя неможливо усвідомити, як людина може бути щасливою.

Взаємозв’язок понять «щастя» і «сенс життя». Поняття «щастя» і «сенс життя» тісно пов'язані між собою, вони належать до етичної категорії, яка віддзеркалює, відображає моральну свідомість людини.

Унікальність кожної людини полягає в тому, що їй недостатньо просто жити, для неї вкрай потрібно розуміти, для чого вона живе. Щастя для нас просто неможливе без усвідомлення сенсу життя.

Людству протягом всієї історії свого існування доводилося вирішувати безліч важливих питань, серед яких проблема сенсу життя завжди була найгострішою, найскладнішою та, безперечно, залишається такою і зараз. Людина не може почуватися щасливою, не розуміючи, для чого вона живе. Поняття «щастя» і «сенс життя» мають тісний зв'язок, вони поєднують моральну свідомість і духовний досвід кожної людини.

На думку більшості вчених, учнівський період характеризується формуванням власного ціннісного світогляду, принципів, переконань, уміння планувати й будувати свій життєвий шлях. Молода людина намагається усвідомити сенс свого життя та сформувати цілі, яких вона хоче досягти. Проте частина сучасної молоді віддає перевагу матеріальним цінностям. Для такої молоді життя має виключно споживацький характер, а сенс життя та щастя сконцентрований на задоволенні лише своїх бажань і пристрастей.

Важливо зазначити, що для будь-якої молодої людини як для особистості, що перебуває в процесі розвитку, насамперед потрібно зрозуміти цінність власне життя, усвідомити його як найголовнішу цінність.

Зрозумівши це, людина знайде шлях до формування інших особистісних цінностей, які надалі будуть визначними для смисложиттєвого пошуку. Виховання має бути спрямоване на загальнолюдські духовні ідеали та цінності, на розвиток духовного потенціалу.

Духовність — це гармонійне узгодження внутрішнього світу людини, душі і духу, інтегрована властивість особистості, яка дозволяє робити вільний вибір смислу життя на основі духовно-морального ідеалу; це сходження до вищих цінностей, возз'єднання образу «Я» з образом світу.

Сенс життя полягає в сприянні суспільній еволюції, всебічному розвитку інших людей, тому що тільки ця діяльність створює умови і для особистої самореалізації.

Саме в підлітковому віці формується активна життєва позиція та відбувається підготовка до життя в дорослому світі.

Людина, яка не визначила свого місця в суспільстві, стає особисто нещасливою, а кожен нещасливий — це лихо суспільства.

Варто зазначити, що успішна реалізація молодої людини стає можливою лише тоді, коли вона має відповідне уявлення про сутність істинного щастя.

  • 1. У чому полягає, у вашому розумінні, сенс життя?
  • 2. Що таке щастя?
  • 3. Який взаємозв’язок понять «щастя» і «сенс життя»?
  • 4. Обговоріть у групах, як кожен з вас розуміє поняття «щастя» і «сенс життя».


Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.