Підручник з Правознавства. 11 клас. Філіпенко - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Термінологічний словник

Авторське право - сукупність норм цивільного права, які регулюють відносини щодо визнання авторства й охорони творів науки, літератури і мистецтва, установлення режиму їх використання, наділення їх авторів немайновими та майновими правами, захисту прав.

Адміністративна відповідальність - вид юридичної відповідальності, яка застосовується за вчинення адміністративного правопорушення та полягає в покладанні на винну особу обмежень матеріального та морального характеру.

Адміністративне право - самостійна галузь права, за допомогою якої держава регулює суспільні відносини у сфері державного управління.

Адміністративне правопорушення (проступок) - протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.

Адміністративне судочинство - діяльність адміністративних судів щодо розгляду та вирішення адміністративних справ у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.

Банк - кредитно-фінансова установа, яка здійснює грошові розрахунки, акумулює грошові кошти та інші цінності, надає кредити та здійснює інші послуги за фінансовими операціями.

Бюджетна система - сукупність державного бюджету та місцевих бюджетів, побудована з урахуванням економічних відносин, державного та адміністративно-територіального устрою і врегульована нормами права.

Відшкодування моральної шкоди - спосіб захисту цивільних прав, що полягає у покладенні на порушника обов’язку сплатити потерпілому грошову компенсацію за фізичні та (або) моральні страждання, які той переніс унаслідок скоєного правопорушення.

Виконавець - суб’єкт господарювання, який виконує роботи або надає послуги.

Вина - психічне ставлення особи до вчинюваної дії чи бездіяльності, передбаченої Кримінальним кодексом України, та її наслідків.

Виробник - суб’єкт господарювання, який виробляє товар або заявляє про себе як про виробника товару чи про виготовлення такого товару на замовлення, розміщуючи на товарі та (або) на упаковці чи супровідних документах, що разом з товаром передаються споживачеві, своє найменування (ім’я), торговельну марку.

Гарантія - гарантування банком, іншою фінансовою установою, страховою організацією (гарантом) перед кредитором (бенефіціаром) виконання боржником (принципалом) свого обов’язку.

Господарське право - галузь права, за допомогою якої здійснюється правовий вплив на відносини, що виникають між суб’єктами господарського права під час організації та здійснення господарської діяльності.

Господарський договір - зафіксовані у спеціальному правовому документі на підставі угоди зобов’язання учасників господарських відносин (сторін), спрямовані на обслуговування (забезпечування) їх господарської діяльності.

Державна служба - публічна, професійна, політично неупереджена діяльність з практичного виконання завдань і функцій держави.

Державний бюджет - план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються відповідно органами державної влади, органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду.

Джерело підвищеної небезпеки - діяльність, пов’язана з використанням, зберіганням або утриманням транспортних засобів, механізмів та обладнання, використанням, зберіганням хімічних, радіоактивних, вибухо- і вогненебезпечних та інших речовин, утриманням диких звірів, службових собак та собак бійцівських порід тощо, що створює підвищену небезпеку для особи, яка цю діяльність здійснює, та інших осіб.

Дитина - особа до досягнення нею повноліття.

Ділова репутація - оцінка фізичної особи, що ґрунтується на наявній інформації про її позитивні та негативні суспільно значущі діяння (поведінку), як правило, у певній сфері (професійній, підприємницькій, службовій та ін.), яка відома оточенню і з огляду на це відображена в суспільній свідомості як думка про особу з точки зору моралі цього суспільства чи певної соціальної групи.

Добросусідство - використання земельних ділянок, за яким власники та землекористувачі повинні обирати такі способи цього використання відповідно до цільового призначення, за яким власникам, землекористувачам сусідніх земельних ділянок завдається найменше незручностей.

Довіреність - письмовий документ, що видається однією особою іншій для представництва перед третіми особами.

Договір - домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків.

Емфітевзис - право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб.

