Підручник з Правознавства. 11 клас. Філіпенко - Нова програма

Тема 2. Фінансове право України

Податки - це ціна, яку ми платимо за можливість жити в цивілізованому суспільстві.

Олівер Уенделл Холмс, американський письменник

§ 10. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ. БЮДЖЕТНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

1. Предмет фінансового права

Успішне здійснення численних функцій держави значною мірою залежить від фінансового забезпечення її діяльності.

Термін «фінанси» походить від латинського слова finansia - грошовий платіж. Тривалий процес розвитку товарно-грошових відносин змінив зміст явища грошей. З XVIII ст. термін «фінанси» у світі використовують для позначення відносин, пов’язаних з прибутками та видатками держави.

Фінансове право - це система правових норм, що регулюють суспільні відносини у сфері збирання, розподілу та використання органами державної влади та місцевого самоврядування коштів з метою забезпечення виконання покладених на ці органи функцій.

Фінансове право належить до публічних галузей. Предметом регулювання фінансового права є:

 • відносини між Україною, Автономною Республікою Крим та адміністративно-територіальними одиницями щодо розподілу доходів і видатків між окремими ланками бюджетної системи;
 • відносини між представниками органів державної влади та місцевого самоврядування, з одного боку, і органів державної виконавчої влади та виконкомів рад - з іншого, щодо складання, розгляду, затвердження й виконання Державного бюджету та місцевих бюджетів і звітів про їх виконання;
 • відносини між державою й підприємствами, установами, громадянами з приводу виконання останніми фінансових зобов’язань перед державою щодо сплати податків, зборів;
 • відносини між вищими органами державної виконавчої влади та виконкомами рад і бюджетними установами - з приводу одержання та організації використання останніми коштів, які виділяються з бюджетів і цільових фондів;
 • відносини між органами державної виконавчої влади, які виникають у процесі управління державним боргом;
 • відносини між Україною в особі Національного банку України та комерційними банками.

Таким чином, предметом фінансового права є суспільні відносини у сфері фінансової діяльності держави й територіальних громад щодо формування, розподілу та використання централізованих і децентралізованих фондів державних фінансів.

Важливу роль у визначенні природи та місця фінансового права в системі права відіграє метод правового регулювання, що полягає в сукупності прийомів, способів впливу права на суспільні відносини.

Одним з методів фінансово-правового регулювання є імперативний метод, який виявляється у владних приписах, наказах одним суб’єктам з боку інших, що представляють державу. Метод рекомендацій і погоджень має похідний характер від імперативного методу в межах реалізації чи виконання владних розпоряджень.

2. Фінансові правовідносини. Суб’єкти та об’єкти фінансових правовідносин

Фінансове право охоплює три підгалузі:

 • банківське право;
 • бюджетне право;
 • податкове право.

Фінансово-правові відносини можуть виникати між державою в цілому та її адміністративно-територіальними утвореннями; між центральними та місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування; між державними фінансовими органами та підприємствами, установами, організаціями; між державними фінансовими органами та населенням.

Залежно від того, чи узгоджуються діяння з приписами правових норм, чи не узгоджуються, розрізняють правомірні та неправомірні діяння.

Особливістю фінансових правовідносин є їх владно-майновий характер. Саме у сфері цих відносин реалізується організаційна роль держави та органів місцевого самоврядування у ході розподілу, використання та контролю за використанням державних коштів. Це основна особливість, яка відрізняє фінансові правовідносини від інших відносин грошового характеру.

Для фінансових правовідносин властиві й інші особливості:

 • об’єктами є гроші чи грошові зобов’язання;
 • суб’єкти є нерівноправними, оскільки державу та її органи наділено владними повноваженнями, а інші учасники є суб’єктами підпорядкування;
 • одним з обов’язкових суб’єктів є держава чи уповноважений нею орган;
 • відносини мають публічний та імперативний характер, бо їх виникнення, зміна, припинення визначені законом і від волі учасників зазвичай не залежать.

3. Бюджет. Бюджетна система

Оскільки центральне місце у фінансовій системі посідає бюджет, найважливішою частиною фінансового права є його підгалузь - бюджетне право.

У середньовічній Англії в певний час канцлер казначейства відкривав свій бюджет - шкіряний мішок, сумку (від кельт. bulga), де містилися папери або рахунки. Канцлер проголошував законопроект, у якому після закінчення фінансового року пояснював перед Палатою громад минулорічні результати фінансової діяльності та оприлюднював прогнозовані доходи та витрати на наступний період. І лише з кінця XVIII ст. бюджетом стали називати документ, у якому розписано доходи й видатки на наступний рік, що затверджується парламентом.

Бюджет представляє собою фінансову програму діяльності держави, що закріплює її грошові ресурси (доходи) та їх розподіл (видатки), яку розробляє Кабінет Міністрів України та затверджує Верховна Рада України у вигляді Закону.

