Захист Вітчизни. Профільний рівень. 11 клас. Фука

§ 12. Психологічна сумісність і самопочуття особистості в колективі

Які типи темпераментів вам відомі?

Психологічна сумісність. Психологічна сумісність і самопочуття особистості в групі відображає соціально-психологічне сприйняття членами групи один одного і групи загалом, а також ступінь задоволення чи незадоволення фактом перебування поруч з ними або в їхньому середовищі.

Психологічна сумісність — це здатність воїна легко адаптуватися в новому колективі, встановлювати службові й особистісні контакти, завоювати авторитет.

Командири підрозділів мають приділяти належну увагу комплектуванню невеликих підрозділів (екіпаж, розрахунок) з урахуванням психологічної сумісності військовослужбовців. Така сумісність проявляється на трьох рівнях: психологічному, професійному та ціннісно-орієнтаційному. На психологічному рівні сумісність військовослужбовців визначається насамперед сумісністю їх темпераментів. Темперамент відображає тип пристосування людини до навколишнього світу, характер й інтенсивність її реакцій на події, що відбуваються, різний ступінь відкритості для спілкування з товаришами тощо. Що більше «відповідними» виявляться темпераменти воїнів, то більше шансів у їх носіїв для кращого взаєморозуміння та взаємодії.

Можна виділити три рівні сумісності темпераментів: високий, середній і низький. Високий рівень характерний для пар, які психологічно доповнюють один одного: холерик-флегматик і сангвінік-меланхолік. Тут, наприклад, «вибуховість» холерика компенсується спокоєм, психологічною «товстошкірістю» флегматика, а знижений тон настрою меланхоліка нейтралізується життєрадісністю сангвініка.

Середній рівень сумісності у таких пар: холерик-меланхолік, меланхолік-флегматик, флегматик-сангвінік, сангвінік-холерик. Для пари сангвінік-холерик характерна постійна напруга через з'ясування питань про те, хто з них головний і хто має виконати брудну або важку роботу. Пару холерик-меланхолік відрізняють перепади активності й емоційна нестабільність. У парі меланхолік-флегматик проявляються відчуженість один до одного та відсутність будь-якої ініціативи. Для пари флегматик-сангвінік характерний дефіцит взаємного інтересу, розуміння один одного, співчуття й підтримки.

Низький рівень сумісності у військовослужбовців, які мають однакові типи темпераменту. У таких групах постійно відчувається дефіцит спокою (пара холерик-холерик), взаємної поваги, співчуття та послідовності (у групі сангвініків), бадьорості й активності (у меланхоліків), ініціативи та творчості (у флегматиків).

Ідеалом професійної сумісності є військовий підрозділ, що складається з професіоналів високого класу, які однаково уявляють способи взаємодії, мають загальний алгоритм вирішення бойових завдань тощо. Досягти такої сумісності одночасно в багатьох, а тим більше в усіх військових колективах, неможливо. Тому необхідно домогтися хоча б того, щоб в екіпажах, розрахунках, відділеннях поєднувалися досвідчені, бувалі й недосвідчені військовослужбовці. Перші в цьому випадку будуть своєрідними центрами згуртування, арбітрами у вирішенні конфліктів, еталоном міжособистісних відносин, джерелом досвіду діяльності та впевненості в успішному вирішенні завдань. Надалі професійна сумісність визначатиметься тим, наскільки близькими будуть уявлення військовослужбовців про цілі, способи, просторово-часові характеристики, динаміку, послідовність спільних дій, про те: хто, що, з ким, де, коли і як має робити в тій чи іншій ситуації.

Сумісність ціннісних орієнтацій виявляє відсутність у військовослужбовців підрозділу непримиренних протиріч в оцінці соціальної значущості й характеру спільно здійснюваної діяльності (бойових дій). В один підрозділ недоцільно призначати воїнів-представників етнічних, конфесійних, неформальних, політичних та інших груп, що мають гострі суперечності та неприязнь.

Психологічна несумісність тісно пов'язана із самопочуттям кожного члена групи. Вона, з одного боку, є наслідком соціально-психологічного напруження й негативних емоцій, які її супроводжують у процесі спілкування та взаємодії, а з іншого — сама створює нервозність, негативні емоції, які впливають на ефективність діяльності, стиль поведінки та взаємини. Усе це призводить до виникнення внутрішньоособистісного й міжособистісних конфліктів, є основою поганого самопочуття особистості в групі, де є джерела психологічного несприйняття та негативних емоційних реакцій чи подразників.