Житловий фонд - сукупність жилих будинків, а також жилих приміщень в інших будівлях, що знаходяться на території України і призначені для проживання громадян.

Завдаток - грошова сума або рухоме майно, що видається кредиторові боржником у рахунок належних з нього за договором платежів на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання.

Заповіт - особисте розпорядження фізичної особи на випадок своєї смерті.

Захисник - адвокат, який здійснює захист підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого, особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, а також особи, стосовно якої передбачається розгляд питання про видачу іноземній державі (екстрадицію).

Збитки - негативні наслідки, які настали для потерпілого від цивільного правопорушення.

Збір - обов’язковий платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників зборів, з умовою отримання ними спеціальної вигоди, зокрема внаслідок вчинення на користь таких осіб державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими уповноваженими органами та особами юридично значимих дій.

Земельна ділянка - частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами.

Земельне право - галузь права, що регулює земельні відносини з метою забезпечення раціонального використання земель, створення умов для підвищення ефективності цього процесу, охорони прав фізичних та юридичних осіб як землевласників і землекористувачів.

Земельні спори - суперечності між суб’єктами земельних відносин, що виникають у процесі здійснення права на землю.

Злочин - передбачене Кримінальним кодексом України суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене фізичною осудною особою, яка досягла віку, з якого настає кримінальна відповідальність.

Зобов’язання - правовідношення, у якому одна сторона (боржник) зобов’язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов’язку.

Крайня необхідність - вимушене завдання шкоди правоохоронюваним інтересам, тобто для усунення небезпеки, що безпосередньо загрожує особі чи охоронюваним законом правам цієї людини або інших осіб, а також суспільним інтересам чи інтересам держави, якщо цю небезпеку за цих обставин не можна було усунути іншими засобами і якщо при цьому не було допущено перевищення меж крайньої необхідності.

Кримінальна відповідальність — вид юридичної відповідальності, яка полягає в обмеженні прав і свобод суб’єкта злочину, що визначається в обвинувальному вироку суду та здійснюється спеціальними уповноваженими органами.

Кримінальне покарання - захід примусу, що застосовується від імені держави за вироком суду до особи, визнаної винною у вчиненні злочину, і полягає в передбаченому законом обмеженні прав і свобод засудженого.

Кримінальне право — система юридичних норм, у яких визначається, які суспільно небезпечні діяння є злочинами і які покарання мають застосовуватися до осіб, що їх вчинили.

Мито - податки, що відповідно до Податкового кодексу або митного законодавства України справляються під час переміщення або у зв’язку з переміщенням товарів через митний кордон України та контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи.

Надувальна давність на земельну ділянку - добросовісна, відкрита й безперервна форма користування земельною ділянкою особою протягом 15 років за відсутності документів, які свідчили б про наявність у неї прав на цю земельну ділянку, і яка звернулася до органу державної влади або органу місцевого самоврядування із заявою про передачу її у власність або надання у користування.

Необхідна оборона - дії, вчинені з метою захисту охоронюваних законом прав та інтересів особи, яка захищається, або іншої особи, а також суспільних інтересів та інтересів держави від суспільно небезпечного посягання шляхом заподіяння тому, хто посягає, шкоди, необхідної і достатньої в цій обстановці для негайного відвернення чи припинення посягання, якщо при цьому не було допущено перевищення меж необхідної оборони.

Непереборна сила - надзвичайна і невідворотна за цих умов подія (стихійне лихо, наприклад землетрус, повінь; суспільне явище, наприклад бойові дії, страйк).

Неустойка (штраф, пеня) - грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові в разі порушення боржником зобов’язання.

Об’єкти цивільних правовідносин — речі, зокрема гроші та цінні папери, інше майно, майнові права, результати робіт, послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а також інші матеріальні та нематеріальні блага.

Обвинувачений - особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому КПК України.

