Захист Вітчизни. Профільний рівень. 11 клас. Фука

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 3. Психологічні властивості особистості воїна. Характер. Національний характер

Як ви вважаєте, чи є у вас характер? У чому це проявляється?

Психологічна структура особистості. Психологічна структура особистості охоплює чотири взаємопов’язаних складові: 1. Психічні процеси (відчуття і сприйняття, уявлення і уяву, пам’ять і увагу, мислення і мову, емоції та волю). 2. Психічні властивості (спрямованість, темперамент, характер, здібності). 3. Психічні утворення (знання, вміння, навички, звички). 4. Психічні стани (підйом, робочий стан, пригнічений стан).

Психічні процеси — динамічне відображення дійсності в різних формах психічних явищ.

Психічні процеси забезпечують зв’язок особистості з дійсністю. Через них формуються властивості особистості. Властивості, що утворилися, впливають на перебіг процесу. Під час вирішення теоретичних і практичних питань формується вольова організація особистості, що визначає і те, як приймаються рішення, і те, як вони реалізуються в житті. На основі психічних процесів утворюються психічні властивості, їхня певна система, що регулює перебіг психічних процесів.

Психічні властивості особистості — це стійкі утворення, що забезпечують якісно-кількісний рівень психічної діяльності та поведінки, типовий для індивіда.

Спрямованість особистості як один з компонентів її психічних властивостей характеризує вибіркове ставлення людини до дійсності. Спрямованість охоплює різні властивості, систему взаємодіючих потреб й інтересів, ідейних і практичних настанов. Одні з компонентів спрямованості домінують, інші — виконують опорну роль. Домінуюча спрямованість визначає всю психічну діяльність особистості.

Інший компонент визначає можливості особистості, ту систему здібностей, що забезпечує успіх діяльності. Здібності взаємозалежні, взаємодіють одна з одною. Зазвичай одні зі здібностей домінують, інші — їм підкоряються. Підлегла здібність підсилює основну здібність. Очевидно, на характері співвідношення здібностей позначається структура спрямованості.

Характер і темперамент. Третім компонентом психічних властивостей є характер, або стиль поведінки людини в соціальному середовищі.

Характер — це певні сполучення істотних психічних особливостей (рис) особистості, які визначають своєрідність її стійкого ставлення до навколишньої дійсності, обов'язків, товаришів, до себе.

Хоча характер не є вродженим, особливості природної організації людини позначаються як на проявах характеру, так і на процесі формування його окремих рис. Урівноваженість або неврівноваженість, сила або слабкість, рухомість або інертність нервових процесів — усе це реакції людини на навколишнє середовище. Відповідно й риси характеру впливають на прояв природних властивостей особистості. Характер може маскувати одні з уроджених проявів, посилювати інші, гальмувати треті шляхом утворення та зміцнення нових рефлекторних зв'язків.

Найчастіше виділяють чотири основні групи рис характеру:

  • 1. Спрямованість особистості, її стійкі потреби та мотиви (ідейність, упевненість, принциповість, патріотизм, працьовитість, відповідальність тощо).
  • 2. Інтелект особистості (особливості сприйняття, уваги, уявлення, уяви, пам'яті, мови та мислення).
  • 3. Вольові якості особистості (цілеспрямованість, наполегливість, рішучість, сміливість, дисциплінованість, мужність, самовладання, запальність, оптимістичність).
  • 4. Ставлення особистості до соціального оточення, до людей і до себе (колективізм, взаємодопомогу, відвертість, доброту, поважність, сумісність тощо).

Більш чітко можна виокремити синтетичні властивості позитивного характеру (синтетичні тому, що в них визначається не одна, а кілька властивостей особистості), а саме: • моральна вихованість характеризує людину з боку спрямованості й форми поведінки; • повнота свідчить про різнобічні прагнення та захоплення людини; • цілісність — це єдність психічного складу людини, відсутність протиріч у прагненнях і інтересах, єдність слова і справи; • визначеність виявляється в стійкості поведінки, яка завжди відповідає переконанням, що склалися, морально-етичним уявленням і поняттям, основній спрямованості; • сила — це енергія, з якою людина досягає мети, що поставлена; • твердість проявляється в послідовності вчинків та дій і завзятості людини, у свідомому відстоюванні своїх поглядів і прийнятих рішень; • урівноваженість — це найоптимальніший рівень стриманості й активності під час діяльності або спілкування, рівність поведінки, яка дозволяє людині тримати себе у важких умовах на висоті.