Бюджетне право — це система юридичних норм, що регулюють відносини в галузі бюджетної діяльності, установлення бюджетної системи, розмежування доходів загальнодержавного та місцевих бюджетів, прийняття й виконання бюджетів і звітів про їх виконання.

Важливим інститутом бюджетного права є бюджетна система.

Бюджетна система України - це сукупність державного бюджету та місцевих бюджетів, побудована з урахуванням економічних відносин, державного та адміністративно-територіального устроїв і врегульована нормами права.

Бюджетна система ґрунтується на принципах єдності, збалансованості кожного бюджету, повноти, обґрунтованості, ефективності, цільового використання бюджетних коштів, справедливості й неупередженості, публічності та прозорості, відповідальності учасників бюджетного процесу.

4. Бюджетний процес

Бюджетний процес - це регламентований бюджетним законодавством процес складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання, а також контролю за дотриманням бюджетного законодавства.

Відповідно до Бюджетного кодексу України бюджетний процес включає чотири стадії:

На всіх стадіях бюджетного процесу здійснюються контроль за дотриманням бюджетного законодавства, аудит та оцінка ефективності управління бюджетними коштами. Учасниками бюджетного процесу є органи, установи та посадові особи, яких наділено бюджетними повноваженнями (правами та обов’язками з управління бюджетними коштами).

5. Державний бюджет України. Доходи та видатки Державного бюджету України

Державний бюджет України - це план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються відповідно органами державної влади, органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду.

Державний бюджет України затверджується щорічно Верховною Радою України на період з 1 січня по 31 грудня, а за особливих обставин - на інший період.

Кабінет Міністрів України не пізніше 15 вересня кожного року подає до Верховної Ради України проект закону про Державний бюджет України на наступний рік. Разом з проектом закону подається доповідь про хід виконання Державного бюджету України поточного року. Кабінет Міністрів України відповідно до закону подає до Верховної Ради України звіт про виконання Державного бюджету України. Поданий звіт має бути оприлюднений.

Контроль від імені Верховної Ради України за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням здійснює Рахункова палата.

Державний бюджет України складається з двох частин: доходів і видатків. Дохідна частина бюджету включає закріплені та регулюючі доходи, а також дотації, субсидії, субвенції, трансферти тощо. Закріпленими вважаються доходи, які повністю або в чітко фіксованій частині постійно або протягом тривалого часу надходять до певного бюджету; регулюючими називаються доходи, які для збалансування доходів і видатків надходять до певного бюджету у вигляді відрахувань відповідно до певних нормативів.

Дотації безвідплатні, безповоротні - це суми, які виділяються з вищих бюджетів для формування мінімального бюджету, тобто бюджету, до якого закладаються мінімально необхідні видатки та розрахунковий обсяг доходів.

Субвенції - це виділені з вищого бюджету на певний строк на конкретні цілі суми вирівнювання соціально-економічного розвитку.

Трансферт - це переведення коштів з фонду фінансової підтримки регіонів до бюджетів нижчого територіального рівня.

Секвестр - це пропорційне щомісячне зменшення державних видатків за всіма статтями.

Видаткова частина бюджету включає в себе бюджет розвитку та бюджет поточних видатків. Під бюджетом розвитку розуміють фінансування інновацій (технічного переозброєння) та інвестиційну (розвиток нових виробництв) діяльність у частині соціально-економічного розвитку території, економічних програм та інших видатків. Бюджет поточних видатків - це видатки на утримання та розвиток освітніх закладів, закладів охорони здоров’я, соціального забезпечення тощо.

При формуванні бюджету дохідна частина повинна відповідати видатковій частині. Якщо доходи перевищують видатки, виникає профіцит бюджету. Якщо видатки перевищують доходи, виникає дефіцит бюджету.

Запитання та завдання

Розв’яжіть ситуації.

Ситуація 1. У зв’язку зі зменшенням надходжень доходів до міського бюджету та відсутністю коштів на утримання в грудні поточного року закладів освіти, закладів охорони здоров’я та закладів культури, ураховуючи те, що не було виконано програму інвестиційної діяльності ради і, як наслідок, у бюджеті було не використано фінанси, виконком ухвалив рішення провести фінансування цих установ зі статей бюджету розвитку.

Дайте правову оцінку рішенню виконкому.

Яку пораду ви дасте міському голові для правового рішення існуючої проблеми?

Ситуація 2. До керівника одного з новостворених підприємств, яке не мало майна та не здійснювало господарської діяльності, податкова інспекція застосувала фінансові санкції за неподання податкової звітності.

Схарактеризуйте склад цих фінансових правовідносин.

Запитання для самоперевірки

 • 1. Що є предметом фінансового права?
 • 2. Що є підставами виникнення, зміни та припинення фінансових правовідносин?
 • 3. Що таке бюджет і бюджетне право?
 • 4. Схарактеризуйте стадії бюджетного процесу.
 • 5. Дайте пояснення доходам і видаткам Державного бюджету.