Орендне землекористування — засноване на договорі тимчасове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідне орендарю для здійснення підприємницької діяльності.

Особисте селянське господарство - господарська діяльність, яка проводиться без створення юридичної особи фізичною особою індивідуально або особами, які перебувають у сімейних чи родинних відносинах і спільно проживають, з метою задоволення особистих потреб шляхом виробництва, переробки та споживання сільськогосподарської продукції, реалізації її надлишків і надання послуг з використанням майна особистого селянського господарства, зокрема й у сфері сільського зеленого туризму.

Охорона праці - система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних і лікувально-профілактичних заходів і засобів, спрямованих на збереження здоров’я та працездатності людини у процесі праці.

Оцінка впливу на довкілля - чітка процедура здійснення відповідної оцінки планованої діяльності, що відповідає європейським принципам регулювання.

Патентне право - сукупність норм, що регулюють майнові та особисті немайнові відносини, які виникають у зв’язку з визнанням авторства на винаходи, корисні моделі та промислові зразки, з охороною прав, установленням режиму використання цих об’єктів, матеріальним і моральним стимулюванням, а також захистом прав авторів і патентовласників.

Патронат - форма передачі дитини, позбавленої батьківського піклування, на виховання в сім’ю іншої особи (патронатного вихователя) до досягнення дитиною повноліття, за плату.

Пеня - неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов’язання за кожен день прострочення виконання.

Пенсія - щомісячна грошова виплата в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, яку отримує застрахована особа в разі досягнення нею передбаченого законом пенсійного віку чи визнання її інвалідом, або виплати, які отримують члени її сім’ї у випадках, визначених законом.

Підозрюваний - особа, якій у порядку, передбаченому КПК України, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений Кодексом для вручення повідомлень.

Підприємницька діяльність - самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що провадиться суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Податок - обов’язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників податку відповідно до Податкового кодексу України.

Позовна давність - строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.

Позовна заява - установлена законом форма звернення до суду за вирішенням спору про суб’єктивне право.

Порука - договір, за яким поручитель поручається перед кредитором іншої особи (боржника) за виконання нею (ним) свого обов’язку.

Потерпілий - фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди.

Право на гідність - особисте немайнове право фізичної особи на власну цінність як особистості, право на усвідомлення цієї цінності та усвідомлення значимості себе як особи, що відіграє певну соціальну роль у суспільному житті.

Право на честь - особисте немайнове право фізичної особи на об’єктивну, повну та своєчасну оцінку її та її діянь (поведінки) з дотримання морально-етичних і правових норм з боку суспільства, певної соціальної групи та окремих громадян, а також право на формування цієї оцінки та користування нею.

Правоздатність - здатність мати цивільні права та обов’язки.

Право власності - право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб.

Правочин - дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків.

Представництво - правовідношення, у якому одна сторона (представник) зобов’язана або має право вчинити правочин від імені іншої сторони, яку вона представляє.

Прийомна сім’я - сім’я, яка добровільно взяла на виховання та спільне проживання від одного до чотирьох дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Примусове відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, з мотивів суспільної необхідності - це перехід права власності на земельні ділянки, інші об’єкти нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, до держави чи територіальної громади з мотивів суспільної необхідності за рішенням суду.

Природокористування - процес раціонального використання людиною природних ресурсів з метою задоволення різних потреб та інтересів.

Продавець - суб’єкт господарювання, який згідно з договором реалізує споживачеві товари або пропонує їх до реалізації.

Публічна адміністрація - органи державної виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, наділені владними повноваженнями, які діють з метою забезпечення як інтересів держави, так і інтересів суспільства в цілому.

Робочий час - час, протягом якого працівник відповідно до законодавства, колективного договору, правил внутрішнього трудового розпорядку та режиму роботи тощо повинен перебувати на своєму робочому місці й виконувати роботу, обумовлену трудовим договором.

Сервітут - право користування чужим майном.

