Фінансова грамотність. Навчальний посібник

§ 27. Права і обов’язки споживача фінансових послуг

Ви будете знати, хто є споживачами фінансових послуг, їхні права і обов'язки та які органи здійснюють державне регулювання на фінансових ринках.

Ключові тези

1. Споживачами фінансових послуг є фізичні та юридичні особи, яким дане право самостійно обирати фінансову установу для отримання необхідної послуги. Фінансові послуги надають лише фінансові установи.

2. В Україні діють державні органи, які регулюють діяльність на фінансових ринках і здійснюють захист прав споживачів фінансових послуг

3. Договір про фінансові послуги як письмовий документ складається з умов, про які домовилися сторони. Вимоги до змісту цих договорів установлюються законодавством.

4. Споживачі фінансових послуг наділені широкими правами у сфері споживання фінансових послуг. Особлива увага приділяється праву споживача на потрібну, достовірну і своєчасну інформацію про фінансову послугу.

5. Окрім прав, споживачі фінансових послуг наділені обов'язками.

Які фінансові послуги найпоширеніші в Україні

Фінансові послуги надає споживачам фінансова установа.

Споживачами фінансових послуг є юридичні та фізичні особи, які наділені правом самостійно обирати фінансові установи і фінансові послуги.

Фінансова послуга - це операція з фінансовими активами, що виконується в інтересах споживачів з метою отримання ними прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів.

Найпоширеніші в Україні фінансові послуги:

 • оплата комунальних послуг через банк;
 • банківські рахунки та банківські картки з їх обслуговуванням;
 • проведення платежів через термінал;
 • обмін валют;
 • позика і кредитування;
 • перекази коштів через банк;
 • банківські послуги, здійснені через засоби мобільного зв'язку та мережу Інтернет;
 • лізинг;
 • банківський вклад (депозит);
 • страхування;
 • торгівля цінними паперами;
 • послуги у сфері накопичувального пенсійного забезпечення

У структурі ринку фінансових послуг в Україні переважає ринок банківських послуг.

Які органи здійснюють державне регулювання фінансових послуг і забезпечують захист прав споживачів цих послуг

 • Регулювання і нагляд за банківською діяльністю здійснює Національний банк України.
 • Діяльність на фондовому ринку регулює і контролює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
 • Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, здійснює нагляд і контроль за діяльністю небанківського сектору на фінансовому ринку.
 • В Україні діє спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів - Держспожив-інспекція, яка у сфері фінансових послуг здійснює захист прав споживачів послуг у частині контролю договорів споживчого кредитування.
 • Захист прав споживачів фінансових послуг здійснюють суди.

Що містить договір про фінансові послуги

Договір про фінансові послуги - це письмовий документ, який складається з обов'язкових реквізитів та умов договору.

До обов'язкових реквізитів належить:

 • назва документа;
 • назва, адреса і реквізити суб'єкта підприємницької діяльності, який отримує фінансові послуги, або прізвище, ім'я і по батькові фізичної особи, яка отримує фінансові послуги, та її адреса;
 • найменування, місцезнаходження юридичної особи, яка надає фінансові послуги;
 • підписи сторін.

До обов'язкових умов договору належать такі:

 • найменування фінансової операції;
 • розмір фінансового активу, зазначений у грошовому вираженні, строки його внесення та умови взаєморозрахунків;
 • строк дії договору;
 • порядок зміни і припинення дії договору;
 • права і обов’язки сторін, відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору;
 • інші умови за згодою сторін.

Фінансовим установам забороняється в односторонньому порядку збільшувати розмір процентної ставки або інших платежів без повідомлення споживача.

