Фінансова грамотність. Навчальний посібник

Розділ 13. Юридична складова запозичень

§ 25. Кредитні договори

Ви будете знати, що таке кредитний договір, який його зміст і порядок укладення.

Ключові тези

1. Кредитний договір - це угода сторін про права і обов'язки учасників кредитних відносин (кредитодавця і позичальника).

2. Базовими ознаками кредитного договору є: воля сторін (банку і фізичної особи) укласти кредитний договір та свобода договору.

3. Укладення кредитного договору - це процес, а підписання кредитного договору - дія. Не можна підписувати документи, не прочитавши уважно їхнього змісту і не усвідомивши їх значення і наслідків.

4. Правові засади змісту кредитного договору і порядку його укладення, зміни та припинення, закріплені в Цивільному кодексі України.

Що таке кредитний договір, яка його форма і види

Кредитний договір за участі фізичної особи (далі - кредитний договір) посідає важливе місце серед договорів про фінансові послуги, є формою угоди двох і більше сторін, спрямований на задоволення потреб громадян в отриманні та строковому користуванні коштами (кредитом).

Кредитний договір укладають у письмовій формі.

Кредитний договір, укладений усно, є недійсним.

Загальні положення кредитного договору визначає Глава 71 Цивільного кодексу України «Позики. Кредит. Банківський вклад». Так, відповідно до чинного законодавства за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові в розмірі та на умовах, установлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит і сплатити проценти за користування кредитом.

Кредитні договори залежно від виду кредиту можна класифікувати:

 • за суб'єктним складом: банківські і небанківські;
 • строком користування: короткострокові (до 1 року), середньострокові (до 3 років), довгострокові (понад 3 роки);
 • забезпеченням: забезпечені заставою (майно, цінні папери), гарантовані (банками, фінансами або майном третіх осіб), інше забезпечення (поручительство), незабезпечені.

Що таке свобода кредитного договору

Громадяни, банки, інші фінансові установи укладають договори добровільно.

Свобода кредитного договору - це:

 • право підписати кредитний договір або ні;
 • право самостійно обрати сторону договору;
 • право обрати форму кредитування.

Свобода кредитного договору може бути обмежена суспільними інтересами.

З чого складається зміст кредитного договору

Права і обов'язки сторін кредитного договору є змістом цього договору. Зміст кредитного договору формується шляхом досягнення домовленостей між фінансовою установою і громадянином (рис. 25.1).

Після укладення кредитного договору всі його умови стають обов'язковими для виконання.

Рис. 25.1. Зміст кредитного договору

Кредитний договір також містить інформацію про кредитодавця (банк або інша фінансова установа), тобто найменування, місцезнаходження юридичної особи і його структурного підрозділу. Інформація про фізичну особу - позичальника, тобто прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний код, адреса для листування тощо.

Договір має дату підписання і місце укладення та скріплюється підписами сторін і печаткою фінансової установи.

Як укладається кредитний договір

Процес укладення кредитного договору складається з трьох етапів.

1 етап. Подання заявки в банк, яка має містити відомості про бажаний розмір кредиту (сума грошей), його цільове призначення, строк кредитування. Може бути зазначено про форми забезпечення кредиту, розмір доходів фізичної особи, наявність інших кредитів (погашених і непогашених).

Подаючи заявку до фінансової установи (банку), громадянин зобов'язаний пред'явити паспорт та ідентифікаційний код, копії цих документів додають до заявки на отримання кредиту.

2 етап. Розгляд заявки у фінансовій установі та прийняття рішення про надання кредиту чи відмову у кредитуванні. Повідомлення про прийняте рішення.

На цьому етапі укладення кредитного договору банк обов'язково надає фізичній особі деталізовану інформацію про умови кредиту, який її цікавить. Сторони остаточно обговорюють умови кредитного договору та визначають взаємні права і обов'язки щодо нього.

3 етап. Підписання договору. Лише після досягнення згоди за всіма пунктами кредитного договору сторони скріплюють досягнуті домовленості підписами. Кредитний договір укладають не менше ніж у двох примірниках, по одному для кожної сторони, кожний з яких має однакову юридичну силу.

Як відбувається зміна, розірвання і припинення кредитного договору

Як і будь-який договір, кредитний договір може бути змінено і розірвано. Зміна або розірвання кредитного договору здійснюється за згодою сторін. Кредитний договір може бути змінений або припинений за рішенням суду.

Відповідно до положень Цивільного кодексу України кредитодавець має право відмовитися від надання позичальникові передбаченого договором кредиту частково або в повному обсязі в разі появи обставин, які явно свідчать про те, що наданий позичальникові кредит своєчасно не буде повернений або використовується не за призначенням.

Позичальникові законом надано право відмовитися від одержання кредиту частково або в повному обсязі, повідомивши про це кредитодавця до встановленого договором строку його надання, якщо інше не встановлено договором або законом. Отже, у названих випадках односторонньої часткової або повної відмови кредитний договір або змінюють, або розривають.

Під припиненням кредитного договору слід розуміти припинення існування прав і обов'язків сторін за кредитним договором. Як правило, підставою припинення кредитного договору є виконання зобов'язання.

Договором або законом можуть бути встановлені й інші підстави припинення кредитного договору. Загальні положення припинення зобов'язань визначено у Главі 50 Цивільного кодексу України.

Важливо пам'ятати, що приймаючи рішення про отримання кредиту в банку, громадяни повинні уважно ознайомитися з умовами кредитування: ретельно прочитати зміст кредитного договору, який не можна підписувати, не з'ясувавши значення всіх його пунктів.

ПІДСУМКИ

1. Кредитний договір - угода сторін, за якою одна сторона надає іншій у строкове платне користування гроші, а інша сторона зобов'язується повернути кредитні кошти і сплатити проценти за користування ними.

2. Кредитний договір укладають письмово.

3. Зміст кредитного договору - це права і обов'язки сторін (умови договору). Усі умови кредитного договору мають однакову юридичну силу та обов'язкові до виконання.

4. Кредитний договір укладають у три етапи: подання заявки на отримання кредиту, прийняття рішення про кредитування і підписання кредитного договору.

5. Зміна чи розірвання кредитного договору здійснюється тільки письмово.

6. Кредитний договір припиняється, коли кредитодавець і позичальник виконали свої обов'язки за договором.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

 • 1. Що таке кредитний договір? Яка форма кредитного договору?
 • 2. Що таке свобода кредитного договору?
 • 3. З чого складається кредитний договір. Які умови кредитного договору називаються істотними?
 • 4. Яку інформацію обов'язково повинен містити кредитний договір?
 • 5. Як укладається кредитний договір?
 • 6. Які документи потрібні для отримання кредиту?
 • 7. Чи може кредитний договір бути змінено чи розірвано?
 • 8. Коли кредитний договір припиняється?

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

 • 1. Яке значення кредитного договору в житті людей?
 • 2. Який процес укладення кредитного договору?

СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ

Зміна кредитного договору - дії сторін щодо заміни умов договору. Зобов'язання - обіцянка, яка потребує обов'язкового виконання.

Істотні умови кредитного договору - обов'язкові умови договору, без яких договір не може бути укладено.

Кредитний договір - письмова угода сторін про умови користування кредитом певний строк за плату.

Припинення кредитного договору - припинення існування прав і обов'язків сторін за кредитним договором (закінчення дії договору).

Розірвання кредитного договору - дострокове припинення договору.

Укладення кредитного договору - процес досягнення домовленостей між сторонами щодо умов кредитного договору.

Умови кредитного договору - пункти, в яких записано права і обов'язки сторін договору.