Захист Вітчизни. Профільний рівень. 11 клас. Фука

§ 58. Організаційна структура цивільного захисту навчального закладу

Пригадайте, які завдання здійснюють у вашому закладі формування цивільного захисту.

Завдання та мета цивільного захисту закладу освіти. Оскільки в Україні можливі як техногенні, так і природні ризики, то з метою запобігання, а також усунення їх можливих наслідків створена і діє потужна система захисту населення і економіки від надзвичайних ситуацій (НС), отож стає зрозумілим, якого значення набуває система цивільного захисту (ЦЗ) сьогодні.

Основними завданнями цивільного захисту в закладі освіти є: • забезпечення готовності органів управління закладу та підпорядкованих їм сил ЦЗ до дій, спрямованих на запобігання і реагування на НС і небезпечні події; сталого функціонування закладу в умовах НС та в особливий період; • організація та проведення: заходів з питань захисту працівників та учнів від (НС), зокрема: оповіщення про загрозу або виникнення НС, укриття в захисних спорудах ЦЗ, здійснення заходів з евакуації, інженерного захисту території, радіаційного, хімічного, медичного, біологічного та психологічного захисту; підготовки керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією та здійсненням заходів з питань ЦЗ; навчань (тренувань) з підготовки органу управління та сил ЦЗ закладу; • здійснення: планування заходів ЦЗ; заходів щодо укриття працівників та учнів закладу в захисних спорудах; • організація та здійснення заходів із запобігання виникненню НС; • проведення рятувальних та інших невідкладних робіт щодо ліквідації НС та їх наслідків; • організація та здійснення моніторингу і прогнозування виникнення НС та їх розвитку, визначення ризиків їх виникнення, оцінка соціально-економічних наслідків НС, визначення на основі прогнозу потреби в силах, засобах, матеріальних та фінансових ресурсах; • надання домедичної допомоги постраждалим у зоні НС; • навчання працівників та учнів закладу поведінці та діям у разі виникнення НС; • створення, раціональне збереження і використання резерву матеріальних та фінансових ресурсів, необхідних для запобігання і реагування на НС.

Основною метою ЦЗ закладу є забезпечення реалізації державної політики у сфері ЦЗ на об'єктовому рівні в мирний час та в особливий період.

Організаційна побудова цивільного захисту закладу освіти. ЦЗ у закладі освіти організовують за принципами, що діють на всіх об'єктах господарського комплексу, але з урахуванням специфіки такого об'єкта. Органи управління і сили ЦЗ закладу у своїй діяльності керуються Кодексом цивільного захисту України (КЦЗУ), Положенням про єдину державну систему ЦЗ, іншими нормативно-правовими актами з питань ЦЗ. Безпосереднє керівництво ЦЗ закладу здійснює директор, який є начальником ЦЗ закладу. Система ЦЗ закладу складається з органів управління та підпорядкованих їм сил ЦЗ.

Постійно діючими органами управління, до повноважень яких належать питання організації та здійснення заходів ЦЗ на об'єктовому рівні, є керівництво закладу, комісія з питань надзвичайних ситуацій, посадова особа з питань ЦЗ, штаб з ліквідації наслідків НС, який створюють за рішенням керівника робіт з ліквідації наслідків НС у разі їх виникнення. Для координації діяльності органів управління і сил ЦЗ, структурних підрозділів закладу, пов'язаної з захистом працівників та учнів, запобіганням і реагуванням на НС, у закладі повинні працювати об'єктова комісія з питань НС та евакуаційна комісія. Діяльність цих органів здійснюється відповідно до положень про них. Для координації робіт з ліквідації конкретної НС та її наслідків може утворюватися спеціальна комісія з ліквідації НС.

До сил ЦЗ належать: позаштатні формування ЦЗ; найпідготовленіші працівники згідно із закріпленими напрямками діяльності; інші працівники, у межах своїх повноважень. Керівництво ЦЗ в структурних підрозділах закладу покладається на їх керівників.

До складу сил ЦЗ закладу належать об'єктові ФЦЗ: ланка оповіщення та зв'язку; група пожежогасіння та аварійно-рятувальних робіт; санітарний пост; ланка енергозабезпечення; ланка охорони громадського порядку.

Планування діяльності органів управління і сил цивільного захисту закладу. Діяльність органів управління і сил ЦЗ закладу здійснюють відповідно до Плану основних заходів цивільного захисту на рік. Під час підготовки Плану основних заходів цивільного захисту беруть до уваги плани основних заходів територіальної підсистеми ЄДСЦЗ та її ланок на відповідний рік.

Проведення заходів із запобігання та ліквідації НС узгоджують з Планом реагування на надзвичайні ситуації. Структурні підрозділи закладу розробляють і схвалюють Інструкцію щодо дій працівників та учнів у разі загрози або виникнення НС.