Які основні права і обов'язки споживача фінансових послуг

Споживачі фінансових послуг мають такі права:

 • право на захист через державні органи (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Держспоживінспекція, суди);
 • право на належну якість обслуговування, що включає в себе повагу особистості, відсутність дискримінації за статевим, релігійним, майновим станом, расою, національністю тощо;
 • право на потрібну, достовірну та своєчасну інформацію про фінансову послугу;
 • право вільного вибору фінансової послуги та компанії, яка її надає;
 • право знати свої права споживача фінансових послуг, що включає можливість здобувати знання, необхідні для прийняття самостійних рішень, про фінансові послуги;
 • право на відмову від фінансової послуги та розірвання договору про таку послугу в разі, якщо виконавець такої послуги своєчасно не приступив до виконання обов'язків за договором;
 • право на відшкодування збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням договору про фінансові послуги;
 • право на об’єднання у громадські організації споживачів фінансових послуг;
 • інші права, передбачені законодавством України.

Основні обов'язки споживача фінансових послуг:

 • перед укладенням договору про фінансові послуги уважно ознайомитися з умовами надання цих послуг;
 • дотримуватися умов договору при реалізації договору про фінансові послуги;
 • у разі нерозуміння умов договору та правил надання фінансових послуг звернутися за їх роз'ясненням до фінансової установи, яка надає послугу;
 • подавати до фінансової установи документи, потрібні для здійснення ідентифікації споживача (для фізичних осіб - паспорт, ідентифікаційний код);
 • надавати, у разі потреби, на вимогу фінансової установи документи і відомості про джерело походження коштів, які надаються для здійснення фінансової операції;
 • дотримуватися чинного законодавства у своїй діяльності, зокрема при споживанні фінансових послуг;
 • інші обов’язки, встановлені законодавством України.

ПІДСУМКИ

1. В Україні операції з фінансовими активами здійснюють фінансові установи.

2. Держава здійснює регулювання і нагляд за ринками фінансових послуг через свої органи.

3. Договір про фінансову послугу - це угода сторін, за якою одна сторона за завданням другої сторони надає фінансову послугу, а інша сторона зобов'язується сплатити виконавцеві за надану послугу кошти в розмірі, визначеному сторонами.

4. Законодавство України надає споживачам фінансових послуг широкі права. Особливу увагу приділено деталізації права на інформацію.

5. Окрім прав, на споживачів фінансових послуг покладено й обов'язки.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

 • 1. Які юридичні особи надають в Україні фінансові послуги?
 • 2. Які фінансові послуги в Україні є найбільш поширеними?
 • 3. Як держава здійснює захист прав споживачів фінансових послуг?
 • 4. Які права споживача фінансових послуг вам відомі?
 • 5. Які основні обов'язки споживачів фінансових послуг ви знаєте?

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

 • 1. Охарактеризуйте фінансові послуги на фінансовому ринку України.
 • 2. Поясніть зміст прав і обов'язків споживача фінансових послуг.

СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ

Державне регулювання ринків фінансових послуг - здійснення державою комплексу заходів щодо регулювання і нагляду за ринками фінансових послуг з метою захисту інтересів споживачів фінансових послуг та запобігання кризовим явищам.

Ринки фінансових послуг - сфера діяльності учасників ринків фінансових послуг з метою надання та споживання певних фінансових послуг. До ринків фінансових послуг належать професійні послуги на ринках банківських послуг, страхових послуг, інвестиційних послуг, операцій із цінними паперами та інших видах ринків, що забезпечують обіг фінансових активів.

Споживач фінансової послуги - юридична або фізична особа.

Фінансова послуга - операція з фінансовими активами, що виконується в інтересах третіх осіб з метою отримання ними прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів.

Фінансові активи - специфічні неречові активи (кошти, цінні папери, боргові зобов'язання та право вимоги боргу, що не віднесені до цінних паперів), які обертаються на фінансовому ринку і являють собою законні вимоги їхніх власників на отримання грошового доходу в майбутньому.

Учасники ринків фінансових послуг - юридичні особи та фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які відповідно до закону мають право здійснювати діяльність із надання фінансових послуг на території України, та споживачі таких послуг.