Захист Вітчизни. Профільний рівень. 11 клас. Фука

§ 26. Поняття «заява», «пропозиція» та «скарга». Термін розгляду заяв, скарг і пропозицій

Усі військовослужбовці мають право надсилати письмові звернення або особисто звертатися до посадових осіб, органів військового управління, органів управління Служби правопорядку, органів досудового розслідування тощо в разі незаконних рішень, дій щодо них командирів чи інших військовослужбовців, порушення прав, незаконного покладення на них обов'язків або притягнення до відповідальності.

З інших питань службової діяльності скаргу подають безпосередньому командирові тієї особи, чиї дії оскаржуються, а якщо ті, хто подають скаргу, не знають, із чиєї вини порушені їх права, скаргу подають відповідно до підпорядкованості.

Військовослужбовці, які подали заяву чи скаргу, мають право: особисто викласти свої аргументи особі, яка перевіряє заяву чи скаргу, звернутися за допомогою до свідків; подати додаткові матеріали, що стосуються справи, чи клопотати, щоб їх вимагав командир або орган, який розглядає заяву або скаргу; бути присутнім під час розгляду заяви чи скарги; одержати письмову відповідь про результати розгляду заяви чи скарги; ознайомитися з матеріалами перевірки заяви чи скарги; оскаржити прийняте за їхньою заявою чи скаргою рішення в суді; вимагати відшкодування збитків у встановленому законом порядку.

Ніхто не може бути скривджений на службі чи покараний за те, що він подає пропозицію, заяву чи скаргу. Подання скарги військовослужбовцями не звільняє їх від виконання своїх службових обов'язків і наказів командирів.

Заборонено подавати скаргу під час бойового чергування, перебування в строю (за винятком під час опитування), на варті, а також у добовому наряді, під час занять.

Під час опитування військовослужбовців заява чи скарга може бути подана усно або в письмовій формі безпосередньо на ім'я командира, який проводив опитування.

Якщо військовослужбовець виявить факти розкрадання чи псування військового майна, незаконного витрачання коштів, зловживання в постачанні військ, недоліки в стані озброєння та бойової техніки чи інші факти, які завдають шкоди Збройним силам України, він повинен доповісти про це безпосередньому командирові, а також може надіслати письмову заяву старшому командирові, до Міністра оборони України включно, або до органів військового управління, органів управління Служби правопорядку, органів досудового розслідування прокуратури та інших державних органів.

Пропозиція, заява чи скарга, подані в письмовій формі, мають містити дані про заявника і бути підписаними, інакше вони визнаються анонімними і не підлягають розгляду. Пропозиція, заява чи скарга, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов'язковому прийняттю та розгляду. Якщо питання, порушені в пропозиції, заяві чи скарзі, не входять до компетенції командира, органу військового управління, вони в строк не більше п'яти днів пересилаються ним за належністю відповідній посадовій особі чи органу, про що сповіщається військовослужбовець, який подав пропозицію, заяву чи скаргу. Якщо пропозиція, заява чи скарга не містять даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення органом чи посадовою особою, вони в той же строк повертаються військовослужбовцю з відповідним роз'ясненням.

Забороняється надсилати заяви та скарги військовослужбовців тим посадовим особам або органам, дії чи рішення яких оскаржуються.

Пропозицію, заяву чи скаргу вважають вирішеними, якщо розглянуто всі порушені в них питання і вжито необхідних заходів або дано вичерпні відповіді. Відмова в задоволенні питань, викладених у пропозиції, заяві чи скарзі, доводиться до відома військовослужбовців, які їх подали, у письмовій формі з посиланням на закон або військові статути із зазначенням мотивів відмови та роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

Усі пропозиції, заяви чи скарги розглядаються і вирішуються у строк не більше одного місяця з часу їх отримання, а ті, що не потребують додаткового вивчення й перевірки, — невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів з часу їх надходження. Якщо в місячний строк вирішити порушені у зверненні питання неможливо, командир встановлює новий строк, про що сповіщає військовослужбовця, який подав звернення. Але загальний строк розгляду такого подання не може перевищувати сорока п'яти днів.

Під час розгляду пропозиції, заяви чи скарги не допускається розголошення командиром чи іншою особою, яка бере участь у розгляді, відомостей про особисте життя військовослужбовця без його згоди, а також розголошення іншої інформації, якщо це зачіпає його права і свободи, законні інтереси.

Командир, який допустив несправедливість або незаконні дії щодо підлеглих за подання пропозиції, заяви чи скарги, несе відповідальність згідно із законами України.

Командири військових частин, начальники органів військового управління зобов'язані проводити регулярно у встановлені дні та години особистий прийом військовослужбовців, членів їх сімей, а також інших громадян з питань, що стосуються їх діяльності. Усі звернення на особистому прийомі реєструються в Журналі реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян, який ведеться і зберігається в кожній військовій частині, закладі та установі. Якщо вирішити їх безпосередньо на особистому прийомі неможливо, їх розглядають у такому ж порядку, що й письмові звернення. У Журналі роблять запис про рішення, прийняте з приводу кожної пропозиції, заяви чи скарги.

  • 1. До кого можуть звертатися військовослужбовці з пропозиціями, заявами і скаргами?
  • 2. З якого приводу можуть звертатися військовослужбовці з пропозиціями, заявами і скаргами?
  • 3. Яке право мають військовослужбовці, які подали заяву чи скаргу?
  • 4. Які вимоги до пропозиції, заяви чи скарги, поданих в письмовій формі?
  • 5. У який строк мають розглядатися і вирішуватися всі подані пропозиції, заяви чи скарги?