Четвертим компонентом психічних властивостей особистості є темперамент, який тісно пов'язаний з характером, і у дорослої людини їх важко відрізнити.

Темперамент — це сукупність індивідуальних особливостей, що характеризують динамічну й емоційну сторони поведінки людини, її діяльність і спілкування. Особливості темпераменту, зазвичай, обумовлені біологічно і є вродженими.

Розрізняють чотири найбільш узагальнених типи темпераменту: холеристичний, сангвіністичний, флегматичний, меланхолічний.

Сангвінік активний, рухливий, дуже продуктивний, оптиміст, який постійно прагне до зміни вражень.

Холерик, зазвичай, поривчастий, швидкий, нетерплячий, нерідко неврівноважений, схильний до різкої зміни настроїв, емоційних спалахів.

Флегматик — зовні спокійний та врівноважений, повільний і неповороткий, незворушний, свої емоції та душевні стани виражає у виняткових випадках.

Меланхолік схильний до глибоких переживань, недовірливий, болісно реагує навіть на незначні образи, замкнутий, честолюбний і несміливий, фізично слабкий і впертий. Але самокритичний, суворо ставиться до себе й інших, доволі принциповий. Відповідально ставиться до праці, любить складну й монотонну роботу. Чуйний і чутливий товариш, може стати душею колективу.

Кожний з типів темпераменту має свої переваги й недоліки. Тип темпераменту важливий там, де є особливі вимоги до динамічних та емоційних якостей людини (наприклад під час служби в збройних силах).

Знання особливостей темпераментів необхідні під час розподілу воїнів для визначеної діяльності і для комплектування екіпажів, а також у навчанні, вихованні й керівництві людьми. У невеликому замкнутому колективі військовослужбовців (наприклад екіпаж танка, літака) важливо добрати людей різного темпераменту. Це створює умови для оптимальної ділової та психологічної сумісності.

Український національний характер. Виокремлюють такі типові риси українського національного характеру, як: демократичність, волелюбство, емоційність, культ жінки та родини, релігійність, толерантність, працелюбність, гостинність.

Українцям властива інтровертованість, яка виявляється у певній спрямованості на свій власний внутрішній світ, на проблеми насамперед власного соціуму. Саме тому в українському суспільстві родина, громада відігравали велику роль і мали особливу цінність. Інтровертованість виявляється також у миролюбності, не схильності до агресії та насильства, зосередженості на внутрішній свободі. Певна закритість для зовнішнього світу породжує особистісну стриманість, витривалість і впертість у досягненні задумів.

Характерологічною рисою українців є індивідуалізм, який може виявлятися в схильності до непокори й вести до заперечення будь-якої влади. Рисою характеру українців як конкретної особи, так і етнічної групи, є здатність до саморегуляції, що можна розглядати як рівень самостійності, розвитку самосвідомості.

Ще однією з домінуючих рис українського національного характеру є його емоційність, що вказує на підвищену чутливість української душі, її вразливість. Підвищена ж чутливість до всього, що оточує, зокрема і до взаємин з іншими людьми, інколи поєднується в українців з певною амбіційністю.

Недостатня розвиненість соціальної волі, яка проявляється в перевазі емоційності, споглядальності, мрійливості над волею в характері українця, часто призводила до того, що поставлені цілі не були досягнуті чи реалізувалися не так, як було задумано.

Неадекватність вольової регуляції відбивається в такій рисі, яка може сприяти формуванню упертістості, що виявляється в прагненні діяти по-своєму, усупереч розумним доказам чи порадам.

  • 1. Яка психологічна структура особистості?
  • 2. Охарактеризуйте сутність, структуру та зміст характеру.
  • 3. Охарактеризуйте тип і риси темпераменту й характеру кількох своїх друзів (товаришів).
  • 4. Як використовують командири знання про темперамент у роботі з підлеглими?
  • 5. У чому полягають особливості українського національного характеру?