Сім’я - первинний, основний осередок суспільства, який складають особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки.

Склад злочину - сукупність установлених кримінальним законом об’єктивних і суб’єктивних ознак, які характеризують суспільно небезпечне діяння.

Соціальне житло - житло всіх форм власності із житлового фонду соціального призначення, що безоплатно надається громадянам України, які потребують соціального захисту, на підставі договору найму на певний строк.

Соціальний захист - система матеріального забезпечення і обслуговування громадян на випадок старості, інвалідності, хвороби, у разі втрати годувальника та в інших установлених законодавством випадках.

Спадкова трансмісія - явище, коли спадкоємець за заповітом або за законом помер після відкриття спадщини і не встиг її прийняти, і тоді право на прийняття належної йому частки спадщини, крім права на прийняття обов’язкової частки у спадщині, переходить до його спадкоємців.

Спадкування - перехід прав та обов’язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців).

Співучасть у злочині - умисна спільна участь кількох суб’єктів у вчиненні умисного злочину.

Споживач - фізична особа, яка придбала, замовила, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов’язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника.

Суміжні права - права на результати творчої діяльності виконавців, їх спадкоємців та інших правоволодільців, яким на законних підставах передано суміжні майнові права щодо виконання: права виробників на фонограми, відеограми, їх спадкоємців (правонаступників) та осіб, яким на законних підставах передано суміжні майнові права на фонограми та відеограми, а також організацій мовлення, що охороняються авторським правом.

Суперфіцій - право користування чужою земельною ділянкою для забудови.

Трудова дисципліна - сукупність правил, які регулюють поведінку учасників трудових відносин, зокрема їх обов’язки.

Трудове право - галузь права, що врегульовує відносини працівників з власниками підприємств або уповноваженими ними органами чи окремими фізичними особами з приводу праці.

Трудовий договір - угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату та забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором та угодою сторін.

Упущена вигода - доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене.

Усиновлення - одна з форм влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування.

Уявна оборона - дії, пов’язані із завданням шкоди за таких обставин, коли реального суспільно небезпечного посягання не було, і особа, неправильно оцінюючи дії потерпілого, лише помилково припускала наявність такого посягання.

Фермерське господарство - форма підприємницької діяльності громадян зі створенням юридичної особи, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, займатися її переробкою та реалізацією з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм для ведення фермерського господарства, відповідно до закону.

Фізична особа - людина як учасник цивільних відносин.

Фінансове право - система правових норм, що регулюють суспільні відносини у сфері збирання, розподілу та використання органами державної влади та місцевого самоврядування коштів з метою забезпечення виконання покладених на ці органи функцій.

Цивільна дієздатність - здатність фізичної особи своїми діями набувати для себе цивільних прав і самостійно їх здійснювати, а також здатність своїми діями створювати для себе цивільні обов’язки, самостійно їх виконувати та нести відповідальність у разі їх невиконання.

Цивільне право - галузь приватного права, яка являє собою сукупність цивільно-правових норм, закріплених у Цивільному кодексі України, інших нормативно-правових актах, що регулює особисті немайнові та майнові відносини між учасниками з метою задоволення їх потреб і захисту інтересів.

Цивільно-правова відповідальність - один з видів юридичної відповідальності, який полягає в покладенні на правопорушника невигідних майнових наслідків за невиконання, неналежне виконання зобов’язань або за інші цивільно-правові проступки.

Час відпочинку - період, упродовж якого працівник звільняється від виконання трудових обов’язків задля використання його на власний розсуд.

Червона книга України - державний документ, який містить узагальнені дані про сучасний стан видів тварин і рослин України, яким загрожує зникнення, і заходи щодо їх збереження та науково обґрунтованого відтворення.

Шлюб - сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований в органі державної реєстрації актів цивільного стану.

Штраф - неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов’язання.

Юридична особа - організація, створена та зареєстрована у встановленому законом порядку.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст