Підручник з Правознавства. 11 клас. Філіпенко - Нова програма

§ 11. ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

1. Поняття та принципи системи оподаткування

Податки, збори та мито є найважливішими джерелами державних доходів майже всіх держав світу (виняток складають, наприклад, Андорра, Об’єднані Арабські Емірати, де не збираються податки). Завдяки системі оподаткування влада має змогу забезпечувати свою діяльність.

У першій половині XVIII ст. до н. е. вавилонський цар Хаммурапі затвердив закони, у яких податки іменувалися як «подать». У V ст. до н. е. у Давньому Римі було ухвалено закони XII таблиць, де йшла мова про збори. У II ст. до н. е. в Індії ухвалено закони Ману, які складалися з 12 глав і 2685 статей. Податки в цих законах називалися «кара».

У найдавнішій пам’ятці правової культури давньоукраїнської держави - «Руській правді» (XI ст.) - грошові стягнення на користь князя як форма відшкодування збитків іменувалися як «віра».

Основним джерелом доходів державного бюджету є податки, тому ще однією складовою частиною фінансового права є підгалузь - податкове право.

Податкове право - це підгалузь фінансового права, правові норми якої регулюють суспільні відносини, що виникають на основі встановлення та збору податків.

Податкове законодавство України складається з Конституції України, Податкового кодексу України, Митного кодексу України, чинних міжнародних договорів, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України; нормативно-правових актів, ухвалених на підставі та на виконання Податкового кодексу України.

Податки вважаються одним з обов’язкових атрибутів держави, а право на встановлення власної податкової системи є правом суверенітету держави.

Сукупність усіх платежів у вигляді податків, мита та зборів становить податкову систему.

2. Платники податків і зборів

Платниками податків визнаються фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об’єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об’єктом оподаткування згідно з Податковим кодексом України або податковими законами, на яких покладено обов’язок із сплати податків і зборів.

Кожний з платників податків може бути платником податку за одним або кількома податками та зборами.

3. Об’єкти оподаткування. Обов’язки та права платників податків і зборів

Об’єктом оподаткування можуть бути:

Строком сплати податку та збору визнається період, що розпочинається з моменту виникнення податкового обов’язку платника податку із сплати конкретного виду податку і завершується останнім днем строку, протягом якого такий податок чи збір повинен бути сплачений у порядку, визначеному податковим законодавством. Податок чи збір, що не сплачено у визначений строк, вважається не сплаченим своєчасно.

Податкове законодавство України встановлює права та обов’язки платників податків.

Платник податків зобов’язаний:

 • стати на облік у контролюючих органах в порядку, установленому законодавством України;
 • вести облік доходів і витрат, складати звітність, що стосується обчислення й сплати податків і зборів;
 • подавати до контролюючих органів декларації, звітність та інші документи;
 • сплачувати податки та збори у строки та в розмірах, установлених Податковим кодексом та законами з питань митної справи;
 • подавати на письмову вимогу контролюючих органів документи з обліку доходів, витрат, первинні документи, фінансову звітність, інші документи;
 • подавати контролюючим органам інформацію, відомості про суми коштів, не сплачених до бюджету в зв’язку з отриманням податкових пільг;
 • виконувати законні вимоги контролюючих органів щодо усунення виявлених порушень законів з питань оподаткування та митної справи й підписувати акти про проведення перевірки;
 • не перешкоджати законній діяльності посадової особи контролюючого органу під час виконання нею службових обов’язків та виконувати законні вимоги такої посадової особи;
 • повідомляти контролюючі органи про ліквідацію або реорганізацію протягом трьох робочих днів з дня ухвалення відповідного рішення;
 • забезпечувати збереження документів, пов’язаних з виконанням податкового обов’язку, протягом строків, установлених Податковим кодексом України;
 • допускати посадових осіб контролюючого органу під час проведення ними перевірок до обстеження приміщень, територій, що використовуються для одержання доходів, а також для проведення перевірок з питань обчислення та сплати податків і зборів;
 • використовувати електронний кабінет для листування з контролюючими органами в електронній формі в разі подання звітності в електронній формі.

Відповідно до Податкового кодексу платник податків має право:

 • безоплатно отримувати в контролюючих органах інформацію про податки та збори, порядок обліку та сплати податків і зборів, повноваження контролюючих органів щодо здійснення податкового контролю;
 • представляти свої інтереси в контролюючих органах самостійно, через податкового агента;
 • обирати самостійно метод ведення обліку доходів і витрат;
 • користуватися податковими пільгами за наявності підстав;
 • одержувати відстрочення, розстрочення сплати податків або податковий кредит;
 • бути присутнім під час проведення перевірок та надавати пояснення з питань, що виникають під час таких перевірок, ознайомлюватися та отримувати акти перевірок, проведених контролюючими органами, перед підписанням актів про проведення перевірки;
 • оскаржувати рішення, дії (бездіяльність) контролюючих органів;
 • вимагати від контролюючих органів проведення перевірки відомостей та фактів, що можуть свідчити на користь платника податків;
 • на нерозголошення контролюючим органом відомостей про такого платника без його письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію;
 • на залік чи повернення надміру сплачених, а також надміру стягнутих сум податків і зборів, пені, штрафів;
 • на повне відшкодування збитків (шкоди), заподіяних незаконними діями (бездіяльністю) контролюючих органів, у встановленому законом порядку;
 • самостійно обирати спосіб взаємодії з контролюючим органом в електронній формі через електронний кабінет.