Реагування на надзвичайні ситуації об’єктового рівня та ліквідація їх наслідків. Для безпосереднього управління аварійно-рятувальними та іншими невідкладними роботами під час виникнення конкретної НС в районі дислокації закладу наказом директора призначають керівника робіт з ліквідації наслідків НС.

Керівник з ліквідації НС — це один із заступників директора. Керівник з ліквідації НС є за управління аварійно-рятувальними та іншими невідкладними роботами з ліквідації наслідків НС на території закладу.

До призначення керівника з ліквідації НС організацію заходів з ліквідації наслідків НС здійснює комісія з питань надзвичайних ситуацій закладу.

На час ліквідації наслідків НС у підпорядкування керівника з ліквідації НС переходять усі сили ЦЗ закладу, що залучені до ліквідації таких наслідків.

Залежно від обставин, що склалися в зоні НС, керівник з ліквідації НС самостійно приймає рішення щодо: здійснення заходів з евакуації; зупинення будь-якої діяльності у зоні НС та обмеження доступу до такої зони; залучення в установленому порядку до проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт необхідних засобів та майна закладу; припинення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, якщо виникла підвищена загроза життю або здоров'ю осіб, які беруть участь у ліквідації наслідків НС; інші рішення, необхідні для ліквідації наслідків НС та забезпечення безпеки постраждалих.

Ніхто не має права втручатися в діяльність керівника з ліквідації НС.

Для безпосередньої організації і координації аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків НС керівник з ліквідації НС може утворювати штаб з ліквідації наслідків НС, який є його робочим органом. Керівництво роботою штабу НС здійснює його начальник, який призначений керівником з ліквідації НС. Рішення керівника з ліквідації НС оформляють розпорядженнями. Підготовка розпоряджень керівника з ліквідації НС, їх реєстрація в установленому порядку після підписання та доведення до виконавців здійснюється штабом НС. Розпорядження керівника з ліквідації НС є обов'язковими для виконання всіма суб'єктами, які беруть участь у ліквідації наслідків НС.

Після ліквідації наслідків НС керівник з ліквідації НС подає директору закладу звіт про прийняті рішення і перебіг подій під час ліквідації наслідків НС.

Дії формувань цивільного захисту закладу освіти за сигналами оповіщення. Особливість проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у закладі освіти полягає в тому, що вони мають здійснюватися від моменту отримання сигналу про небезпеку до їхнього повного завершення. Такий цикл рятувальних робіт можна поділити на два етапи.

Перший етап триває з моменту отримання сигналу про небезпеку до прибуття рятувальних груп. Другий етап триває з моменту прибуття ФЦЗ до виконання завдань, що стоять перед ними, зокрема вивезення (виведення) усього складу закладу в безпечну зону, евакуації постраждалих у лікувальні заклади.

Крім зазначених вище, у закладі освіти створюються інші ФЦЗ: розвідувальні, зв'язку, медичні, протирадіаційного і протихімічного захисту, матеріально-технічного забезпечення, протипожежні, охорони громадського порядку, зберігання і видачі засобів індивідуального захисту та спеціальних приладів, утримання запасних пунктів управління та колективних засобів захисту.

Рятувальна група здійснює рятувальні заходи щодо учнів та працівників. Ланка надання першої допомоги організовує допомогу постраждалим. Група зв'язку оповіщає вчителів та учнів про загрозу виникнення НС, передає сигнали структурам ЦЗ міста (району), підтримує засоби зв'язку в стані постійної готовності, забезпечує штаб ЦЗ закладу засобами зв'язку. Група забезпечення громадського порядку забезпечує охорону навчального закладу, підтримує порядок у нестандартних ситуаціях, проводить евакуаційні заходи. Протипожежна група забезпечує постійну готовність засобів пожежогасіння до їх використання (у разі потреби), бере активну участь у локалізації та гасінні пожежі, надає допомогу в проведенні спеціальної обробки території. Медична група готує медичні засоби для надання домедичної допомоги постраждалим, надає необхідну домедичну допомогу постраждалим, евакуює їх до лікувальних закладів, проводить часткову санітарну обробку постраждалих. Група протирадіаційного і протихімічного захисту після отримання сигналу оповіщення організовує та здійснює видачу засобів індивідуального захисту, контроль за радіаційною і хімічною ситуацією в закладі та на його території, здійснює заходи з ліквідації наслідків радіаційного та хімічного зараження.

Учні, які мають відповідну підготовку, також можуть брати участь у діяльності ФЦЗ за дозволом керівника ЦЗ. Проте їх основним завданням є дії, спрямовані на порятунок власного життя та життя оточуючих.

  • 1. Які завдання та мета цивільного захисту закладу освіти?
  • 2. Які об’єктові формування цивільного захисту можуть бути створені в освітньому закладі?
  • 3. Як відбувається реагування на надзвичайні ситуації об’єктового рівня та ліквідація їх наслідків?
  • 4. Охарактеризуйте дії формувань цивільного захисту закладу освіти за сигналами оповіщення.