В умовах діяльності людина не завжди може виявити свої негативні емоції до об'єкта-подразника. Тому йдеться про приховану й відкриту форму психологічної несумісності. Для відкритої форми характерні дії, вчинки і висловлювання на адресу об'єкта-подразника, які супроводжуються емоційними реакціями. Тобто інша сторона (об'єкт, який викликає до себе негативні емоції й почуття) знає, хто і як саме до нього ставиться й сприймає його. У разі прихованої форми психологічної несумісності про несприйняття певного суб'єкта знає тільки одна сторона. Це знання може бути чітко усвідомленим або виявлятися на рівні підсвідомості. Наприклад, коли один член групи психологічно не сприймає свого офіційного лідера, то це здебільшого виражено приховано, адже він, у зв'язку з можливою зворотною негативною реакцією, що може призвести до застосування санкцій, не наважується виступити відкрито (частково розрядити негативну емоційну енергію). А тим часом негативні емоції накопичуються, дезорганізуючи психіку, що може зумовити різні емоційні реакції (стрес, афект тощо), тобто самопочуття такого члена групи погіршується.

Почуття, які виникають унаслідок психологічної несумісності, мовби одержують змогу виконувати двояку роль: визначати самопочуття особистості в цьому колективі й скеровувати її емоції на об'єкт-подразник, на стиль взаємин.

Психологічна несумісність може бути односторонньою, двосторонньою (взаємною) і багатосторонньою. Односторонньою вважають таку, яку індукує один член групи до іншого, у разі відсутності такої в останнього. Двостороння означає взаємне негативне психологічне сприйняття. Багатостороння психологічна несумісність виявляється з боку одного члена групи до кількох інших (мононесумісність) і з боку кількох членів групи до одного (деканесумісність). Якщо в групі є багато фактів односторонньої та багатосторонньої психологічної несумісності, то кажуть про полінесумісність у ній.

Психологічна несумісність у групі формується поступово. На першому етапі відбувається процес пізнання один одного. На другому — процес інтеграції розрізнених почуттів; на цій підставі в окремих членів групи формується ставлення один до одного, до різних груп і своєї групи. Третій етап — етап психологічного відчуження. Так формується полярність психологічної сумісності, тобто ступінь психологічної несумісності.

Самопочуття особистості в групі. Самопочуття особистості члена групи відображає його психічний стан у динаміці. Емоції та почуття як сукупність об'єктивних фізіологічних, біохімічних і психічних реакцій здійснюють внутрішній, інтимний сукупний вплив на всі психічні властивості й стани людини, які зумовлені й біологічними, і соціальними чинниками. Як цілісний психічний процес, емоції й почуття неподільно єдині та внутрішньо виражені у формі фізіологічних реакцій і внутрішніх, суб'єктивних переживань.

Самопочуття кожного члена групи потрібно розглядати крізь призму цілісного життя й діяльності, у яких зовнішнє та внутрішнє—лише різні аспекти єдиного процесу відображення.

Між членами групи може бути і психологічна сумісність, і різні ступені психологічної несумісності, а самопочуття кожного члена групи може бути цілком задовільним, мати певний ступінь відхилення від нормального чи бути незадовільним. Фактично йдеться про полярність психологічної сумісності й самопочуття особистості в групі (ПССОГ).

В емоційному аспекті ПССОГ може мати різну глибину, підсилювати або тамувати переживання. Тобто йдеться про різні рівні вираження ПССОГ, які відображають ступінь інтегрального вияву задоволення чи незадоволення, симпатії чи антипатії, співчуття чи відчуження, співпереживання чи байдужості, дружніх почуттів чи неприязні, духовного підйому чи пригніченості. Рівень вираження ПССОГ може бути високим, середнім або низьким. Для високого рівня характерна висока емоційна (позитивна чи негативна) насиченість ПССОГ, яка, як правило, супроводжується відповідними активними діями, спрямованими на суб'єкт-подразник. Для середнього — емоційна насиченість помірного ступеня, яка іноді штовхає до певних дій, а для низького — слабкий емоційний фактор, який не зумовлює активності.

  • 1. Що таке психологічна сумісність?
  • 2. Дайте характеристику відкритої та прихованої форми психологічної несумісності.
  • 3. Назвіть рівні психологічної сумісності у військовому колективі.
  • 4. Який військовий підрозділ є ідеалом професійної сумісності?
  • 5. Чому самопочуття кожного члена групи може бути цілком задовільним незалежно від психологічної сумісності?